Wij vinden

PINK! wil, net als onze moederpartij (de PvdD), af van het mens-centraal denken en de focus op korte termijn belangen die huidig politiek debat en handelen typeren. Maar hoewel onze idealen gelijk zijn, hebben we soms andere ideeën over hoe deze het beste kunnen worden omgevormd tot standpunten of maatregelen.

Standpuntsbepaling

PINK! en onze moederpartij delen vier kernwaarden. Dit zijn uitgangsposities voor ons handelen die zo fundamenteel zijn, dat ze bijna universeel worden geaccepteerd. Aan de hand van deze kernwaarden proberen we onze standpunten vast te stellen. Dat kan heel lastig zijn.

Sommige praktijken, zoals het gevangen houden en kwellen van voelende individuen op een schaal die significant bijdraagt aan de catastrofale opwarming van de aarde, blijken al heel snel onaanvaardbaar. Maar op andere gebieden is het juiste beleid minder voor de hand liggend. Toch hebben we over de jaren heen een uitgebreid politiek programma kunnen vormen.

Mededogen

Mededogen houdt een sterk gevoel van verbondenheid in met het lot van andere bewuste individuen. In de praktijk betekent dit dat we opkomen voor iedereen die onrecht wordt aangedaan, ongeacht geloofsovertuiging, seksuele of romantische voorkeur, geslacht, politieke voorkeur, nationaliteit, sociale klasse of - en dit is cruciaal - soort.

Duurzaamheid

Een praktijk is duurzaam als die aansluit op de behoeften van het heden, zonder dat het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar wordt gebracht. Dat wil zeggen dat we ons inzetten voor schone lucht, schoon water, gezonde (landbouw)grond en willen voorkomen dat het klimaat sneller verandert dan soorten zich kunnen aanpassen.

Persoonlijke vrijheid

Het uitgangspunt van iedere vorm van macht is dat het alleen maar bestaansrecht heeft, als het kan worden verantwoord op basis van de belangen van degenen die eraan onderheven zijn. Ieder dier, dus ook elk mens, heeft recht op vrijheid, zolang de vrijheid van anderen daarmee niet in het geding komt. We moeten bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting en godsdienst, en recht op privacy en rechtsbescherming behouden.

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Persoonlijke verantwoordelijkheid is een onvermijdelijke consequentie van mogelijkheden en daden. Ieder persoon is verantwoordelijk voor de voorspelbare gevolgen van zijn of haar handelen of het laten daarvan. Nederlandse burgers hebben veel van onze verantwoordelijkheid afgestaan aan volksvertegenwoordigers, maar nog ligt eindverantwoordelijkheid bij ons als we herkennen dat ze hier niet mee om kunnen gaan.

Herschrijven van het politiek programma

Ons politiek programma is nooit af. Onderwerpen die we eerder niet hebben overwogen, of onderbelicht hebben gelaten, kunnen toch vanuit onze kernwaarden worden benaderd. Daarnaast kunnen nieuwe inzichten of een nieuwe maatschappelijke situatie tot de conclusie leiden dat een standpunt achterhaald is.

Indienen van een amendement

Alle leden kunnen amendementen op ons politiek programma indienen op een algemene vergadering (AV). De procedure hiervoor wordt altijd uitgelicht in de uitnodiging voor een AV, maar is ook terug te vinden op onze site. Daarnaast kun je altijd steun krijgen van de denktank, zowel bij het schrijven als het indienen.

Politiek programma per onderwerp

Het politiek programma is de volledige uiteenzetting van onze huidige standpunten als vereniging. Het is vergelijkbaar met een partijprogramma, maar niet aan één verkiezing verbonden. Druk op de groene knop bovenaan de pagina om meer te lezen over het politiek programma en voor het amenderen ervan.

Manifesten

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp