Internationale samenwerking

PINK! vindt dat de Nederlandse leefwijze geen negatieve impact moet hebben op andere landen. Dit is nu wel nog het geval: Nederland legt beslag op landbouwgronden in ontwikkelingslanden, importeert schaarse grondstoffen en zijn een zeer vervuilend land. Alles bij elkaar zorgt dit ervoor dat binnenkort 70% van de wereldbevolking geen of beperkte toegang heeft tot drinkwater, honderden miljoenen mensen zullen moeten vluchten voor steeds erger wordende natuurrampen en oorlogen veroorzaakt zullen worden door schaarste.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Europa

Internationale en Europese samenwerking is belangrijk voor vrede en de aanpak van klimaat- en milieuproblemen. Bij de Europese Unie schort het alleen nog aan een solide democratische basis. Dit moet eerst op orde komen voordat de politieke samenwerking wordt uitgebreid.

 • Om te beginnen krijgt het Europees Parlement meer bevoegdheden. Als dit niet gebeurt, steunt Nederland geen verdere EU-integratie en treden er geen nieuwe lidstaten toe.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Internationaal milieubeleid

Internationale milieuverdragen worden amper nageleefd. De tijd dringt.

 • Landen die zich niet aan de verdragen houden worden voortaan tot orde geroepen door een nieuw op te richten Internationaal Milieugerechtshof in Den Haag.
 • In nieuwe verdragen worden concrete tussendoelen opgenomen. Nederland gaat voortaan coalities vormen met andere landen om voorop te lopen op dit gebied, ook al doen andere landen dit niet.
 • Nederland moet zich ook in gaan zetten voor een internationaal quoteringssysteem van natuurlijke hulpbronnen en stelt harde duurzaamheidseisen voor import en winning van al onze grondstoffen.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Ontwikkelingslanden

Westerse landen vervuilen het meest, en arme gebieden lijden daar het meest onder. Nederland en Europa moeten actie ondernemen.

 • Effectieve oplossingen voor duurzaamheid, onderwijs, gezondheid, kinderrechten en gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
 • Ook moet al het Nederlands en Europees beleid getoetst worden op effecten op mensen in andere landen.
 • Europese landbouw- en visserijsubsidies en visserijakkoorden worden afgebouwd en Nederland moet stoppen met de import van producten die ten koste gaan van de leefomgeving elders of gepaard gaan met mensenrechtenschending.
 • Voortaan zal dan 1% van het BNP naar ontwikkelingshulp gaan, en primair gericht zijn op mensen in plaats van Nederlandse bedrijven.
 • Giftige stoffen en afvalproducten worden niet meer naar ontwikkelingslanden geëxporteerd voor verwerking.
 • Ook worden systemen voor intensieve landbouw niet langer geëxporteerd en gestimuleerd, maar wordt er voortaan geïnvesteerd in regionale duurzame landbouw.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Vluchtelingen

Wereldwijd bedreigen geweld en structureel onrecht een miljard burgers en deze conflicten zorgen voor toenemende vluchtelingenstromen. De oorzaak van deze conflicten is vaak niet alleen religieus en politiek van aard, maar wordt veroorzaakt door klimaatverandering, water- en voedseltekorten. Wij dragen hieraan bij door meer te consumeren dan de Aarde aankan, onze landbouwproducten in ontwikkelingslanden te dumpen en een grote hoeveelheid CO2 uit te stoten. We moeten de vluchtelingenstromen verminderen.

 • De onderliggende oorzaken worden aangepakt.
 • We dienen, zolang de oorzaken van de vluchtelingenstromen niet zijn opgelost, mensen in nood op te vangen. Het overgrote deel gebeurt in de regio. Door in menswaardige opvang in de regio te investeren, wordt voorkomen dat vluchtelingen zich genoodzaakt voelen om naar Europa te trekken.
 • Voor vluchtelingen die wel hier komen, zorgen we voor goede opvang en laten ze deelnemen aan onze samenleving.
 • Vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen moeten binnen twee jaar uitsluitsel krijgen over hun verblijfsrecht en kinderen die hier opgegroeid zijn of al langere tijd wonen krijgen sowieso een verblijfsvergunning.
 • Een aanvullende afweging wordt gemaakt voor minderjarige vluchtelingen zonder familie.
 • Mensen die gevaar lopen in eigen land omwille van geaardheid, religie, etniciteit of politieke alliantie worden niet teruggestuurd en mensen die buiten hun schuld om Nederland niet kunnen verlaten krijgen opvang en zorg.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Wereldhandel

Handel speelt een zeer grote rol in internationale relaties, en economische belangen gaan vaak boven andere belangen. PINK! is het niet met die hiërarchie eens, en wil dat handelsverdragen en de voorwaarden die de WTO stelt gewijzigd worden zodat maatschappelijke waarden bepalend worden in de wereldhandel.

