Dierenrechten

Dieren zijn levende wezens met bewustzijn, gevoel, behoeftes en belangen. Ze hebben uit zichzelf een belangrijke waarde. Hier wordt in de omgang met dieren echter zelden rekening mee gehouden. Dieren worden ondergeschikt gemaakt aan de menselijke belangen. Uiteindelijk moeten wij van de gedachte af dat dieren zonder meer voor elk menselijk doel ingezet kunnen worden en erkennen dat zij geen gebruiksvoorwerpen zijn.

Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Dierproeven

Elk jaar worden er in Nederland meer dan een miljoen gewervelde proefdieren gebruikt. Hiervan wordt maar de helft daadwerkelijk gebruikt in experimenten, de rest is overtollig. In veel wetenschappen zijn dierproeven nog een onaantastbare norm. Het opzettelijk ziek- en doodmaken van dieren is echter uit de tijd. Proefdiervrije modellen worden ontwikkeld en zijn in de praktijk vaak zelfs beter dan het diermodel, dat afwijkt van de mens.

 • Alle dierproeven worden verboden. Zolang dit nog niet gelukt is, zullen we gelijktijdig strijden voor de volgende maatregelen:
 • Er moet meer worden geïnvesteerd in het ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven en deze moeten deze ook sneller in de praktijk worden toegepast.
 • Aanvragen voor dierproeven moeten uitgebreid worden getoetst door een onafhankelijke commissie en pas na een uitgebreide literatuurstudie ingediend worden.
 • Er komt zo snel mogelijk een einde aan het fokken en doden van ‘overtollige’ proefdieren.
 • Er heerst een geheimzinnige sfeer rondom dierproeven, die zo snel mogelijk moet worden weggenomen door alle resultaten van proefdieronderzoek bekend te maken middels een openbare databank – dit voorkomt ook dat niet geslaagde, dus niet gepubliceerde dierproeven meerdere malen worden uitgevoerd.
 • Burgers en maatschappelijke organisaties krijgen door bovenstaande maatregelen de mogelijkheid bezwaar te maken tegen geplande dierproeven.
 • De rechter kan zich uitspreken over de naleving van de Wet op Dierproeven. Biotechnologie, oftewel het genetisch veranderen van dieren en onderzoek met primaten wordt per direct verboden.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Dieren tentoongesteld

In dierentuinen en kinderboerderijen worden dieren tentoongesteld voor het menselijke vermaak. PINK! vindt dat het welzijn van de dieren hierbij voorop moet staan. Veelal echter worden dieren opgesloten in kooien en op kleine terreinen en niet in hun natuurlijke omgeving, en dat draagt natuurlijk weinig bij aan het educatieve aspect en de waardering voor dieren. Kinderen leren zo juist dat het normaal is om dieren onder deze omstandigheden te houden ter menselijk vermaak. Daarbij zorgt het voor apathisch en stereotiep gedrag bij de dieren.

 • De huidige dierentuinen in Nederland zouden omgevormd moeten worden tot (tijdelijke) opvangcentra voor dieren die zich niet in hun leefomgeving kunnen handhaven of daarin niet teruggezet kunnen worden. Uiteraard worden ook de huisvestingseisen flink aangescherpt.
 • Ook in kinderboerderijen moet het dierenwelzijn voortaan centraal staan, alleen zo kunnen kinderen leren hoe met dieren om te gaan. Hier komen strenge wettelijke eisen voor.
 • Daarbij wordt het fokbeleid voortaan aangescherpt zodat kinderboerderijdieren niet meer naar de slacht worden afgevoerd.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Sport met dieren

Bepaalde vrijetijdsbestedingen met dieren worden aangeduid als ‘sport’. De hengelsport is een typisch voorbeeld en omdat dit net als bij de jacht zo ten koste gaat van de vissen moet het worden verboden. Tot die tijd willen we het flink ontmoedigen.

 • Op basisscholen worden geen lessen meer aangeboden over hengelen. Deze kunnen worden vervangen door lessen over de onderwaternatuur, en over het zorg dragen voor een goede leefomgeving voor waterdieren.
 • Overheden zoals waterschappen bieden geen podium aan sportvissersverenigingen.

Het is vaak ook slecht gesteld met het welzijn van paarden en pony’s die voor allerhande sporten gebruikt worden; deze zeer sociale kuddedieren die bewegingsvrijheid nodig hebben, staan het grootste deel van de tijd alleen in een box. Tijdens de ‘sport’ worden zij vaak zwaar belast en verkeerd bereden. Daarnaast is paardrijden een vorm van (onnodig) diergebruik.

