Natuur

Het is belangrijk dat de waarde van natuur in Nederland niet onderschat wordt. Alleen al vanwege haar zeer grote intrinsieke waarde verdient de natuur zorgvuldige bescherming, maar zij vormt ook de basis van ons bestaan. Wij kunnen immers niet zonder schone lucht en een gezonde bodem om voedsel op de verbouwen. Het gaat bergafwaarts met de natuur en als we onze plicht om goed te zorgen voor behoud en herstel van een gezonde leefomgeving niet vervullen zal dit problemen op gaan leveren in de nabije toekomst.

Het is belangrijk dat de waarde van natuur in Nederland niet onderschat wordt. Alleen al vanwege haar zeer grote intrinsieke waarde verdient de natuur zorgvuldige bescherming, maar zij vormt ook de basis van ons bestaan. Wij kunnen immers niet zonder schone lucht en een gezonde bodem om voedsel op de verbouwen. Het gaat bergafwaarts met de natuur en als we onze plicht om goed te zorgen voor behoud en herstel van een gezonde leefomgeving niet vervullen zal dit problemen op gaan leveren in de nabije toekomst.

Uit onze directe woonomgeving is reeds veel natuur verdwenen. Met groene dorpen en steden kunnen we echter energie besparen, wateroverlast inperken en hebben we minder last van de hitte van opgewarmd beton. PINK! is er dan ook van overtuigd dat hierin toekomst zit, want met groen om ons heen zijn we veel gezonder en daar hebben we recht op.

 • Dieren en kinderen hebben eveneens baat bij groene (school)tuinen, speelplaatsen en buurten.
 • Bij nieuwbouw gaan alvast strengere normen gelden zoals groene daken, nestgelegenheid, bomen en struiken in de straat en speelnatuur op de hoek.
 • Bomen worden ook beter beschermd door de criteria voor kapvergunningen aan te scherpen.
 • De norm van de Verenigde Naties die stelt dat er 48m2 natuur per stads- of dorpsbewoner moet zijn moet in Nederland wettelijk nageleefd worden.
 • Daarnaast zullen gemeentes over moeten schakelen op een gifvrij onderhoud van de openbare ruimten en wordt de verkoop van chemische bestrijdingsmiddelen in winkels verboden.

Door de versnippering van natuurgebieden staan soorten onder druk en kost het steeds meer energie en geld om gebieden te behoeden voor asfalt en beton. Daarom:

 • moeten natuurgebieden zoveel mogelijk verbonden worden, wat in het belang is van migrerende planten en dieren en om het biodiversiteitverlies aan banden te leggen.
 • De Ecologische Hoofdstructuur moet worden aangelegd. In een uitzonderlijk geval kan een project dat ten koste gaat van bestaande natuur doorgang vinden als het een aantoonbare cruciale bijdrage levert aan duurzaamheid op de lange termijn.
 • Voor een dergelijk besluit is een meerderheid van 2/3 nodig en moet compensatie vooraf uitgevoerd en gecontroleerd worden door een onafhankelijke partij. Natuur mag ook niet ten koste gaan van recreatie.
 • Als er wordt gebouwd in groen moet dat op kosten van de projectontwikkelaar gecompenseerd worden met een driemaal zo groot natuurgebied. Schade die al is geleden moet zo snel mogelijke worden hersteld.

Veel natuurgebieden zijn wettelijk beschermd, maar deze wetten worden nauwelijks nageleefd. PINK! vindt dat deze wetten wel streng nageleefd en uitgebreid moeten worden.

 • Zo moet de uitholling van Natuurbeschermingswet teruggedraaid en de vergunningplicht voor activiteiten in en rond beschermde natuur verankerd worden in de wet.
 • Staatsbosbeheer wordt niet geprivatiseerd of verzelfstandigd en alle planten en dieren worden voortaan beschermd.
 • Er komt ook een plan van aanpak van lichtvervuiling.
 • De Nederlands-Caribische natuur op Bonaire, Saba en Sint Eustatius, herbergt meer dan 10.000 verschillende plant- en diersoorten voor. De Rijksoverheid draagt via regels, handhaving, kennis en financiële steun bij aan het behoud van deze natuur.
 • Bescherming van koraalriffen wordt daarvan een prioriteit.

Waterstanden worden nu aangepast aan de landbouw, maar zouden eigenlijk aangepast moeten worden aan de behoeften van de natuur. Om mariene ecosystemen te behouden zal snel een “nee, tenzij” principe moeten worden toegepast: er kan niet meer worden gevist tot is aangetoond dat een (beperkte) vangst verantwoord is.

 • Er wordt een zeereservaat aangewezen waar meer dan de helft van het Nederlandse zeeoppervlak toe zal behoren en waarin niet gevist zal worden en geen andere schadelijke activiteiten plaats zullen vinden.
 • Ecologisch waardevolle scheepswrakken worden beschermd.
 • Belastinggeld moet niet meer besteed worden aan de ontwikkeling van ‘duurzame’ visserijtechnieken die alsnog schadelijk zijn.
 • De Westerschelde en de Eems-Dollard worden niet verder uitgediept.
 • Vispasseerbaarheid wordt een harde voorwaarde voor waterkrachtinstallaties, sluizen en gemalen.

‘Schadelijke’ diersoorten worden op grote schaal bestreden met als enige resultaat de dood van vele dieren. PINK! vindt dat wilde dieren alleen mogen worden gedood als er zeer dringende redenen voor zijn, bijvoorbeeld als het dier lijdt of de volksgezondheid ernstig wordt bedreigd.

 • De beslissing en uitvoering daarvan komt in handen van de overheid. Dieren in de Oostvaardersplassen moeten zo snel mogelijk beschutting en toegang krijgen tot omliggende bossen, waaronder een verbinding met de Veluwe.
 • De Flora- en Faunawet moet zo worden aangepast en strikt worden gehandhaafd om te voorkomen dat dieren in kwetsbare perioden worden verstoord en bijvoorbeeld in grasmaaiers terechtkomen.
 • Prikkeldraad in natuur moet zo snel mogelijk worden verwijderd.
 • Ganzenvergassingen stoppen zo snel mogelijk, zij moeten voortaan naar andere gebieden worden gelokt en geweerd van plekken waar zij niet gewenst zijn met onaantrekkelijke gewassen.
 • Muskusrattenbestrijding stopt eveneens, de 31 miljoen euro die dan vrijkomt kan naar versterkte dijkbewaking.
 • Afrasteringen langs wegen en dorpskernen weren zwijnen en herten en een nachtelijke snelheidsbeperking op wegen langs natuurgebieden moet voor minder dierlijke verkeersslachtoffers zorgen.
 • Opvangcentra voor in het wild levende dieren worden geholpen bij de professionalisering en financieel ondersteund.