Duurzaamheid

Het is belangrijk dat we over 50 jaar ook nog kunnen voorzien in voedsel, grondstoffen, schoon water en schone lucht. Voor ons, maar ook voor de toekomstige generaties. Het huidige consumptiegedrag moet aangepast worden om dit te bereiken, net als het milieubeleid dat een stuk strenger moet willen we binnen de draagkracht van de Aarde blijven.

Op dit moment raken de gestelde klimaatdoelstellingen door de economische crisis uit beeld en neemt het gebruik van fossiele brandstoffen toe. Als dit zo blijft zijn de gevolgen enorm: een hogere zeespiegel, overstromingen, mislukte oogsten, honger en conflicten. Als we willen voorkomen dat het leven al in de tweede helft van deze eeuw heel onaangenaam wordt, moeten er nú maatregelen genomen worden.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Klimaatvluchtelingen

Klimaatverandering is een van de oorzaken van het hoge aantal vluchtelingen waarmee de wereld te maken heeft. Het aantal klimaatvluchtelingen zal de komende decennia alleen maar stijgen. PINK! wil dat de Nederlandse regering zich hard maakt voor een mondiale oplossing voor dit probleem. Ook zal de overheid de zichtbaarheid van deze groep moeten vergroten.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Klimaat en milieu

Er is een aanzienlijke rol weggelegd voor de overheid bij het inperken van de milieuvervuiling en klimaatproblemen.

 • Nederland moet met de Europese Unie een voortrekkersrol op zich nemen om de opwarming van de Aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius.
 • Er moet een klimaatwet komen waarin jaarlijks oplopende en bindende verplichtingen tot het reduceren van broeikasgassen worden vastgelegd.
 • Dit leidt ertoe dat in 2050 de netto-uitstoot van broeikasgassen tot 0 wordt gereduceerd.
 • Daarvoor zijn technische innovaties een vereiste, net als het afremmen van de huidige overconsumptie.
 • Dit laatste kan bespoedigd worden door de verborgen kosten van producten en diensten door te berekenen in de prijs in plaats van af te wentelen op de samenleving in combinatie met het geven van informatie over de milieu-impact van producten en diensten.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Earth Overshoot Day

De dag waarop wij het herstelvermogen van de Aarde overschrijden, ‘Earth Overshoot Day’, wordt jaarlijks steeds sneller bereikt. In nog geen drie decennia is deze dag met vier maanden verschoven, namelijk van december naar augustus. PINK! bepleit dat deze dag als dag van nationale rouw wordt ingesteld.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Voorbeeld overheid

De overheid moet zelf het goede voorbeeld geven.

 • De overheid koopt 100% duurzaam in.
 • De overheid serveert volledig plantaardig, biologisch en regionaal of fairtrade voedsel in bedrijfsrestaurants.
 • De overheid gebruikt groene stroom en kraanwater in plaats van flessenwater te schenken.
 • Kleine bedrijven moeten meer in aanmerking komen voor opdrachten. Op deze manier kan de overheid door duurzame innovaties in te kopen nieuwe economische bedrijvigheid stimuleren waardoor duurzame innovaties kunnen doorbreken op de markt.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Grondstoffen

Grondstoffen zijn beperkt in deze wereld, en daarom moeten we er zorgvuldig mee omgaan.

 • Aan ontwerpen van producten worden strengere eisen opgesteld wat betreft hergebruik en gebruiksduur.
 • Fabrikanten worden gestimuleerd een grondstoffenboekhouding bij te houden.
 • Leaseconstructies waarbij de bedrijven eigenaar blijven van een product en de klant alleen een dienst afneemt, worden gestimuleerd omdat de producent zo meer grondstoffen kan recyclen.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Afval

PINK! is voorstander van het zo veel mogelijk gescheiden inzamelen van glas, plastic, blik en kleding, vanwege het milieuvoordeel waarbij hergebruik altijd de eerste voorkeur heeft.

 • Het storten en verbranden van afval wordt extra belast.
 • De statiegeldregeling wordt uitgebreid naar blikjes en kleine flesjes.
 • Het oplaten van ballonnen wordt verboden.
 • Het wordt in alle gemeenten mogelijk gemaakt om afval te scheiden.
 • Om huis-aan-huisdrukwerk te ontvangen moet je jezelf kunnen aanmelden in plaats van afmelden.
 • Bedrijven die grootschalig vervuilen kunnen moeilijk worden aangepakt. Daarom moeten er alleen nog maar tijdelijke milieuvergunningen afgegeven worden die alleen worden verlengd als het bedrijf kan aantonen dat het aan de voorwaarden heeft voldaan.
 • Bij risicovolle fabrieken wordt controle en handhaving geïntensiveerd.

In het bijzonder wordt het probleem van plastic soep aangepakt, waarbij onafbreekbare plastics steeds kleiner worden en een nog onoplosbare en blijvende bedreiging vormen voor dierenwelzijn, gezondheid en gehele ecosystemen.

