Wijziging statuten 2023

Statuten zijn een juridisch document die de basis vormen van een organisatie. Hierin staan de interne regels en afspraken van de vereniging. De huidige statuten van PINK! kan je HIER lezen.

PINK! wil de statuten wijzigen. Een statutenwijziging is een ingrijpend proces en moet daarom goed overwogen worden. De leden mogen op het congres besluiten of ze voor of tegen de statutenwijziging zijn door middel van een stemming. 

Omdat statuten juridische documenten zijn, wat ervoor zorgt dat de keus in bewoording niet heel vrij is en niet alles wettelijk in de statuten kan staan, kunnen er geen amendementen op worden ingediend. Omdat we willen dat jullie wel de mogelijkheid hebben om input te leveren op de wijziging van de statuten, hebben we een formulier gemaakt waarin je suggesties kunt delen voor wijzigingen of toevoegingen. Disclaimer: we zullen alle input bespreken en behandelen, maar dit is geen garantie dat jouw idee verwerkt wordt in de statuten. We nemen contact met je op als we vragen hebben.

Dit formulier staat onderaan de pagina!

Op deze webpagina kun je lezen over alles rondom de wijziging, via de kopjes hieronder. Mocht je nou nog vragen hebben, dan kun je mailen naar voorzitter@pinkpolitiek.nl.

In onze statuten staat een artikel dat een vrijwel onmogelijke eis stelt aan het veranderen van bepaalde zaken. Daarom kunnen ze niet in één keer gewijzigd worden. De wijzigingen die wij willen doorvoeren zullen verspreid worden over twee congressen. Verderop op in dit document kun je meer lezen over wat het probleem is en hoe we dit oplossen.

Waar wij op het voorjaarscongres op 20 & 21 mei 2023 over willen stemmen:

De punten die we op aankomend congres in stemming willen brengen, zijn de punten waarvoor we naar de rechter zullen moeten (lees hoofdstuk ‘De moeilijke eis in de statuten en hoe we dit willen oplossen’). Hierna pas kunnen we een tweede wijziging doen, in verband met het document dat pas gemaakt kan worden na de eerste wijziging. 

 • Artikel 1, lid 2 

De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam → De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.

 • Artikel 12, lid 4 

In de statuten staat nu dat voor het aanpassen van artikel 1, 2, 5 en 12, het nodig is om minimaal de helft van alle stemgerechtigde leden te laten stemmen. Die zouden dan allemaal vóór het voorstel moeten stemmen. Dit willen we veranderen naar regels die wel haalbaar zijn, maar die wel streng genoeg zijn om de vereniging te beschermen. De notaris heeft de volgende toevoeging (dikgedrukt) voorgesteld:

‘De algemene vergadering kan slechts tot wijziging van de artikelen 1, 2 en 5 en onderhavige bepaling besluiten indien dit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin ten minste vijftig procent van alle stemgerechtigde leden aanwezig is.

Is in een vergadering waarin dit besluit aan de orde is, niet ten minste vijftig procent van alle stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan een week en niet later dan twee maanden na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige leden rechtsgeldig omtrent het voorstel worden besloten, met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Er is gekozen voor een toevoeging omdat dit de hoogste kans van slagen heeft bij de rechter.

 • Toevoegen WBTR

De wet vereist dat we bij de eerstvolgende statutenwijziging een aantal artikelen toevoegen aan onze statuten. Dit gaat over de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen die is ingevoerd op 1 juli 2021. Deze wet gaat over integriteit, en heeft als doel om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Lees hier meer over de wet. 

Op het najaarscongres van 2023 zullen we de rest van de statutenwijzigingen in stemming brengen. De wijzigingen zijn gekozen door het bestuur na het lezen van de statuten, mogelijk wordt hier nog meer aan toegevoegd op basis van de input van het statutenformulier.