 • Er wordt toegewerkt naar een verbod op paardensport.
 • Tot die tijd moet er in een Paardenbesluit worden vastgelegd dat er rekening moet worden gehouden met natuurlijke behoeften zoals weidegang en contact met soortgenoten.
 • Er komen strengere regels om het welzijn bij het berijden te waarborgen.
 • Maneges worden omgevormd tot opvangcentra waar het welzijn van paarden vooraan staat.
 • Paardenmarkten en schadelijke trainingsmiddelen worden verboden.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Evenementen en circussen

Dieren worden op allerlei manieren gebruikt voor menselijk vermaak: denk aan circussen, volksspelletjes, kunstuitingen, levende kerststallen en media-optredens. Dierenwelzijn is hierbij lang niet altijd gegarandeerd, want dieren krijgen te maken met stress, vervoer en gebrekkige huisvesting.

 • Er komt een einde aan het gebruik van álle dieren in circussen en het verhuren van dieren voor evenementen, evenals aan het dolfinarium als dierentuin.
 • Tijdelijke opvang voor gestrande zeezoogdieren wordt de nieuwe functie van wat nu het dolfinarium is.
 • Dieronvriendelijke gebruiken als zwientje tikken, levende kerststallen, ganstrekken en het rapen van kievitseieren worden verboden.
 • Er komt een gedragscode voor het gebruik van dieren in kunst of media.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Dieren in kleding

De import en verkoop van honden-, katten- en zeehondenbont is al jaren verboden, evenals het fokken van chinchilla’s en vossen. Nertsen fokken wordt per 2024 verboden. Helaas is bont nog volop te zien in het Nederlandse straatbeeld, voornamelijk kragen van wasbeerhonden die in China op een vreselijke manier opgefokt en gedood worden. Veel mensen zijn zich hiervan niet bewust. Hetzelfde geldt voor de dieronterende manieren waarop soortgelijke producten worden verkregen, zoals dons, slangenleer en angorawol.

 • Zolang er nog geen verbod is komt er een labelplicht op bont, wol, leer, veren en zijde in kleding en andere producten, ook wanneer het gaat om onderdelen of kleine hoeveelheden.
 • Er komt een einde aan het fokken en doden van dieren voor hun vacht, huid of veren.
 • Er komt een import- en verkoopverbod op bont, wol, leer, veren en zijde.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Jacht

Onder het mom van ‘populatiebeheer’ worden jaarlijks twee miljoen dieren dood- en twee miljoen dieren aangeschoten enkel voor het plezier van de jagers. Jonge dieren verhongeren moederloos, partnerverbanden en groepsdynamiek worden aan flarden geschoten. De jacht werkt averechts doordat het wegvallen van grote delen van de populatie de reproductie stimuleert.

 • Er komt een verbod op de plezierjacht, ook onder de noemer populatiebeheer.
 • Als er een dringende reden is voor afschot, zoals ernstig lijden, wordt de beslissing genomen onder regie van de overheid.
 • Afschotvergunningen worden alleen door de landelijke overheid gegeven.
 • Faunabeheereenheden worden afgeschaft.
 • Verwilderde katten worden niet langer afgeschoten maar gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en teruggezet.
 • Illegale jachtpraktijken worden voortaan streng bestraft en beter gecontroleerd.
 • Het organiseren en adverteren van jachttoerisme wordt in Nederland verboden.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Dieren in de zorg

Huisdieren spelen een belangrijke rol in ons leven, ook als we zorg nodig hebben. Het is belangrijk dat ouderen in een verzorgingshuis hun huisdier bij zich kunnen houden.

 • Het welzijn van het dier wordt te allen tijde gewaarborgd.
 • Dieren worden tegenwoordig steeds vaker ingezet voor therapie. Niet alle dieren zijn geschikt, dieren moeten wel hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.
 • Dieren moeten niet gedwongen worden of overbelast worden.
 • Dieren die niet van nature solitair zijn mogen niet apart gehouden worden om uitsluitend ingezet te worden om te werken.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Huisdieren

Er worden in Nederland zo’n 28 miljoen huisdieren als honden, katten, konijnen en exoten gehouden. Maar al te vaak worden deze dieren gezien als hebbeding, speelgoed of accessoire. Hun welzijn komt in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden en verzorgd. Wetten zijn er hiervoor nauwelijks of worden slecht gehandhaafd. Dierenwelzijn is ondergeschikt aan de huisdierensector die jaarlijks 2 miljard omzet draait.

 • Deze dieren moet bescherming worden geboden.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Houden van huisdieren

Veel als huisdier gehouden dieren zijn vanwege hun aard en behoeften niet geschikt om thuis te houden.

