Laatst gewijzigd 03-02-2020

Privacy

De overheid speelt een belangrijke rol in het waarborgen van de gelijke rechten van burgers. Nu worden deze vaak ingeperkt onder het mom van veiligheid. Noodzaak, proportionaliteit en effectiviteit van inbreuken op grondrechten moeten vooraf aangetoond worden. Vrije en toegankelijke informatie moeten centraal zijn in onze maatschappij. Informatie van overheidsdiensten en bedrijven die met publiek geld wordt gefinancierd wordt publiek toegankelijk.

  • Internet wordt niet onderworpen aan censuur. Privacy wordt gewaarborgd en datalekken moeten worden gemeld door overheid en bedrijven.
  • Systemen die privacy niet kunnen waarborgen worden afgeschaft.
  • Legale informatie moet voor iedereen toegankelijk zijn en niet worden beperkt door internetproviders.
  • PINK! is tegen het downloadverbod omdat de naleving hiervan de privacy van burgers kan schaden. Wel moet er gezocht worden naar alternatieve betaalmodellen voor films en muziek.
  • Er komt geen Europese internetcensuur, providers worden geen verlengde van opsporingsdiensten en de bewaarplicht van gegevens van burgers wordt afgeschaft.
  • Het opnemen van vingerafdrukken in paspoorten en de centrale database worden ongedaan gemaakt.
  • Privé-gegevens van vliegtuigpassagiers en informatie van bankafschriften mogen niet gedeeld worden met andere landen.
  • Er komen strengere normen voor het aftappen van telefoongesprekken.
  • Gemeenten mogen geen persoonsgegevens verstrekken aan kerken en andere religieuze genootschappen. Hierdoor geven gemeenten een voorkeursbehandeling aan deze genootschappen. Het is niet aan de gemeente om religieuze instanties te ondersteunen in het bijhouden van hun ledenbestand. Ook druist dit in tegen het beschermen van de privacy van burgers.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Cultuur & media

PINK! vindt cultuur zeer belangrijk voor de maatschappelijke saamhorigheid. Iedereen moet de kans krijgen zich cultureel te ontplooien. Kunst en cultuur moeten daarom toegankelijk worden door onder het lage BTW-tarief te vallen. Musea geven minstens één dag in de week gratis toegang. Met monumenten en cultuurlandschappen dient zorgvuldig te worden omgegaan en sloop daarvan dient te worden voorkomen. Onderzoeksjournalistiek dient vrij en onafhankelijk te zijn, en sociale media spelen daarbij een niet te verwaarlozen rol. Ook nieuwe media moeten daarom aanspraak kunnen maken op het Stimuleringsfonds voor media. Toekenning van subsidie voor kunstraden worden transparant. Levensbeschouwelijke programmering is geen taak van de overheid, zendtijd voor kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag wordt afgeschaft.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Drugsbeleid

Het gebruik en de productie van softdrugs moet worden gelegaliseerd, maar mensen moeten wel weten wat de gezondheidsrisico’s zijn door goede voorlichting vanuit de overheid. Door legalisering kunnen er accijnzen worden geheven. Mensen die daar behoefte aan hebben krijgen ongehinderd toegang tot medicinale cannabis. Er komt geen wietpas en ook binnen Europa gaat Nederland pleiten voor een soepeler softdrugsbeleid.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Registratie van geslacht en burgerlijke stand

Niet iedereen voelt zich prettig bij het label man of vrouw. PINK! is er geen voorstander van om mensen in hokjes te dwingen waarin ze zich niet thuis voelen. Bij de geslachtsregistratie in officiële documenten, zoals paspoorten en rijbewijzen moet het daarom mogelijk zijn om te kiezen voor een anders/niet-binaire optie als de betreffende persoon dat wil. Daarnaast worden organisaties die geslacht registreren, aangemoedigd om hetzelfde te doen.

Waar dit geen directe relevantie heeft, zoals in een Curriculum Vitae, wordt burgerlijke staat niet opgevraagd. Waar wel om burgerlijke stand gevraagd wordt, mag men zelf kiezen tussen de termen ‘gescheiden’ en ‘ongehuwd’, tenzij het in een context is waar deze informatie cruciaal is, zoals met betrekking tot alimentatie.

Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.