Emancipatie

PINK! staat voor persoonlijke vrijheid. Om ieders persoonlijke vrijheid te realiseren, is het noodzakelijk dat de emancipatie van achtergestelde groepen wordt bevorderd, en discriminatie en uitsluiting krachtig worden bestreden. Wij dromen van een samenleving waarin iedereen tot bloei kan komen en zijn/haar/hun identiteit naar eigen wens kan uitdrukken en beleven. Emancipatiebeleid moet het realiseren van deze droom tot doel hebben.

De vrijheden van etnische en religieuze minderheden staan de laatste jaren onder steeds grotere druk. PINK! streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt en gelijke mogelijkheden heeft.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Geaardheid

Geaardheid PINK! ambieert een volledige, wereldwijde acceptatie van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele en genderoriëntaties (LHBTIQA+).

  • In Artikel 1 van de grondwet komt nadrukkelijk ook te staan dat discriminatie wegens gender en geaardheid niet zijn toegestaan.
  • Discriminatie op grond van geaardheid blijft verboden
  • In Nederland wordt tijdens het basis- en middelbaar onderwijs voorlichting gegeven over seksuele diversiteit, die op stabiele financiële en didactische steun van de overheid kan rekenen. In het curriculum komt dit onderwerp bijvoorbeeld terug bij Biologie (seksuele voorlichting) en Maatschappijleer (sociale acceptatie).
  • Scholen moeten voor LHBTIQA+-ers een veilige plek zijn; pesten wordt hard aangepakt. Het terugdringen van zelfmoord onder deze groepen heeft hoge prioriteit.
  • Internationaal bevordert de Nederlandse overheid actief de acceptatie van LHBTIQA+-ers, door, onder meer, in samenwerking met andere hieromtrent progressieve landen op diplomatieke, economische of andere wijze druk uit te oefenen op overheden die de rechten en het welzijn van seksuele minderheden schaden.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Mensen met een beperking

Om Nederland toegankelijker te maken voor mensen met een beperking gaat de overheid toezien op strikte naleving van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Toegankelijkheid van het openbaar vervoer verdient daarbij bijzondere aandacht. Het weigeren van hulphonden in openbare ruimtes wordt enkel toegestaan als daarvoor een zwaarwegend belang is.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Seksueel geweld

De laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor seksuele intimidatie en geweld. Nog steeds gaan er echter dingen mis, zoals aangiftes die veel te lang blijven liggen zelfs wanneer de dader bekend is, en het niet voldoende serieus nemen van een slachtoffer. De overheid heeft de taak om slachtoffers die zoiets ingrijpends als seksueel geweld hebben meegemaakt te helpen.

  • Aan aangiftes van seksueel geweld wordt met hoge prioriteit opvolging gegeven. Wanneer de dader al bekend is, wordt deze zo snel mogelijk verhoord, om te voorkomen dat deze in de tussentijd andere slachtoffers maakt. Dit geldt ook voor wanneer er bijvoorbeeld op een school melding wordt gedaan van seksuele intimidatie of geweld.
  • Op dit moment wordt in het wetboek van strafrecht alleen seksuele aanranding waarbij sprake is van penetratie van het slachtoffer gezien als verkrachting en als een zwaarder misdrijf behandeld dan andere vormen van aanranding. Dit zal aangepast worden om ook slachtoffers te omvatten die gedwongen worden een ander te penetreren met hun geslachtsdeel.
  • In de praktijk komen zowel situaties voor waarin slachtoffers niet geloofd worden, als situaties waarin valse aangiftes niet herkend worden. Beide scenario’s kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Politie en justitie worden geschoold op onder anderen correct verhoor en vooroordelen
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Bestrijding van racisme

PINK! pleit voor een meer inclusieve samenleving zonder racisme.

  • Anoniem solliciteren wordt de standaard bij vacatures in het onderwijs en bij overheidsinstellingen (zoals ministeries, gemeenten en de politie).
  • Om etnisch profileren tegen te gaan, wordt de politie verplicht om de reden waarom ze iemand staande hebben gehouden, te noteren op zogeheten “stopformulieren”.
Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.