Maatschappij

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Privacy

De overheid speelt een belangrijke rol in het waarborgen van de gelijke rechten van burgers. Nu worden deze vaak ingeperkt onder het mom van veiligheid. Noodzaak, proportionaliteit en effectiviteit van inbreuken op grondrechten moeten vooraf aangetoond worden. Vrije en toegankelijke informatie moeten centraal zijn in onze maatschappij. Informatie van overheidsdiensten en bedrijven die met publiek geld wordt gefinancierd wordt publiek toegankelijk.

  • Internet wordt niet onderworpen aan censuur. Privacy wordt gewaarborgd en datalekken moeten worden gemeld door overheid en bedrijven.
  • Systemen die privacy niet kunnen waarborgen worden afgeschaft.
  • Legale informatie moet voor iedereen toegankelijk zijn en niet worden beperkt door internetproviders.
  • PINK! is tegen het downloadverbod omdat de naleving hiervan de privacy van burgers kan schaden. Wel moet er gezocht worden naar alternatieve betaalmodellen voor films en muziek.
  • Er komt geen Europese internetcensuur, providers worden geen verlengde van opsporingsdiensten en de bewaarplicht van gegevens van burgers wordt afgeschaft.
  • Het opnemen van vingerafdrukken in paspoorten en de centrale database worden ongedaan gemaakt.
  • Privé-gegevens van vliegtuigpassagiers en informatie van bankafschriften mogen niet gedeeld worden met andere landen.
  • Er komen strengere normen voor het aftappen van telefoongesprekken.
  • Gemeenten mogen geen persoonsgegevens verstrekken aan kerken en andere religieuze genootschappen. Hierdoor geven gemeenten een voorkeursbehandeling aan deze genootschappen. Het is niet aan de gemeente om religieuze instanties te ondersteunen in het bijhouden van hun ledenbestand. Ook druist dit in tegen het beschermen van de privacy van burgers.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Cultuur & media

PINK! vindt cultuur zeer belangrijk voor de maatschappelijke saamhorigheid. Iedereen moet de kans krijgen zich cultureel te ontplooien. Kunst en cultuur moeten daarom toegankelijk worden door onder het lage BTW-tarief te vallen. Musea geven minstens één dag in de week gratis toegang. Met monumenten en cultuurlandschappen dient zorgvuldig te worden omgegaan en sloop daarvan dient te worden voorkomen. Onderzoeksjournalistiek dient vrij en onafhankelijk te zijn, en sociale media spelen daarbij een niet te verwaarlozen rol. Ook nieuwe media moeten daarom aanspraak kunnen maken op het Stimuleringsfonds voor media. Toekenning van subsidie voor kunstraden worden transparant. Levensbeschouwelijke programmering is geen taak van de overheid, zendtijd voor kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag wordt afgeschaft.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Drugsbeleid

Het gebruik en de productie van softdrugs moet worden gelegaliseerd, maar mensen moeten wel weten wat de gezondheidsrisico’s zijn door goede voorlichting vanuit de overheid. Door legalisering kunnen er accijnzen worden geheven. Mensen die daar behoefte aan hebben krijgen ongehinderd toegang tot medicinale cannabis. Er komt geen wietpas en ook binnen Europa gaat Nederland pleiten voor een soepeler softdrugsbeleid.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Registratie van geslacht en burgerlijke stand

Niet iedereen voelt zich prettig bij het label man of vrouw. PINK! is er geen voorstander van om mensen in hokjes te dwingen waarin ze zich niet thuis voelen. Bij de geslachtsregistratie in officiële documenten, zoals paspoorten en rijbewijzen moet het daarom mogelijk zijn om te kiezen voor een anders/niet-binaire optie als de betreffende persoon dat wil. Daarnaast worden organisaties die geslacht registreren, aangemoedigd om hetzelfde te doen.

Waar dit geen directe relevantie heeft, zoals in een Curriculum Vitae, wordt burgerlijke staat niet opgevraagd. Waar wel om burgerlijke stand gevraagd wordt, mag men zelf kiezen tussen de termen ‘gescheiden’ en ‘ongehuwd’, tenzij het in een context is waar deze informatie cruciaal is, zoals met betrekking tot alimentatie.