 • Er komt een actieplan om plastic zwerfaval op land en in zeeën en oceanen (plastic soep) te voorkomen en te bestrijden.
 • Het gebruik van plastics wordt gereduceerd en belast.
 • Het gebruik van plastic wegwerpbekertjes bij bedrijven wordt verboden. Bij het gebruik van papieren wegwerpbekertjes wordt hergebruik of overgaan op duurzamere alternatieven actief gestimuleerd.
 • Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en distributie van biologisch afbreekbare plastics.
 • Wanneer deze beschikbaar zijn, worden organisaties verplicht hierop over te stappen.
 • Hergebruik, recycling en correcte verwerking, in tegenstelling tot lozing, worden beloond en de tegendelen bestraft.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Duurzaam onderwijs

Voor het instandhouden van een leefbare planeet, ook voor toekomstige generaties, is het noodzakelijk dat het aandeel van duurzame ontwikkeling in het Nederlandse onderwijs wordt vergroot.

 • De onderwerpen dieren, natuur, milieu en duurzaamheid worden integraal in het lesaanbod van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs opgenomen. De vorming van leerlingen op deze aspecten is een wezenlijk onderdeel van de maatschappelijke vorming. Deze legt tevens de basis voor een duurzame samenleving en een leefbare planeet.
 • De overheid steunt de volledige overgang naar schoolkantinevoedsel dat plantaardig is, en biologisch en regionaal is geproduceerd.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Leegstand

Leegstand is een toenemend probleem en toch wordt er steeds meer bijgebouwd.

 • Nieuwbouw van kantoren wordt een halt toegeroepen. In plaats daarvan worden leegstaande panden in gebruik genomen, eventueel na renovatie.
 • Leegstand wordt niet langer beloond via verlaagde OZB-belastingen, maar afgeremd door een leegstandsheffing. Ook wordt het makkelijker oude kantoorpanden een andere functie zoals bewoning te geven.
 • Voorts wordt er alleen binnenstedelijk gebouwd.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Ongebruikt terrein

Veel bouwprojecten zijn stopgezet door de crisis en daardoor liggen voormalig bouwterreinen braak. Verschillende belangen maken aanspraak op dezelfde schaarse gebieden.

 • Braakliggende terreinen worden actief ter beschikking gesteld aan bewoners voor bijvoorbeeld stadslandbouw, natuurontwikkeling, collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. Omwonenden worden hierbij actief betrokken.

Ruimtelijke ordeningsplannen waarbij de burger betrokken wordt moeten ervoor zorgen dat deze belangen zorgvuldig worden ingepast. Een groene, schone leefomgeving voor mens en dier staat hierbij voorop.

 • De ruimtelijke regie van provincies wordt versterkt.
 • De crisis- en herstelwet wordt afgeschaft en wordt alleen vervangen voor een andere omgevingswet als daarin de bescherming van natuur en milieu centraal staan en de rechten van burgers worden verbeterd.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Mobiliteit

Woon-werkverkeer moet worden teruggedrongen en milieuvriendelijk vervoer gestimuleerd.

 • Er worden geen nieuwe snelwegen aangelegd en bestaande plannen daarvoor gaan niet door.
 • De verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur wordt ongedaan gemaakt en op ringwegen rond steden wordt de maximumsnelheid 80 kilometer per uur.
 • Als minder mensen alléén per auto zouden reizen, en hun auto zouden delen, zou de impact op het milieu vele malen kleiner zijn. Concepten zoals carpoolen, en modulaire auto’s waarin je met behoud van privacy samen kunt reizen, moeten de norm worden.
 • Openbaar vervoer wordt betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.
 • De overheid stimuleert flex- en thuiswerken en investeert in veilige fietspaden en treinverbindingen naar het buitenland en de noordelijke provincies en niet in de uitbreiding van luchthavens.
 • Nederland moet zich maximaal inspannen om samen met andere EU lidstaten internationaal treinverkeer aantrekkelijker te maken dan vliegverkeer tussen de grote steden.
 • De BTW op vervoer per train wordt afgeschaft.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Kleding

Het verduurzamen van de kledingindustrie kan en moet sneller gezien de grote hoeveelheid zoet water en chemicaliën die worden gebruikt. De huidige wegwerpcultuur waarbij kleding in rap tempo geproduceerd, weggegooid en vervangen wordt, is een groot onderdeel van dit probleem. De kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld en verandering is noodzakelijk.

 • In 2021 is alle kleding die in Nederland verkocht wordt op een duurzame wijze geproduceerd, zonder kinderarbeid.
 • Om het bovenstaande te realiseren maakt de overheid afspraken met en stelt eisen aan de sector.
 • De overheid zorgt d.m.v. accijns en extra importbelasting op ongewenste producten dat leveranciers van duurzame producten een zeer gunstige concurrentiepositie hebben.
Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.