 • Artikel 2, lid 1 

Het huidige doel van de vereniging beschrijft enkel het opkomen voor de belangen van dieren. Ons idee is om dit te wijzigen naar het opkomen voor de belangen van dier, natuur en milieu zodat onze doelstelling gelijk staat aan die van de Partij voor de Dieren. We willen in ons doel ook opnemen dat wij jongeren politiek willen activeren. 
De verschillende versies van het doel staan onder het kopje ‘Het nieuwe doel van PINK!’ waarover gesproken zal worden op 15 april, en waarover gestemd zal worden op het najaarscongres. Op het voorjaarscongres 2023 zal een peiling plaatsvinden. Hierover lees je meer onder het kopje ‘het nieuwe doel van PINK!’.

 • Artikel 9, lid 3

Onbeperkt herverkiesbaar → maximaal 2 termijnen of 4 jaar. De notaris komt met een voorstel. 

 • Artikel 10, lid 11 

De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of, wanneer het bestuur hiertoe besluit, door een door het bestuur, al dan niet uit haar midden, aan te wijzen persoon. → De ALV wordt in principe geleid door iemand buiten het bestuur tenzij het landelijk bestuur – gemotiveerd – anders besluit. 

 • Artikel 10 

Toevoegen: De mogelijkheid om digitaal te stemmen.

 • Artikel 11, lid 1

De kascommissie bestaat uit twee leden → De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden.

 • Algemene taal verbeteren

We zouden onze statuten graag leesbaarder en toegankelijker willen, meer richting B1, waar mogelijk. Verder zouden we de statuten graag genderneutraal willen, dus niet ‘hij’ of ‘hij of zij’ maar ‘die’, of een andere vorm die wettelijk toelaatbaar is. 

Artikel 12 lid 4

In artikel 12 lid 4 worden eisen genoemd voor het wijzigen van een onderdeel van de statuten. Namelijk, voor artikel 1, 2 en 5 is het noodzakelijk dat minstens de helft van alle leden met stemrecht aanwezig is en hun stem uitbrengt. Dit noemen we het quorum. De stemming moet ook nog unaniem worden aangenomen, dus niemand van deze +- 1300 mensen mag ‘tegen’ stemmen of onthouden. Voor het wijzigen van artikel 12 lid 4 gelden dezelfde eisen. Normaliter staan er bij dit soort regels in statuten wel een manier om dit te ontwijken, maar dat is er in onze statuten niet aan toegevoegd, waardoor er geen enkele manier is om hier onderuit te komen.

De rest van de statuten kunnen makkelijker worden gewijzigd: Er is geen minimumaantal leden nodig en 2/3 van de aanwezige leden moet ‘voor’ stemmen.

Ons voorstel 

Het Landelijk bestuur is in gesprek geweest met een advocaat, die ons heeft geadviseerd over de opties. Samen zijn we tot een besluit gekomen dat ons de beste optie lijkt.

We willen naar een rechter die moet besluiten of die akkoord gaat met onze voorgestelde wijziging. Voordat we dat doen, zullen we jullie op het voorjaarscongres 2023 laten stemmen over wat jullie vinden van dit voorstel. 

Hiernaast zullen we de wijziging die we voorleggen aan de rechter, van tevoren aan jullie voorleggen. Hiervoor zullen we de regels hanteren die gelden voor de rest van de statuten, namelijk dat ⅔ van de stemmende leden ‘voor’ moet stemmen. 

Over dit voorstel hebben we ook contact gehad met het partijbestuur van Partij voor de Dieren. We zullen hen op de hoogte houden.

September 2022

Een maand voor ons vorige najaarscongres is er een mail naar de leden verstuurd over het niet kunnen waarmaken van het presenteren van een concept op de wijzigingen van de statuten zoals we dat eerder beloofd hadden. Dit omdat wij erachter kwamen dat we door artikel 12, lid 4 geen wijzigingen aan konden brengen aan een belangrijk deel van onze statuten. Ook omdat we onze statuten niet zelf kunnen opstellen, dit moet namelijk door een notaris. Het was te kort dag om dit nog te regelen voor het najaarscongres. 

 

Oktober 2022

Op het najaarscongres hebben wij een brief voorgelezen met de situatie rondom de statuten, de wijzigingen die wij beoogden en de obstakels die wij tegenkwamen als bestuur. We hebben aangekondigd de statutenwijzigingen verder te gaan onderzoeken met een notaris en advocaat zodat er op het volgende voorjaarscongres een stemming over kan komen.

