Landbouw en voedselvoorziening

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Duurzame voedselvoorziening

PINK! hecht veel waarde aan een duurzame voedselvoorziening, zodat toekomstige generaties niet in de problemen zullen geraken door onze consumptiewijze. Hierbij is een andere denkwijze belangrijk: dieren zullen niet langer gezien moeten worden als machines en landbouw niet als een industrie.

 • Er komt een verbod op de en intensieve veehouderij en meer respect voor dieren wordt de norm. Er wordt een regionale en gifvrije landbouw gecreëerd met een eerlijk inkomen voor de boer.
 • Er komt een eiwittransitie naar een meer plantaardig voedingspatroon. Mindering van dierlijke eiwitten is zeer belangrijk om te zorgen voor een duurzame voedselvoorziening voor iedereen. De overheid zal een belangrijke rol spelen in deze overgang.
 • Er wordt een vleestax ingevoerd, of ontwikkelingen naar plantaardige vlees-, zuivel- en visvervangers worden ondersteund, en een plantaardig voedingspatroon wordt gepromoot.

Aan de productie van plantaardige voeding kan wat betreft duurzaamheid veel worden verbeterd en dit moet dan ook zeker gebeuren.

 • De landbouw wordt minder afhankelijk van fossiele grondstoffen (kunstmest) en chemische bestrijdingsmiddelen
 • De monoculturen maken plaats voor een agro-ecologische landbouw met wisselteelt.
 • Glastuinbouw gaat over op een gesloten kassysteem voor meer energiebesparing en wordt duurzamer door hergebruik van nutriënten en water.
 • De omslag naar duurzame gifvrije landbouw kan alleen gemaakt worden als boeren hierbij hulp krijgen. PINK! is voor afschaffing van de landbouwsubsidies op termijn, maar daar staat tegenover dat boeren actief geholpen zullen worden om te schakelen.
 • Biologische plantaardige producten worden gepromoot zodat boeren ook zonder subsidie een eerlijke prijs krijgen voor hun product.
 • Mensen gaan zonder omwegen via subsidies een reëlere prijs voor hun producten betalen, die niet alleen bij tussenhandelaren blijft hangen.
 • Mensen leren waar hun voedsel vandaan komt, ook om voedselverspilling tegen te gaan.
 • Regionale landbouw wordt bevorderd maar stadslandbouw kan hierin ook een belangrijke rol spelen. Houdbaarheidsdata moeten niet langer verspilling in de hand werken, een andere regelgeving kan dit aanpakken.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Consumptie van dieren

Bij iedere vorm van omgang van mensen met dieren moet een zorgvuldige afweging plaatsvinden tussen de zwaarte van de belangen van mensen en de zwaarte van de belangen van dieren. Naarmate het menselijk belang minder noodzakelijk is en de gevolgen voor de dierlijke belangen schadelijker zijn, vermindert de morele rechtvaardiging om de belangen van dieren aan te tasten.

Wanneer het gaat om de fok van, de huisvesting van, het transport van en het doden van dieren voor consumptiedoeleinden, wegen de belangen van dieren veel zwaarder dan de belangen van mensen. Het menselijk belang is op z’n hoogst triviaal. Mensen hebben geen dierlijke producten nodig voor een gezonde levensstijl. Het gaat mensen om de smaak of de textuur. Het dierlijke belang is daarentegen fundamenteel. Al hun belangen en vrijheden zijn ervan afhankelijk dat wij hen niet fokken, huisvesten, transporteren en doden voor consumptiedoeleinden.

De fok van, de huisvesting van, het transport van en het doden van dieren voor consumptiedoeleinden is dan ook immoreel.

 • PINK! zet zich in voor een einde aan de fok van, de huisvesting van, het transport van en het doden van dieren voor consumptiedoeleinden.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Genetische manipulatie en klonen

Om dieren, planten en andere levensvormen te krijgen met de eigenschappen die we willen, gebruiken we veredelingstechnieken zoals klassieke veredeling, genetische modificatie en klonen. Om dieren, natuur en milieu tegen de risico’s hiervan te beschermen, moeten deze technieken aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Veredelingstechnieken worden niet toegepast op dieren als dieren daar last van hebben.
 • Veredelingstechnieken mogen niet leiden tot meer gebruik van bestrijdingsmiddelen. Planten mogen dan ook niet resistent worden gemaakt tegen bestrijdingsmiddelen.
 • Op veredelde planten is het kwekersrecht van toepassing. Octrooien op levensvormen zijn niet toegestaan.
 • Verplichte etiketten wijzen consumenten op producten waarin genetisch gemodificeerde planten verwerkt zijn.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Veehouderij

De vee-industrie is wereldwijd verantwoordelijk voor 18% van de uitstoot van broeikasgassen, gebruikt 80% van het wereldwijde landbouwareaal en is verantwoordelijk voor de kap van tropisch regenwoud voor goedkoop veevoer. De veehouderij is ook allerminst bevorderlijk voor de biodiversiteit, schoon drinkwater en het oplossen van de bijensterfte. Zolang het nog niet haalbaar is een einde te brengen aan de veehouderij, zou Nederland als meest veedichte land ter wereld ten minste een voorbeeldfunctie moeten vervullen in duurzaamheid en diervriendelijkheid door het inkrimpen van de veestapel en mensen stimuleren minder dierlijke eiwitten zoals vlees, eieren, melk en meer plantaardige eiwitten consumeren.

