Wijziging statuten 2023

Statuten zijn een juridisch document die de basis vormen van een organisatie. Hierin staan de interne regels en afspraken van de vereniging. De huidige statuten van PINK! kan je HIER lezen.

PINK! wil de statuten wijzigen. Een statutenwijziging is een ingrijpend proces en moet daarom goed overwogen worden. De leden mogen op het congres besluiten of ze voor of tegen de statutenwijziging zijn door middel van een stemming. 

Omdat statuten juridische documenten zijn, wat ervoor zorgt dat de keus in bewoording niet heel vrij is en niet alles wettelijk in de statuten kan staan, kunnen er geen amendementen op worden ingediend. Omdat we willen dat jullie wel de mogelijkheid hebben om input te leveren op de wijziging van de statuten, hebben we een formulier gemaakt waarin je suggesties kunt delen voor wijzigingen of toevoegingen. Disclaimer: we zullen alle input bespreken en behandelen, maar dit is geen garantie dat jouw idee verwerkt wordt in de statuten. We nemen contact met je op als we vragen hebben.

Op deze webpagina kun je lezen over alles rondom de wijziging, via de kopjes hieronder. Op ons extranet onder congresstukken staan daarnaast nog de uitspraak van de rechter en een uitgebreidere uitleg van wat er op het voorjaarscongres 2024, en najaarscongressen 2024/2025 zal gebeuren.

Mocht je nou nog vragen hebben, dan kun je mailen naar secretaris@pinkpolitiek.nl.

Heb jij ideeën voor het verbeteren van onze statuten? Geef ze hier dan door. Disclaimer: we zullen alle input bespreken en behandelen, maar dit is geen garantie dat jouw idee verwerkt wordt in de statuten. We nemen contact met je op, als we vragen hebben.

Artikel 12 lid 4

In artikel 12 lid 4 worden eisen genoemd voor het wijzigen van een onderdeel van de statuten. Namelijk, voor artikel 1, 2 en 5 is het noodzakelijk dat minstens de helft van alle leden met stemrecht aanwezig is en hun stem uitbrengt. Dit noemen we het quorum. De stemming moet ook nog unaniem worden aangenomen, dus niemand van deze +- 1300 mensen mag ‘tegen’ stemmen of onthouden. Voor het wijzigen van artikel 12 lid 4 gelden dezelfde eisen. Normaliter staan er bij dit soort regels in statuten wel een manier om dit te ontwijken, maar dat is er in onze statuten niet aan toegevoegd, waardoor er geen enkele manier is om hier onderuit te komen.

De rest van de statuten kunnen makkelijker worden gewijzigd: Er is geen minimumaantal leden nodig en 2/3 van de aanwezige leden moet ‘voor’ stemmen.

Wat we hebben gedaan

Het Landelijk bestuur is in gesprek geweest met een advocaat, die ons heeft geadviseerd over de opties. Samen zijn we tot een besluit gekomen. Namelijk, de rechter verzoeken om dit voor ons te wijzigen.

Dit voorstel hebben we samen met de voorgestelde wijzigingen voorgelegd aan het voorjaarscongres van 2023. Daarnaast hebben we een ondersteuningsverklaring gevraagd van de Partij voor de Dieren. Met de toestemming van het congres, en ondersteuning van de PvdD, is de advocaat naar de rechter gestapt.

 

September 2022

Een maand voor ons vorige najaarscongres is er een mail naar de leden verstuurd over het niet kunnen waarmaken van het presenteren van een concept op de wijzigingen van de statuten zoals we dat eerder beloofd hadden. Dit omdat wij erachter kwamen dat we door artikel 12, lid 4 geen wijzigingen aan konden brengen aan een belangrijk deel van onze statuten. Ook omdat we onze statuten niet zelf kunnen opstellen, dit moet namelijk door een notaris. Het was te kort dag om dit nog te regelen voor het najaarscongres. 

Oktober 2022

Op het najaarscongres hebben wij een brief voorgelezen met de situatie rondom de statuten, de wijzigingen die wij beoogden en de obstakels die wij tegenkwamen als bestuur. We hebben aangekondigd de statutenwijzigingen verder te gaan onderzoeken met een notaris en advocaat zodat er op het volgende voorjaarscongres een stemming over kan komen.

Februari 2023 

Mail contact met de Partij voor de Dieren over het verbreden van ons doel. We hebben de partij gevraagd over hun mening over het benoemen van de partij in ons doel, het benoemen van de kernthema’s natuur en milieu en jongerenparticipatie. 

April 2023 

Het landelijk bestuur stelt samen met een notaris een conceptversie op waarover gestemd gaat worden op het voorjaarscongres 2023.

Oktober 2023

Uitspraak rechter: we hebben toestemming om artikel 12 lid 4 in onze statuten te wijzigen naar het voorstel dat op voorjaarscongres 2023 voorlag.

April 2024

Stemming over wijziging artikel 12 lid 4.

Najaarscongres 2024

Tweede statutenwijziging: algehele verbetering van de statuten

Tweede najaarscongres 2024/2025

Ten minste 1 week en maximaal 2 maanden na het najaarscongres zal er een derde statutenwijziging zijn voor het wijzigen van de artikelen die niet in één keer gewijzigd kunnen vanwege artikel 12 lid 4.

2025: PINK! heeft de mooiste statuten ooit.

Het doel van PINK!

Het huidige doel van PINK! dat in de statuten staat, is als volgt:

‘De vereniging stelt zich als politieke jongerenorganisatie ten doel jongeren te betrekken bij het verwezenlijken van de doelstellingen van de Partij voor de Dieren, te weten het opkomen voor de belangen van dieren.’

Dit houdt in dat we ons in de kern ons alleen bezighouden met het opkomen voor de belangen van dieren. Het bestuur is echter van mening dat een verbreding van dit doel naar onze kernthema’s ‘Dier, natuur, milieu’, passend is voor de vereniging en beter aansluit bij onze moederpartij, Partij voor de Dieren. Toen Partij voor de Dieren begon, was het doel enkel om op te komen voor de belangen van dieren, maar al snel bleek dat de natuur en het milieu daar onlosmakelijk mee verbonden zijn. Hierna is het doel van de partij uitgebreid. Bij PINK! is dit nooit gebeurd, ook omdat het zo moeilijk is om het doel te wijzigen. 

Het nieuwe doel is ingestemd op voorjaarscongres 2023:

  • lid 1: Het doel van de vereniging als politieke jongerenorganisatie is om jongeren te betrekken bij de politiek en bij het realiseren van de doelstellingen van de Partij voor de Dieren, namelijk het opkomen voor de belangen van dieren. Direct hiermee verbonden zet de vereniging zich in voor het behoud en de bescherming van natuur en milieu, en verder alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
  • lid 2: De vereniging tracht haar doel te bereiken door het organiseren van activiteiten onder de jongeren van Nederland, en verder door alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. Hieronder valt in elk geval het aanjagen van de Partij voor de Dieren, in overeenstemming met het politieke programma en de kernwaarden van de vereniging.