Overheid

PINK! is voor een seculiere, transparante, open en toegankelijke overheid die het goede voorbeeld geeft. Door het afstoten van overheidstaken als zorg en onderwijs naar de markt is de uitvoering van het overheidsbeleid minder gespitst op het welzijn van de mensen en tegelijkertijd heeft de bureaucratie plaats gemaakt voor meer controle en toezicht, wat het beleid ook niet efficiënter heeft gemaakt. Het is niet goed dat publieke diensten die voor iedereen bedoeld zijn nu gepaard gaan met commerciële motieven. De verhoudingen zijn nu scheef, en de overheid moet haar zeggenschap over taken als huisvesting, zorg en onderwijs herstellen. Mededogen moet het uitgangspunt vormen voor een duurzame en solidaire samenleving.

Het Nederlands systeem kenmerkt zich door een grote variëteit aan politieke stromingen die allemaal tot uiting kunnen komen in het parlement. PINK! vindt dan ook dat er geen verhoging van de kiesdrempel of verlaging van het aantal Kamerzetels moet komen die het democratisch gehalte inperken. De overheid moet de regie niet verliezen nu er steeds meer taken worden afgestoten naar provincies en gemeentes. De democratie moet zo direct mogelijk blijven door burgemeesters getrapt door de gemeenteraad te laten kiezen en hetzelfde met de Commissaris van de Koningin door de Provinciale Staten, en de waterschappen blijven direct gekozen worden en niet door de gemeenteraad.

Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en vereenvoudigd en raadgevende referenda worden meer gebuikt bij belangrijke beslissingen. Lobbyisten moeten zich registreren in een voor iedereen openbaar register en afspraken maken voor gesprekken met volksvertegenwoordigers. Duurzaamheid wordt gewaarborgd door een Ministerie voor Duurzame ontwikkeling, Ruimte, Energie en Dierenwelzijn op te richten. Beleid van andere ministeries kan door dit ministerie worden getoetst op duurzaamheid en dierenwelzijn. Individuele vrijheid van burgers is erg belangrijk en wordt pas beperkt als die inbreuk maakt op de vrijheid en het welzijn van anderen. Alle burgers zijn gelijk, en uitzonderingen voor gelovigen zijn daarom onterecht. Daarom komt er een verbod op het onverdoofd ritueel slachten van dieren omdat dit een onacceptabele inbreuk maakt op het dierenwelzijn. De vrijheid van meningsuiting wordt verdedigd en vervolging op basis van godslastering wordt geschrapt uit het wetboek. Het Koningshuis is een prima traditie, maar PINK! vindt hun politieke verantwoordelijkheid uit de tijd. Het budget van het Koninklijk Huis wordt verlaagd door staatstoelages te beperken tot de koning en koningin en het jachtdepartement op te heffen.

De overheid speelt een belangrijke rol in het waarborgen van de gelijke rechten van burgers. Nu worden deze vaak ingeperkt onder het mom van veiligheid. Noodzaak, proportionaliteit en effectiviteit van inbreuken op grondrechten moeten vooraf aangetoond worden. Vrije en toegankelijke informatie moeten centraal zijn in onze maatschappij. Informatie van overheidsdiensten en bedrijven die met publiek geld wordt gefinancierd wordt publiek toegankelijk.

Internet wordt niet onderworpen aan censuur. Privacy wordt gewaarborgd en datalekken moeten worden gemeld door overheid en bedrijven. Systemen die privacy niet kunnen waarborgen worden afgeschaft. Legale informatie moet voor iedereen toegankelijk zijn en niet worden beperkt door internetproviders. PINK! is tegen het downloadverbod omdat de naleving hiervan de privacy van burgers kan schaden. Wel moet er gezocht worden naar alternatieve betaalmodellen voor films en muziek. Er komt geen de Europese internetcensuur, providers worden geen verlengde van opsporingsdiensten en de bewaarplicht van gegevens van burgers wordt afgeschaft. Het opnemen van vingerafdrukken in paspoorten en de centrale database worden ongedaan gemaakt. Privé-gegevens van vliegtuigpassagiers en informatie van bankafschriften mogen niet gedeeld worden met andere landen. Er komen strengere normen voor het aftappen van telefoongesprekken.
Gemeenten mogen geen persoonsgegevens verstrekken aan kerken en andere religieuze genootschappen. Hierdoor geven gemeenten een voorkeursbehandeling aan deze genootschappen. Het is niet aan de gemeente om religieuze instanties te ondersteunen in het bijhouden van hun ledenbestand. Ook druist dit in tegen het beschermen van de privacy van burgers.

Bewegingen die ongelijke behandeling op grond van eigenschappen als geslacht, seksualiteit,
seksuele identiteit en etniciteit aanpakken worden vanuit de overheid gesteund. Er moet met kracht opgetreden worden tegen discriminatie en weigerambtenaren en homoseksuele leraren en leerlingen zijn op elke school welkom. In multiculturele kringen moet geïnvesteerd worden in LHBT-emancipatie. Het organiseren van demonstraties moet laagdrempelig blijven door voor kleine demonstraties de aanmeldingsplicht af te schaffen en de aanmeldtermijn te verkorten voor demonstraties naar aanleiding van actuele gebeurtenissen. De identificatieplicht wordt afgeschaft. Het gebruik en de productie van softdrugs moet worden gelegaliseerd, maar mensen moeten wel weten wat de gezondheidsrisico’s zijn door goede voorlichting vanuit de overheid. Door legalisering kunnen er accijns worden geheven. Mensen die daar behoefte aan hebben krijgen ongehinderd toegang tot medicinale cannabis. Er komt geen wietpas en ook binnen Europa gaat Nederland pleiten voor een soepeler softdrugsbeleid.

Iedereen moet zoveel mogelijk vrij zijn in de samenleving, maar als dat de vrijheden van anderen inperkt moet er worden opgekomen voor de belangen van de samenleving. Hoge kosten en versnelde procedures mogen voor niemand een belemmering zijn om naar de rechter te stappen. Mensen met een beperkt inkomen kunnen hierbij hulp krijgen. Slachtofferhulp krijgt meer prioriteit en ook klokkenluiders dienen meer bescherming te krijgen. Ook zal de overheid meer moeten investeren in crisisopvang en begeleiding bij huiselijk geweld, schuldhulpverlening en voedselbanken. Om veiligheid te waarborgen komen er meer agenten op straat, maar cameratoezicht mag alleen in een tijdelijk risicogebied aangewezen door de rechter. Professionele vuurwerkshows gaan consumentenvuurwerk vervangen, want het laatste zorgt simpelweg voor teveel menselijke en dierlijke slachtoffers en is zeer verontreinigend.

PINK! vindt cultuur zeer belangrijk voor de maatschappelijke saamhorigheid. Iedereen moet de kans krijgen zich cultureel te ontplooien. Kunst en cultuur moeten daarom toegankelijk worden door onder het lage BTW-tarief vallen. Musea geven minstens één dag in de week gratis toegang. Met monumenten en cultuurlandschappen dient zorgvuldig te worden omgegaan en sloop daarvan dient te worden voorkomen. Onderzoeksjournalistiek dient vrij en onafhankelijk te zijn, en sociale media spelen daarbij een niet te verwaarlozen rol. Ook nieuwe media moeten daarom aanspraak kunnen maken op het Stimuleringsfonds voor media. Toekenning van subsidie voor kunstraden worden transparant. Levensbeschouwelijke programmering is geen taak van de overheid, zendtijd voor kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag wordt afgeschaft.