Zorg en gezondheid

Je gezond voelen en in staat zijn om een gezond leven te leiden is voor iedereen van belang. PINK! wil daarom dat de overheid een actieve rol speelt in het promoten van de volksgezondheid. Preventie van (welzijns)ziekten, opkomen voor een eerlijke verdeling van geneesmiddelen en de rechten van minderheden spelen een centrale rol in het overheidsbeleid dat PINK! voor ogen heeft.

PINK! vindt dat preventie de basis is van een goede gezondheidszorg. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om het voorkomen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten als geheel. PINK! stelt daarom ook voor dat de overheid inzet op een preventie.

 • De overheid stimuleert een gezonde leefwijze en zet zich in voor een gezonde leefomgeving.
 • De overheid een zeer actief preventiebeleid moet voeren ten aanzien van obesitas. Vooral bij kinderen is overgewicht een groeiend gezondheidsprobleem.
 • De overheid bevordert de overgang naar een meer plantaardige voedingspatroon
 • De BTW op vlees wordt verhoogd van 6 naar 21 procent. De werkelijke prijs van de productie van vlees staat nu niet in verhouding tot de prijs die de consument in de supermarkt betaalt, doordat de maatschappelijke effecten op onder meer de volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn niet worden meegerekend.
 • De overheid schept orde in een oerwoud van voedingskeurmerken. Er wordt een stoplichtsysteem  met betrekking tot voedingswaardes ingesteld, zodat men in één oogopslag kan zien hoeveel calorieën, suiker, zout, onverzadigde en verzadigde vetten in procenten van de dagelijkse voedingsrichtlijn er in een product zitten.
 • Vergoeding voor preventie, zoals de diëtist en hulp bij stoppen met roken, moeten in het basispakket blijven.
 • Er komt een leeftijdsgrens aan energiedranken die gelijk wordt gesteld aan de leeftijdsgrens voor alcohol.
 • Er moet een verbod komen op reclame voor snoep en fastfood die gericht is op kinderen onder de 12 jaar.
 • Er komt een accijns op verzadigde vetten en vleeswaren
 • Schoolmelk wordt afgeschaft; daar staat tegenover dat schoolfruit wordt geïntroduceerd op alle basisscholen.
 • In ziekenhuizen en verpleeghuizen moet worden geïnvesteerd in gezonde, smakelijke en biologische voeding. Het moet mogelijk zijn voor patiënten om volwaardige veganistische of vegetarische gerechten te krijgen.

Zowel mannen als vrouwen moeten toegang krijgen tot anticonceptiemethoden via de basisverzekering. Iedere persoon die hier gebruik van wil maken, moet de ruimte krijgen om zelf met zijn of haar dokter te bepalen welke vorm van anticonceptie het meest geschikt is.

Tevens is PINK! van mening dat PrEP, de HIV-preventiepil, vergoed moet worden vanuit het basispakket of vanuit een eventuele, ziektekostenverzekeringen vervangende zorgfondsconstructie. Goede begeleiding en voorlichting over dit middel zijn noodzakelijk, zodat gebruikers zich bewust zijn van de voor- en nadelen van PrEP en weten wat ze kunnen doen om zich beter te beschermen.

Alle vrouwen hebben recht op menstruatie-artikelen, om deze voor iedereen toegankelijk te maken worden ze opgenomen in het basispakket.

In de zorg hoort het belang van de patiënt centraal te staan. Administratieve rompslomp als gevolg van marktwerking past daar niet in. Ook de verschuiving in focus van het gezondheidsbelang van de patiënt naar het financiële belang van zorginstellingen en -verleners is een keerzijde van rendementsdenken in de zorg. Wat PINK! betreft wordt er dan ook een einde gemaakt aan:

 • Marktwerking in de zorg.De wijze van financiering van zorg is onnodig complex en is dringend aan herziening toe.
 • Door het proportioneel verhogen van de inkomstenbelastingtarieven kunnen, bij een door de overheid gereguleerde zorg, de premies zorgverzekering worden omgevormd tot een inkomensafhankelijke bijdrage.
 • Van hogere inkomens wordt, ook in relatieve zin, een grotere bijdrage gevraagd, zodat de kosten van de zorg eerlijk verdeeld worden. De breedste schouders dragen de zwaarste lasten.
Abortus