 • Kringlopen worden gesloten, wat onder andere inhoudt dat veevoer niet meer uit Zuid-Amerika komt maar regionaal verbouwd wordt. De mestproductie wordt afgestemd op wat er gebruikt kan worden.
 • De BTW op dierlijke eiwitten wordt verhoogd van 6 naar 21 procent. Vanuit het principe de vervuiler betaalt, is het niet meer dan redelijk om de maatschappelijke kosten daarvan in rekening te brengen bij wie dierlijke eiwitten wil eten of producten met deze eiwitten produceert.
 • De veehouderij zal moeten inkrimpen met 70% om de problemen aan te pakken. De dieren die gehouden worden, moeten worden gehuisvest in overeenstemming met hun aard en gedrag: alle dieren krijgen vrije uitloop naar buiten met schuilmogelijkheden, pijnlijke ingrepen worden afgeschaft, koeien worden gehouden in familiekuddes en nieuwe en oude vormen van huisvesting worden streng getoetst.
 • Dieren houden zonder ruimte voor natuurlijk gedrag, zoals eenden zonder zwemwater, wordt daarbij per direct verboden.
 • Voor de laatste maar zeer kritieke momenten in het leven van de dieren worden ook de transportsector en slachthuizen aangepakt.
 • Diertransporten worden beperkt tot maximaal twee uur en de maximumtemperatuur waarop transport is toegestaan wordt 25 graden.
 • De wet dat dieren onnodige pijn, stress en angst bespaard moet worden voorafgaand aan de slacht wordt nageleefd.
 • Het aantal dieren dat wordt geslacht moet fors verlaagd worden. Uitzonderingen op de verplichte bedwelming worden niet langer toegestaan.
 • De overheid controleert alle schakels van de veehouderij in plaats van dit over te laten aan de sector zelf, ook via permanent cameratoezicht.
 • Doorgefokte diersoorten als dikbilkoeien en plofkippen worden verboden alsook het ten onrechte gedoogde houden van vleeskonijnen, waterbuffels, struisvogels en dromedarissen wordt verboden.
 • Voor het vergassen en levend versnipperen van eendagshaantjes is geen plek meer.
 • Regionalisering, verkleining van bedrijfsgrootte en het afschaffen van langeafstandstransporten verkleinen de kans op dierziekte-uitbraken.
 • Antibioticagebruik in de veehouderij wordt strikt gereguleerd.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Visserij

Ook de visserij veroorzaakt grote problemen. Daarom wordt erop ingezet deze af te schaffen. Grote industriële schepen verwoesten de ecosystemen in de zee, waaronder koraal. En dat terwijl maar liefst 25% van alle mariene soorten daar afhankelijk van zijn. Ook wordt wereldwijd 88% van de vissoorten overbevist. Vervolgens sterven deze vissen na een langdurige, pijnlijke doodstrijd. Vissen zijn dieren met bewustzijn en gevoel, en zouden ook zo behandeld moeten worden. Zolang het nog niet haalbaar is een einde te brengen aan de visserij, stellen we daarom deze punten voor.

 • Er komt een einde aan dieronvriendelijke vangst- en dodingsmethoden. Viskwekerijen zijn geen oplossing, zij vormen een nieuwe bio-industrie en zijn allerminst duurzaam en diervriendelijk.
 • De grootste vistrawlers zijn in Nederlandse handen. In 2048 zullen de zeeën leeg zijn als wij op deze schaal doorgaan. De gevolgen van een visloze zee zullen catastrofaal zijn voor ecosystemen in het water en op het land, daarom moet er zo snel mogelijk een moratorium op de visvangst komen zodat ecosystemen en visbestanden de kans krijgen zich te herstellen.
 • Alle vangsten worden aangeland en worden verrekend met de vangstquota, waardoor ‘bijvangsten’ tot het verleden gaan behoren.
 • De overcapaciteit van de vloot wordt zo snel mogelijk afgebouwd en destructieve visserijtechnieken worden verboden, evenals nationale en Europese visserijsubsidies.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Voedselverspilling

PINK! is tegen het verspillen van voedsel.

 • Plekken waar men met voedsel werkt, zoals supermarkten, restaurants en ziekenhuizen, moeten er alles aan doen om geen voedsel te verspillen. Doel hiervan is dat eten niet langer vuilnis wordt maar genuttigd wordt. Om dit voor bedrijven haalbaar te maken wordt gezocht naar een aantrekkelijke oplossing voor dit probleem.
 • Supermarkten en restaurants staan al het voedsel dat hiervoor in aanmerking komt af aan voedselbanken.
 • Ziekenhuizen luisteren naar de wensen van patiënten en stemmen hun maaltijden hierop af zodat ook hier voedselverspilling wordt gestopt.