 • Ontwikkelingslanden krijgen de mogelijkheid om hun markten af te schermen van het wereldtoneel om hun eigen markt en producten te ontwikkelen en bewerken voor export.
 • Het is belangrijk dat landen kunnen kiezen om producten te weigeren als belangen als mensenrechten, dierenrechten en duurzaamheid in het geding zijn. Landen moeten daarom ook zelfimportbeperkingen kunnen opstellen voor producten die ten koste van deze belangen gaan.
 • Vrijhandel is zo geen doel op zich, maar een middel voor welzijn.
 • Daarom zou Nederland zich moeten verzetten tegen vrijhandelsverdragen, zoals TTIP, die ervoor zorgen dat mens, natuur en milieu onder druk komen te staan.
 • Kinderarbeid en uitbuiting van werknemers worden actief bestreden.
 • Ontwikkelingslanden krijgen ook invloed op het beleid van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank.
 • Ook in onze handelspolitiek moeten we niet handel voor alles laten gaan. Onze handelspolitiek draagt nu namelijk bij aan het in stand houden van regimes die de plaatselijke bevolking onderdrukken.
 • Nederland zal niet meer vanwege handelsbelangen de ogen dichtknijpen voor onderdrukte volken zoals in Papoea, Tibet en de Westelijke Sahara.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Defensie

De primaire taak van de Nederlandse krijgsmacht is de bescherming van het Nederlands grondgebied.

Sinds het einde van de Koude Oorlog kent West-Europa geen existentiële bedreiging. Democratiseringsgolven hebben geleid tot de afname van de kans op oorlog in Europa. Democratieën voeren immers geen oorlog tegen elkaar. Naast de continentale vrede is er sprake van een algehele daling van het aantal oorlogen in de wereld. Defensie-uitgaven als tijdens de Koude Oorlog zijn hiermee onverdedigbaar geworden.

De focus op expeditionair optreden en de krimpende budgetten hebben er samen toe geleid dat Europese legers hun capaciteit voor zelfverdediging hebben verwaarloosd. Voor de Krijgsmacht ligt er hierom de taak om deze capaciteit te herstellen met de beschikbare financiële middelen.

PINK! roept daarom op om de krijgsmacht drastisch te hervormen, de operationele landstrijdkrachten moeten worden teruggebracht naar een omvang die beheersbaar is voor vredestijd. Tegelijkertijd moet er worden gestuurd op vergrote mobilisabele eenheden voor reserves en gevallen van nood

Voor PINK! houdt de taak van de krijgsmacht niet op bij de eigen veiligheid. Wij bestaan er voor de zwakkeren. Militairen die ver van huis hun leven riskeren om anderen te helpen verdienen daarom onze steun.

 • Vredesoperaties van de Verenigde Naties worden alleen gesteund als deze legitiem, proportioneel en effectief zijn en gericht op een eerlijke verdeling van de natuurlijke rijkdommen van de Aarde.
 • Nederland moet de volledige zeggenschap over haar eigen krijgsmacht houden.
 • De leeftijd waarop militairen uitgezonden mogen worden op missie wordt verhoogd naar 21 jaar.
 • Wapens vormen een groot probleem. Nederland moet zich dan ook actief inzetten om wapenproblematiek aan banden te leggen, door zich in te zetten voor wereldwijde regulering van wapenhandel, het ruimen van landmijnen en clustermunitieresten en hulp aan slachtoffers hiervan, regulering van het gebruik van drones en te werken aan een universeel verbod op het gebruik van uranium in wapens.
 • Aanwezige kernwapens worden uit Nederland verwijderd en er worden geen JSF-straaljagers aangeschaft.
 • Er komt eerherstel en compensatie voor de militairen van Dutchbat III en nabestaanden van de Val van Srebrenica.
 • Nederland treedt uit de NAVO.
Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.