PINK! kan zich vinden in de huidige abortuswetgeving welke inhoudt dat abortus mag tot een kind voor de wet levensvatbaar is buiten het lichaam van de moeder. Dat is bij 24 weken zwangerschap. Het uitgangspunt is dat de zwangere vrouw beslist.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding

Het moet voor mensen mogelijk zijn om zelf te bepalen wanneer zij willen sterven. In een liberale democratie staat persoonlijke vrijheid voorop. Vandaar dat een overheid die voor mensen bepaalt wanneer zij mogen sterven niet wenselijk is. Wel moeten mensen tegen zichzelf beschermd worden. Daarom moeten:

 • strenge voorwaarden worden verbonden aan de inwilliging van een doodswens. Deze voorwaarden moeten worden opgesteld door een commissie van experts, zoals onder andere medisch ethici, palliatieve zorgverleners, psychologen, en psychiaters.
 • Verder moet er een nieuw medisch specialisme opgericht worden, toegewijd aan en speciaal opgeleid voor de uitvoering van het nieuwe euthanasiebeleid.
Orgaandonatie

PINK! is voorstander van het plan waarbij iedereen automatisch orgaandonor is, tenzij iemand heeft aangegeven dit niet te willen. Vanuit het oogpunt van mededogen is het niet te rechtvaardigen dat er elk jaar 150 doden vallen wegens een gebrek aan donororganen. 61% van de Nederlanders is bereid organen te doneren, maar slechts 24% is als donor geregistreerd.

 • Door het invoeren van het Actief Donor Registratiesysteem (ADR) kan dit tekort worden teruggedrongen of zelfs worden opgelost. Iedereen behoudt uitdrukkelijk de mogelijkheid om te allen tijde de registratie te veranderen.
Besnijdenis

PINK! erkent een noodzaak om de zwakkeren in de samenleving te beschermen tegen onnodig leed. Dit omvat niet-menselijke dieren, maar ook kinderen.

 • Ook van jongens moet besnijdenis daarom niet meer gedoogd worden, tenzij dit dient ter genezing van een aandoening.
 • Het moet daarom, net als iedere andere vorm van lichamelijke mutilatie, verboden worden tot het kind oud genoeg is om hier zelf een geïnformeerde beslissing over te maken.
 • De leeftijd hiervoor moet gelijk zijn aan die van de huidige minimale leeftijd voor het zetten van tatoeages en piercings in gevoelige lichaamsdelen: 16 jaar.
Elektronisch patiëntendossier

Het is onwenselijk dat er meer gegevens dan noodzakelijk centraal worden opgeslagen en gedeeld worden met onnodig veel mensen. Hierdoor zou de privacy van patiënten in het geding komen. PINK! is daarom tegen een elektronisch patiëntendossier.

Sociale werkplaatsen

PINK! is van mening dat in een rechtvaardige samenleving iedereen de kans moet krijgen om zijn talenten te ontwikkelen. Het zou onacceptabel zijn als mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap aan de kant komen te staan, terwijl ze vaak onder aangepaste omstandigheden wel gewoon aan het werk zouden kunnen. Sociale werkplaatsen zijn daarom van groot belang. PINK! is geen voorstander van de Participatiewet, die er in de praktijk toe leidt dat sociale werkplaatsen dichtgaan en veel jonggehandicapten werkloos worden en in de bijstand terecht komen.

Wajong

PINK! wil dat de Wajong-uitkering blijft bestaan. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan, met voldoende financiële middelen om rond te kunnen komen en een dagbesteding die past bij zijn of haar mogelijkheden.

Jeugdzorg

PINK! vindt dat de problemen in de jeugdzorg met spoed moeten worden aangepakt. De transitie van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen moeten worden teruggedraaid. PINK! is een voorstander van het dichter bij de mensen brengen van de zorg, maar niet als dit gepaard gaat met een grootschalige bezuiniging waardoor de uitvoering van de toch al kwetsbare jeugdzorg nog verder in de problemen komt.