 • Verkoop van dieren via internet, in dierenspeciaalzaken, door fokkers en in tuincentra wordt verboden. Totdat dit van kracht is, wordt een bedenktermijn verplicht en worden er criteria gesteld aan de omstandigheden waarin het dier zal worden gehouden.
 • Er wordt zo snel mogelijk een volledige positieflijst opgesteld en gehandhaafd waarop alle dieren staan die als huisdier gehouden mogen worden. Het dier staat hierbij centraal.
 • Veel dieren zijn het slachtoffer van impulsaankopen. Door de verkooppunten van dieren te beperken wordt dit voorkomen.
 • Dierenbeurzen worden verboden.
 • Er komen strikte welzijnsnormen voor dierenbenodigdheden als hokken, kooien, riemen en trainingsmateriaal. Kleine hokken, viskommen en schokbanden voor hondentraining worden verboden.
 • Veel mensen schrikken van hun dierenartsrekening, want deze is vaak erg hoog. Zorg voor dieren is geen luxegoed, en daarom moet de BTW voor dierenartsen van het hoge naar het lage tarief en komen er meer klinieken en spreekuren voor minima.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Broodfok

Broodfok en malafide handel van honden, katten, knaagdieren en andere dieren wordt hard aangepakt

 • Fokkers en handelaren krijgen een vergunningplicht zodat de overheid zicht kan houden op de sector.
 • Er komt een sluitende identificatie en registratie voor alle dieren.
 • In de rasdierfokkerij staat het welzijn in plaats van het uiterlijk voortaan voorop.
 • Extreme uiterlijke kenmerken en inteelt moeten verboden worden en een welzijnskeurmerk wordt tegenhanger van de stamboom.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Opvang

Elk jaar belanden er tienduizenden honden, katten, konijnen, knaagdieren en andere dieren in opvangen. De opvang van gevonden en afgestane dieren is een wettelijke taak van de gemeenten, maar deze laten het in de praktijk vaak afweten. Vooral vrijwilligers houden de vaak financieel behoeftige dierenasielen en opvangcentra draaiende.

 • Dierenasielen en –ambulances worden ondersteund bij professionalisering.
 • Het netwerk van opvangcentra en dierenambulances wordt landelijk dekkend, waarbij de overheid zorg draagt voor voldoende financiering.
 • Gemeentes gaan aan dierenopvangen de wettelijk verplichte bijdrage betalen voor het opvangen van zwerfdieren en gedumpte dieren die in de betreffende gemeente zijn gevonden.
 • De huisdierensector gaat meebetalen aan de opvang en verzorging van gevonden en afgestane dieren middels een opvangfonds waar per verkocht dier een bijdrage wordt gestort.
 • Het BTW-tarief voor de herplaatsing van dieren gaat van het hoge naar het lage tarief.
 • Gedwongen afstand van dieren van mensen die zorg nodig hebben wordt voorkomen door versoepeling van het huisdierenbeleid voor zorginstellingen.
 • Als mensen thuis zorg nodig hebben wordt ook voorzien in hulp bij de zorg voor de aanwezige dieren.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Noodhulp

 • Dieren krijgen een vaste plaats in de draaiboeken van hulpdiensten en in rampenplannen.
 • Dierenambulances krijgen net als andere hulpdiensten vergunningen om snel ter plaatse te kunnen zijn en noodhulp te verlenen aan dieren.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Dierenmishandeling

Mishandeling en verwaarlozing van dieren is onacceptabel. Het bestrijden van dierenmishandeling krijgt op dit moment weinig prioriteit in Nederland: de pakkans is erg klein; de straffen zijn laag en de wet biedt weinig houvast tot vervolging van dierenbeulen.

 • De dierenpolitie blijft, met voldoende bevoegdheden voor opsporing en aanhouding van dierenbeulen.
 • De wet wordt aangepast zodat verwaarloosde en mishandelde dieren veel sneller in beslag genomen kunnen worden en de eigenaar een levenslang houdverbod krijgt.
 • Bij het Functioneel Parket wordt een officier van justitie Dierenmishandeling aangesteld.
 • Dieren die in beslag genomen zijn wegens mishandeling of verwaarlozing gaan niet meer terug naar de eigenaar, maar worden na een herstelperiode herplaatst bij particulieren.
 • Doorverkoop van in beslag genomen dieren aan de handel of de slacht wordt verboden.
 • Dierenmishandeling wordt altijd vastgesteld door een onafhankelijk dierenarts en/of gedragsdeskundige.
 • Bij melding van dierenmishandeling komt de dierenpolitie ter plaatse om de situatie te bekijken, en indien mogelijk het probleem te verhelpen. Hier is landelijk beleid voor dat in het hele land nageleefd wordt.
Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.