Zorg en gezondheid

Je gezond voelen en in staat zijn om een gezond leven te leiden is voor iedereen van belang. PINK! wil daarom dat de overheid een actieve rol speelt in het promoten van de volksgezondheid. Preventie van (welzijns)ziekten, opkomen voor een eerlijke verdeling van geneesmiddelen en de rechten van minderheden spelen een centrale rol in het overheidsbeleid dat PINK! voor ogen heeft.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Preventie

PINK! vindt dat preventie de basis is van een goede gezondheidszorg. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om het voorkomen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten als geheel. PINK! stelt daarom ook voor dat de overheid inzet op een preventie.

 • De overheid stimuleert een gezonde leefwijze en zet zich in voor een gezonde leefomgeving. Bovendien voert de overheid een zeer actief preventiebeleid ten aanzien van obesitas. Vooral bij kinderen met overgewicht en groeiende gezondheidsproblemen.
 • De BTW op groente en fruit wordt afgeschaft. Groente en fruit zijn essentieel voor een gezonde levensstijl.
 • De overheid bevordert de overgang naar een meer plantaardige voedingspatroon
 • De BTW op vlees wordt verhoogd van 6 naar 21 procent. De verborgen kosten van de productie van vlees staan nu niet in verhouding tot de prijs die de consument in de supermarkt betaalt, doordat de maatschappelijke effecten op onder meer de volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn niet worden meegerekend.
 • De overheid schept orde in een oerwoud van voedingskeurmerken. Er wordt een stoplichtsysteem  met betrekking tot voedingswaardes ingesteld, zodat men in één oogopslag kan zien hoeveel calorieën, suiker, zout, onverzadigde en verzadigde vetten in procenten van de dagelijkse voedingsrichtlijn er in een product zitten.
 • Vergoeding voor preventie, zoals de diëtist en hulp bij stoppen met roken, blijven in het basispakket.
 • Er komt een leeftijdsgrens aan energiedranken die gelijk wordt gesteld aan de leeftijdsgrens voor alcohol.
 • Er komt een verbod op reclame voor snoep en fastfood die gericht is op kinderen onder de 12 jaar.
 • Er komt accijns op voedingscomponenten die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie te veel geconsumeerd worden en/of ongezond zijn. Dit zijn transvetten, verzadigde vetten, dieet cholesterol, toegevoegde suikers en zout.
 • Schoolmelk wordt afgeschaft; daar staat tegenover dat schoolfruit wordt geïntroduceerd op alle basisscholen.
 • In ziekenhuizen en verpleeghuizen wordt geïnvesteerd in gezonde, smakelijke en biologische voeding. Het wordt mogelijk voor patiënten om volwaardige veganistische of vegetarische gerechten te krijgen. Ook in gevangenissen, en in het algemeen in instituten die men niet zonder meer kan verlaten, moet veganistisch en vegetarisch eten mogelijk zijn. Dit moet zelfs gestimuleerd worden als nieuwe norm.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Seksuele gezondheid

Zowel mannen als vrouwen moeten toegang krijgen tot anticonceptiemethoden via de basisverzekering. Iedere persoon die hier gebruik van wil maken, moet de ruimte krijgen om zelf met zijn of haar dokter te bepalen welke vorm van anticonceptie het meest geschikt is.

Tevens is PINK! van mening dat PrEP, de HIV-preventiepil, vergoed moet worden vanuit het basispakket of vanuit een eventuele, ziektekostenverzekeringen vervangende zorgfondsconstructie. Goede begeleiding en voorlichting over dit middel zijn noodzakelijk, zodat gebruikers zich bewust zijn van de voor- en nadelen van PrEP en weten wat ze kunnen doen om zich beter te beschermen.

Alle vrouwen hebben recht op menstruatie-artikelen. Het is financieel niet haalbaar om producten die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik in het basispakket op te nemen, maar er zijn ook duurzame alternatieven. De menstruatiecup en uitwasbaar maandverband worden opgenomen in het basispakket.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Financiering

In de zorg hoort het belang van de patiënt centraal te staan. Administratieve rompslomp als gevolg van marktwerking past daar niet in. Ook de verschuiving in focus van het gezondheidsbelang van de patiënt naar het financiële belang van zorginstellingen en -verleners is een keerzijde van rendementsdenken in de zorg. Wat PINK! betreft wordt er dan ook een einde gemaakt aan:

 • Er komt een einde aan marktwerking in de zorg. De wijze van financiering van zorg is onnodig complex en is dringend aan herziening toe.
 • Door het proportioneel verhogen van de inkomstenbelastingtarieven kunnen, bij een door de overheid gereguleerde zorg, de premies zorgverzekering worden omgevormd tot een inkomensafhankelijke bijdrage.
 • Van hogere inkomens wordt, ook in relatieve zin, een grotere bijdrage gevraagd, zodat de kosten van de zorg eerlijk verdeeld worden. De breedste schouders dragen de zwaarste lasten.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Methoden en behandeling

Abortus
PINK! kan zich vinden in de huidige abortuswetgeving welke inhoudt dat abortus mag tot een kind voor de wet levensvatbaar is buiten het lichaam van de moeder. Dat is bij 24 weken zwangerschap. Het uitgangspunt is dat de zwangere vrouw beslist.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding
Het moet voor mensen mogelijk zijn om zelf te bepalen wanneer zij willen sterven. In een liberale democratie staat persoonlijke vrijheid voorop. Vandaar dat een overheid die voor mensen bepaalt wanneer zij mogen sterven niet wenselijk is. Wel moeten mensen tegen zichzelf beschermd worden.

