Bestuur

PINK! is voor een seculiere, transparante, open en toegankelijke overheid die het goede voorbeeld geeft. Door het afstoten van overheidstaken als zorg en onderwijs naar de markt is de uitvoering van het overheidsbeleid minder gespitst op het welzijn van de mensen. Tegelijkertijd heeft de bureaucratie plaats gemaakt voor meer controle en toezicht, wat het beleid ook niet efficiënter heeft gemaakt.

Het is niet goed dat publieke diensten die voor iedereen bedoeld zijn nu gepaard gaan met commerciële motieven. De verhoudingen zijn nu scheef, en de overheid moet haar zeggenschap over taken als huisvesting, zorg en onderwijs herstellen. Mededogen moet het uitgangspunt vormen voor een duurzame en solidaire samenleving.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Democratie

Er zijn in Nederland veel partijen van verschillende stromingen in het parlement. PINK! vindt dat deze allemaal tot uiting moeten kunnen komen. Wij willen de Nederlands democratie bewaken.

 • Er komt geen verhoging van de kiesdrempel of verlaging van het aantal Kamerzetels die het democratisch gehalte inperken.
 • De overheid moet de regie niet verliezen nu er steeds meer taken worden afgestoten naar provincies en gemeentes.
 • De democratie blijft zo direct mogelijk, door burgemeesters getrapt door de gemeenteraad te laten kiezen, zo ook de Commissaris van de Koningin door de Provinciale Staten.
 • De waterschappen blijven direct gekozen worden Niet door de gemeenteraad.
 • Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en vereenvoudigd.
 • Raadgevende referenda worden meer gebruikt bij belangrijke beslissingen.
 • Lobbyisten moeten zich registreren in een voor iedereen openbaar register en afspraken maken voor gesprekken met volksvertegenwoordigers.
 • Duurzaamheid wordt gewaarborgd door een Ministerie voor Duurzame ontwikkeling, Ruimte, Energie en Dierenwelzijn op te richten. Beleid van andere ministeries kan door dit ministerie worden getoetst op duurzaamheid en dierenwelzijn.
 • Individuele vrijheid van burgers is erg belangrijk en wordt pas beperkt als die inbreuk maakt op de vrijheid en het welzijn van anderen.
 • Alle burgers zijn gelijkwaardig, en uitzonderingen voor gelovigen zijn daarom onterecht. Daarom komt er een verbod op het onverdoofd ritueel slachten van dieren omdat dit een onacceptabele inbreuk maakt op het dierenwelzijn.
 • De vrijheid van meningsuiting wordt verdedigd en vervolging op basis van godslastering wordt geschrapt uit het wetboek.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Koningshuis

PINK! vindt dat Nederland een republiek moet worden. Niet alleen is het koningshuis een ondemocratisch instituut, de Koning heeft nog steeds politieke invloed (bijvoorbeeld het ondertekenen van wetten, het geven van de troonrede en het voorzitten van de Raad van State). Bovendien worden diverse vrijheden van leden van het koningshuis ingeperkt.

 • Totdat Nederland een republiek is, dient de rol van de Koning ingeperkt te worden tot slechts een ceremoniële functie.
 • De financiën van de vorst worden aan banden gelegd, en het jachtdepartement wordt opgeheven.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Demonstreren

PINK! wil dat het organiseren van demonstraties laagdrempelig blijft.

 • Voor kleine demonstraties wordt de aanmeldingsplicht afschaft.
 • De aanmeldtermijn voor demonstraties wordt verkort naar aanleiding van actuele gebeurtenissen.
 • De identificatieplicht wordt afgeschaft.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Veiligheid

Iedereen moet zoveel mogelijk vrij zijn in de samenleving, maar als dat de vrijheden van anderen inperkt moet er worden opgekomen voor de belangen van de samenleving.

 • Hoge kosten en versnelde procedures mogen voor niemand een belemmering zijn om naar de rechter te stappen.
 • Mensen met een beperkt inkomen kunnen hierbij hulp krijgen.
 • Slachtofferhulp krijgt meer prioriteit en ook klokkenluiders dienen meer bescherming te krijgen.
 • Ook zal de overheid meer moeten investeren in crisisopvang en begeleiding bij huiselijk geweld, schuldhulpverlening en voedselbanken.
 • Om veiligheid te waarborgen komen er meer agenten op straat, maar cameratoezicht mag alleen in een tijdelijk risicogebied aangewezen door de rechter.
 • Professionele vuurwerkshows gaan consumentenvuurwerk vervangen, want het laatste zorgt simpelweg voor te veel menselijke en dierlijke slachtoffers en is zeer verontreinigend.