Bestuur

PINK! is voor een seculiere, transparante, open en toegankelijke overheid die het goede voorbeeld geeft. Door het afstoten van overheidstaken als zorg en onderwijs naar de markt is de uitvoering van het overheidsbeleid minder gespitst op het welzijn van de mensen en tegelijkertijd heeft de bureaucratie plaats gemaakt voor meer controle en toezicht, wat het beleid ook niet efficiënter heeft gemaakt. Het is niet goed dat publieke diensten die voor iedereen bedoeld zijn nu gepaard gaan met commerciële motieven. De verhoudingen zijn nu scheef, en de overheid moet haar zeggenschap over taken als huisvesting, zorg en onderwijs herstellen. Mededogen moet het uitgangspunt vormen voor een duurzame en solidaire samenleving.

Het Nederlands systeem kenmerkt zich door een grote variëteit aan politieke stromingen die allemaal tot uiting kunnen komen in het parlement. PINK! vindt dan ook dat er geen verhoging van de kiesdrempel of verlaging van het aantal Kamerzetels moet komen die het democratisch gehalte inperken. De overheid moet de regie niet verliezen nu er steeds meer taken worden afgestoten naar provincies en gemeentes. De democratie moet zo direct mogelijk blijven door burgemeesters getrapt door de gemeenteraad te laten kiezen en hetzelfde met de Commissaris van de Koningin door de Provinciale Staten, en de waterschappen blijven direct gekozen worden en niet door de gemeenteraad.

Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en vereenvoudigd en raadgevende referenda worden meer gebuikt bij belangrijke beslissingen. Lobbyisten moeten zich registreren in een voor iedereen openbaar register en afspraken maken voor gesprekken met volksvertegenwoordigers. Duurzaamheid wordt gewaarborgd door een Ministerie voor Duurzame ontwikkeling, Ruimte, Energie en Dierenwelzijn op te richten. Beleid van andere ministeries kan door dit ministerie worden getoetst op duurzaamheid en dierenwelzijn. Individuele vrijheid van burgers is erg belangrijk en wordt pas beperkt als die inbreuk maakt op de vrijheid en het welzijn van anderen. Alle burgers zijn gelijk, en uitzonderingen voor gelovigen zijn daarom onterecht. Daarom komt er een verbod op het onverdoofd ritueel slachten van dieren omdat dit een onacceptabele inbreuk maakt op het dierenwelzijn. De vrijheid van meningsuiting wordt verdedigd en vervolging op basis van godslastering wordt geschrapt uit het wetboek. Het Koningshuis is een prima traditie, maar PINK! vindt hun politieke verantwoordelijkheid uit de tijd. Het budget van het Koninklijk Huis wordt verlaagd door staatstoelages te beperken tot de koning en koningin en het jachtdepartement op te heffen.

Het organiseren van demonstraties moet laagdrempelig blijven door voor kleine demonstraties de aanmeldingsplicht af te schaffen en de aanmeldtermijn te verkorten voor demonstraties naar aanleiding van actuele gebeurtenissen. De identificatieplicht wordt afgeschaft.

Iedereen moet zoveel mogelijk vrij zijn in de samenleving, maar als dat de vrijheden van anderen inperkt moet er worden opgekomen voor de belangen van de samenleving. Hoge kosten en versnelde procedures mogen voor niemand een belemmering zijn om naar de rechter te stappen. Mensen met een beperkt inkomen kunnen hierbij hulp krijgen. Slachtofferhulp krijgt meer prioriteit en ook klokkenluiders dienen meer bescherming te krijgen. Ook zal de overheid meer moeten investeren in crisisopvang en begeleiding bij huiselijk geweld, schuldhulpverlening en voedselbanken. Om veiligheid te waarborgen komen er meer agenten op straat, maar cameratoezicht mag alleen in een tijdelijk risicogebied aangewezen door de rechter. Professionele vuurwerkshows gaan consumentenvuurwerk vervangen, want het laatste zorgt simpelweg voor teveel menselijke en dierlijke slachtoffers en is zeer verontreinigend.