Natuur

Het is belangrijk dat de waarde van natuur in Nederland niet onderschat wordt. Alleen al vanwege haar zeer grote intrinsieke waarde verdient de natuur zorgvuldige bescherming, maar zij vormt ook de basis van ons bestaan. Wij kunnen immers niet zonder schone lucht en een gezonde bodem om voedsel op de verbouwen. Het gaat bergafwaarts met de natuur en als we onze plicht om goed te zorgen voor behoud en herstel van een gezonde leefomgeving niet vervullen zal dit problemen op gaan leveren in de nabije toekomst.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Natuur in de omgeving

Uit onze directe woonomgeving is reeds veel natuur verdwenen. Met groene dorpen en steden kunnen we echter energie besparen, wateroverlast inperken en hebben we minder last van de hitte van opgewarmd beton. PINK! is er dan ook van overtuigd dat hierin toekomst zit, want met groen om ons heen zijn we veel gezonder en daar hebben we recht op. Dieren en kinderen hebben eveneens baat bij groene (school)tuinen, speelplaatsen en buurten.

 • Bij nieuwbouw gaan strengere normen gelden zoals groene daken, nestgelegenheid, bomen en struiken in de straat en speelnatuur op de hoek.
 • Bomen worden beter beschermd door de criteria voor kapvergunningen aan te scherpen.
 • De norm van de Verenigde Naties die stelt dat er 48 m² natuur per stads- of dorpsbewoner moet zijn moet in Nederland wettelijk nageleefd worden.
 • Daarnaast zullen gemeentes over moeten schakelen op een gifvrij onderhoud van de openbare ruimten en wordt de verkoop van chemische bestrijdingsmiddelen in winkels verboden.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Natuurgebieden

Door de versnippering van natuurgebieden staan soorten onder druk en kost het steeds meer energie en geld om gebieden te behoeden voor asfalt en beton.

 • Natuurgebieden worden zoveel mogelijk verbonden, in het belang van migrerende planten en dieren en om het biodiversiteitverlies aan banden te leggen.
 • De Ecologische Hoofdstructuur wordt aangelegd. In een uitzonderlijk geval kan een project dat ten koste gaat van bestaande natuur doorgang vinden als het een aantoonbare cruciale bijdrage levert aan duurzaamheid op de lange termijn.
 • Voor een dergelijk besluit is een meerderheid van 2/3 nodig en moet compensatie vooraf uitgevoerd en gecontroleerd worden door een onafhankelijke partij. Natuur mag ook niet ten koste gaan van recreatie.
 • Als er wordt gebouwd in groen moet dat op kosten van de projectontwikkelaar gecompenseerd worden met een driemaal zo groot natuurgebied. Schade die al is geleden moet zo snel mogelijke worden hersteld.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Bescherming

Veel natuurgebieden zijn wettelijk beschermd, maar deze wetten worden nauwelijks nageleefd. PINK! vindt dat deze wetten wel streng nageleefd en uitgebreid moeten worden.

 • De uitholling van de Natuurbeschermingswet wordt teruggedraaid en de vergunningplicht voor activiteiten in en rond beschermde natuur worden verankerd in de wet.
 • Staatsbosbeheer wordt niet geprivatiseerd of verzelfstandigd en alle planten en dieren worden voortaan beschermd.
 • Er komt een plan van aanpak van lichtvervuiling.
 • De Nederlands-Caribische natuur op Bonaire, Saba en Sint Eustatius, herbergt meer dan 10.000 verschillende plant- en diersoorten voor. De Rijksoverheid draagt via regels, handhaving, kennis en financiële steun bij aan het behoud van deze natuur.
 • Bescherming van koraalriffen wordt een prioriteit.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Water

Waterstanden worden nu aangepast aan de landbouw, maar zouden eigenlijk aangepast moeten worden aan de behoeften van de natuur. Om mariene ecosystemen te behouden zal snel een “nee, tenzij” principe moeten worden toegepast: er kan niet meer worden gevist tot is aangetoond dat een (beperkte) vangst verantwoord is.

 • Er wordt een zeereservaat aangewezen waar meer dan de helft van het Nederlandse zeeoppervlak toe zal behoren en waarin niet gevist zal worden en geen andere schadelijke activiteiten plaats zullen vinden.
 • Ecologisch waardevolle scheepswrakken worden beschermd.
 • Belastinggeld wordt niet meer besteed aan de ontwikkeling van ‘duurzame’ visserijtechnieken die alsnog schadelijk zijn.
 • De Westerschelde en de Eems-Dollard worden niet verder uitgediept.
 • Vispasseerbaarheid wordt een harde voorwaarde voor waterkrachtinstallaties, sluizen en gemalen.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Dieren

‘Schadelijke’ diersoorten worden op grote schaal bestreden met als enige resultaat de dood van vele dieren. PINK! vindt dat wilde dieren alleen mogen worden gedood als er zeer dringende redenen voor zijn, bijvoorbeeld als het dier lijdt of de volksgezondheid ernstig wordt bedreigd.

 • De beslissing en uitvoering van bestrijding komt in handen van de overheid.
 • Dieren in de Oostvaardersplassen moeten zo snel mogelijk beschutting en toegang krijgen tot omliggende bossen, waaronder een verbinding met de Veluwe.
 • De Flora- en Faunawet wordt aangepast en wordt strikt gehandhaafd, om te voorkomen dat dieren in kwetsbare perioden worden verstoord en bijvoorbeeld in grasmaaiers terechtkomen.
 • Prikkeldraad in natuur wordt zo snel mogelijk verwijderd.
 • Ganzenvergassingen stoppen zo snel mogelijk. Ganzen moeten voortaan naar andere gebieden worden gelokt en met onaantrekkelijke gewassen worden geweerd van plekken waar zij niet gewenst zijn.
 • Muskusrattenbestrijding stopt. De 31 miljoen euro die daarmee vrijkomt kan naar versterkte dijkbewaking.
 • Afrasteringen langs wegen en dorpskernen weren zwijnen en herten en een nachtelijke snelheidsbeperking op wegen langs natuurgebieden moet voor minder dierlijke verkeersslachtoffers zorgen.
 • Opvangcentra voor in het wild levende dieren worden geholpen bij de professionalisering en worden financieel ondersteund.
Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.