Standpuntsbepaling

PINK! heeft een eigen politiek programma. De idealen van PINK! en de Partij voor de Dieren zijn hetzelfde, namelijk dat we af willen van het mens-centraal denken en de focus op de korte termijn belangen in plaats van de lange termijn. Maar soms hebben we andere ideeën over hoe deze het beste kunnen worden omgevormd tot standpunten of maatregelen. Bij de oprichting van PINK! is het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren het uitgangspunt geweest. Maar gaandeweg hebben onze leden zich meer in de onderwerpen verdiept en hebben we nog eens kritisch gekeken of we de genoemde maatregelen wel voldoende vinden, of dat we in een hoofdstuk nog een bepaald onderwerp missen.

Hoe worden standpunten gewijzigd?

Alle leden kunnen amendementen (een voorstel voor een tekstuele wijziging) indienen die, indien ze binnen de termijn van X dagen van te voren, op de algemene vergadering worden behandeld.
Van te voren zullen de amendementen met toelichting van de indiener en advies van het landelijk bestuur op het besloten gedeelte van de website, samen met de andere agendapunten, te lezen zijn.
Op de algemene vergadering heeft de indiener de kans om nogmaals het ingediende voorstel te verdedigen, kunnen er vragen worden gesteld en wordt er over het voorstel gestemd.
Minstens de helft van de uitgebrachte stemmen moeten voor het amendement zijn, wil deze worden aangenomen. Mensen die zich onthouden van stem worden hier niet bij meegerekend.

Waar moeten de standpunten aan voldoen?

Bij het vormen van een nieuw standpunt over een onderwerp kijken we naar onze vier pijlers. De pijlers zijn:

Mededogen

Mededogen houdt een sterk gevoel van verbondenheid als het om verdriet of lijden van een ander in. In de praktijk betekent dit dat we opkomen voor iedereen die onrecht wordt aangedaan, ongeacht soort, geloofsovertuiging, geslacht, politieke voorkeur, nationaliteit, sociale klasse of seksuele voorkeur.

Duurzaamheid

Een praktijk is duurzaam als die aansluit op de behoeften van het heden, zonder dat het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar wordt gebracht. Dat wil zeggen dat we ons inzetten voor schone lucht, schoon water, vruchtbare landbouwgrond en het terugdringen van klimaatverandering om de wereld leefbaar te houden voor iedereen die nu, maar ook na ons, op aarde leeft.

Persoonlijke vrijheid

Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting en godsdienst, en recht op privacy en rechtsbescherming. In andere woorden: iedereen mag doen, geloven en zeggen wat hij/zij wil. Dat gaat natuurlijk niet overal op, alleen als je hierbij geen anderen schaadt.

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Verantwoording nemen voor je eigen keuzes en de gevolgen daarvan, dat is persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat kan zich vertalen in hoge(re) belasting op producten die een grote negatieve impact op de aarde hebben, of wanneer iemand of een bedrijf iets doet wat niet mag, zij daar een boete voor moeten betalen.

Soms moet er een balans worden gezocht tussen deze pijlers: Want wanneer wordt iemand geschaad en moet je ingrijpen en wanneer is persoonlijke vrijheid belangrijker? En moet je mensen wel de mogelijkheid geven om schadelijke keuzes te maken als dit de kwaliteit van leven van anderen aantast? In wiens belang is het dat de voorgestelde maatregel wordt ingevoerd? Is dit de meest effectieve manier? Belemmer je individuen in hun vrijheid als je dit invoert?

Dit zijn voorbeelden van vragen die je jezelf kan stellen als je een standpunt wil amenderen.

Lees ons politiek programma door ter inspiratie, of neem voor tips contact op met de Denktank.