 • Strenge voorwaarden worden verbonden aan de inwilliging van een doodswens. Deze voorwaarden moeten worden opgesteld door een commissie van experts, zoals onder andere medisch ethici, palliatieve zorgverleners, psychologen, en psychiaters.
 • Er wordt een nieuw medisch specialisme opgericht, toegewijd aan en speciaal opgeleid voor de uitvoering van het nieuwe euthanasiebeleid.

Orgaandonatie
PINK! is er voorstander van dat iedereen automatisch orgaandonor is, tenzij iemand heeft aangegeven dit niet te willen. Vanuit het oogpunt van mededogen is het niet te rechtvaardigen dat er elk jaar 150 doden vallen wegens een gebrek aan donororganen. 61% van de Nederlanders is bereid organen te doneren, maar slechts 24% is als donor geregistreerd.

 • Door het invoeren van het Actief Donor Registratiesysteem (ADR) wordt het huidige tekort teruggedrongen of zelfs opgelost. Iedereen behoudt uitdrukkelijk de mogelijkheid om te allen tijde de registratie te veranderen.

Besnijdenis
PINK! erkent een noodzaak om de zwakkeren in de samenleving te beschermen tegen onnodig leed. Dit omvat niet-menselijke dieren, maar ook kinderen.

 • Ook van jongens wordt besnijdenis niet meer gedoogd, tenzij dit dient ter genezing van een aandoening.
 • Besnijdenis wordt, net als iedere andere vorm van lichamelijke mutilatie, verboden worden tot het kind oud genoeg is om hier zelf een geïnformeerde beslissing over te maken.
 • De leeftijd voor besnijdenis moet gelijk zijn aan die van de huidige minimale leeftijd voor het zetten van tatoeages en piercings in gevoelige lichaamsdelen: 16 jaar.

Intersekse
Wanneer een kind geboren wordt met een intersekseconditie, gaat dit in sommige gevallen gepaard met geslachtsdelen die afwijken van wat typisch mannelijk of vrouwelijk is. Het gebeurt nog steeds vaak dat deze kinderen operaties ondergaan om dit te corrigeren, terwijl de medische noodzaak hier vaak voor ontbreekt. Dit gaat in tegen de persoonlijke vrijheid van het kind.

 • Het opereren van de geslachtsdelen van een kind met een intersekseconditie mag enkel plaatsvinden wanneer er een medische noodzaak is, totdat het kind in staat is zelf een geïnformeerde voorkeur te uiten.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Zorgverlening

Elektronisch patiëntendossier
Het is onwenselijk dat er meer gegevens dan noodzakelijk centraal worden opgeslagen en gedeeld worden met onnodig veel mensen. Hierdoor zou de privacy van patiënten in het geding komen. PINK! is daarom tegen een elektronisch patiëntendossier.

Sociale werkplaatsen
PINK! is van mening dat in een rechtvaardige samenleving iedereen de kans moet krijgen om zijn talenten te ontwikkelen. Het zou onacceptabel zijn als mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap aan de kant komen te staan, terwijl ze vaak onder aangepaste omstandigheden wel gewoon aan het werk zouden kunnen. Sociale werkplaatsen zijn daarom van groot belang. PINK! is geen voorstander van de Participatiewet, die er in de praktijk toe leidt dat sociale werkplaatsen dichtgaan en veel jonggehandicapten werkloos worden en in de bijstand terecht komen.

Wajong
PINK! wil dat de Wajong-uitkering blijft bestaan. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan, met voldoende financiële middelen om rond te kunnen komen en een dagbesteding die past bij zijn of haar mogelijkheden.

Jeugdzorg
PINK! vindt dat de problemen in de jeugdzorg met spoed moeten worden aangepakt. De transitie van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen moeten worden teruggedraaid. PINK! is een voorstander van het dichter bij de mensen brengen van de zorg, maar niet als dit gepaard gaat met een grootschalige bezuiniging waardoor de uitvoering van de toch al kwetsbare jeugdzorg nog verder in de problemen komt.

Alternatief genezers
Alternatieve genezers moeten in het bezit zijn van een hiertoe strekkende VOG. Medici die hun beroep in het reguliere circuit niet meer mogen uitoefenen om tuchtrechtelijke redenen mogen ook niet aan de slag als alternatief genezer. Dit wordt bijgehouden in een landelijk register.

Er moet tevens een meldpunt komen voor behandelaars in het alternatieve circuit die patiënten weghouden uit de reguliere zorg, feitelijk onjuiste informatie geven of laten geven over de effectiviteit van de door deze behandelaars gebezigde alternatieve geneeswijzen, ouders ervan weerhouden om hun kinderen te laten vaccineren zonder dat hier een door een huisarts geconstateerde medische reden voor is, en behandelaars die ziektes van patiënten ontkennen.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Farmaceutische industrie

PINK! is van mening dat gelijke toegang tot zorg in het geding komt door niet transparante prijsstijgingen van medicatie. Om democratische controle mogelijk te maken is het wenselijk dat onderhandelingen over medicatieprijzen op transparante wijze plaats vinden.

 • Farmaceuten zullen inzicht geven in de prijsopbouw van medicatie die nieuw op de markt worden aangeboden.
 • De overheid dient in Europees samenwerkingsverband de ontwikkeling van nieuwe medicatie over te nemen indien het farmaceuten niet lukt om kosten te verlagen voor het ontwikkelen van innovatieve medicatie. Vervolgens zou de grootschalige productie van medicatie uitbesteedt kunnen worden aan farmaceuten.
 • De overheid moet voorkomen dat prijsstijgingen van medicatie ten koste gaan van de overige onderdelen binnen de gezondheidszorg.