 

Februari 2023 

Mail contact met de Partij voor de Dieren over het verbreden van ons doel. We hebben de partij gevraagd over hun mening over het benoemen van de partij in ons doel, het benoemen van de kernthema’s natuur en milieu en jongerenparticipatie. 

 

April 2023 

Het landelijk bestuur stelt samen met een notaris een conceptversie op waarover gestemd gaat worden op het voorjaarscongres 2023.

Op het voorjaarscongres 2023 mogen de leden stemmen over de eerste statutenwijziging. De eerste statutenwijziging bestaat uit twee stemmingen:

 • De eerste stemming zal gaan over het proces van de statuten wijzigen. 
 • De tweede stemming zal gaan over de voorstellen die voorliggen voor het wijzigen van artikel 12, lid 4, het wijzigen van de zetel, het toevoegen van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.
 • Een peiling zal worden gedaan over de voorstellen van het doel die voorliggen. Zie hiervoor hoofdstuk ‘het nieuwe doel van PINK!’.

Op het najaarscongres 2023 mogen de leden stemmen over de tweede statutenwijziging. De tweede statutenwijziging bestaat waarschijnlijk uit 1 stemming:

 • De stemming zal gaan over het concept statuten waarin alle punten uit hoofdstuk ‘De Statutenwijziging’ zijn verwerkt.

Het doel van PINK!

Het huidige doel van PINK! dat in de statuten staat, is als volgt:

‘De vereniging stelt zich als politieke jongerenorganisatie ten doel jongeren te betrekken bij het verwezenlijken van de doelstellingen van de Partij voor de Dieren, te weten het opkomen voor de belangen van dieren.’

Dit houdt in dat we ons in de kern ons alleen bezighouden met het opkomen voor de belangen van dieren. Het bestuur is echter van mening dat een verbreding van dit doel naar onze kernthema’s ‘Dier, natuur, milieu’, passend is voor de vereniging en beter aansluit bij onze moederpartij, Partij voor de Dieren. Toen Partij voor de Dieren begon, was het doel enkel om op te komen voor de belangen van dieren, maar al snel bleek dat de natuur en het milieu daar onlosmakelijk mee verbonden zijn. Hierna is het doel van de partij uitgebreid. Bij PINK! is dit nooit gebeurd, ook omdat het zo moeilijk is om het doel te wijzigen. 

Naast deze verbreding, zouden we ook willen toevoegen aan het doel ‘het betrekken van jongeren bij de politiek’. Dit is namelijk een wettelijke taak van een politieke jongerenorganisatie, en dus is het ook logisch om dit in het doel te hebben staan. Dit geldt ook voor het benoemen van de Partij voor de Dieren en het verwezenlijken van hun doelstellingen. 

Dit zijn de voorstellen:

 1. Het doel van de vereniging als politieke jongerenorganisatie is om jongeren te betrekken bij de politiek en bij het realiseren van de doelstellingen van de Partij voor de Dieren, namelijk het opkomen voor dier, natuur en milieu. 
 2. Het doel van de vereniging als politieke jongerenorganisatie is om jongeren te betrekken bij de politiek en bij het realiseren van de doelstellingen van de Partij voor de Dieren, namelijk het opkomen voor de belangen van dieren. Direct hiermee verbonden zet de vereniging zich in voor het behoud en de bescherming van natuur en milieu.

Daarnaast willen we een toevoeging doen aan de manieren waarop we volgens de statuten het doel zullen bereiken, namelijk dat we een aanjager zijn voor de Partij voor de Dieren. De uiteindelijke tekst is dan als volgt, met in het dikgedrukt de toevoeging:

 • De vereniging tracht haar doel te bereiken door het organiseren van activiteiten onder de jongeren van Nederland en door alle andere wettige middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord. Hieronder valt ook het aanjagen van de Partij voor de Dieren, in overeenstemming met het politieke programma van PINK! en de kernwaarden van de vereniging.

Heb jij ideeën voor het verbeteren van onze statuten? Geef ze hier dan door. Disclaimer: we zullen alle input bespreken en behandelen, maar dit is geen garantie dat jouw idee verwerkt wordt in de statuten. We nemen contact met je op, als we vragen hebben.