Politiek programma

PINK! hecht veel waarde aan een duurzame voedselvoorziening, zodat toekomstige generaties niet in de problemen zullen geraken door onze consumptiewijze. Hierbij is een andere denkwijze belangrijk: dieren zullen niet langer gezien moeten worden als machines en landbouw niet als een industrie. In de praktijk houdt dit een verbod op de en intensieve veehouderij en meer respect voor dieren in, alsook een regionale en gifvrije landbouw met een eerlijk inkomen voor de boer. Lees meer..

Het is belangrijk dat de waarde van natuur in Nederland niet onderschat wordt. Alleen al vanwege haar zeer grote intrinsieke waarde verdient de natuur zorgvuldige bescherming, maar zij vormt ook de basis van ons bestaan. Wij kunnen immers niet zonder schone lucht en een gezonde bodem om voedsel op de verbouwen. Het gaat bergafwaarts met de natuur en als we onze plicht om goed te zorgen voor behoud en herstel van een gezonde leefomgeving niet vervullen zal dit problemen op gaan leveren in de nabije toekomst. Lees meer..

Het is belangrijk dat we over 50 jaar ook nog kunnen voorzien in voedsel, grondstoffen, schoon water en schone lucht. Voor ons, maar ook voor de toekomstige generaties. Het huidige consumptiegedrag moet aangepast worden om dit te bereiken, net als het milieubeleid dat een stuk strenger moet willen we binnen de draagkracht van de aarde blijven. Op dit moment raken de gestelde klimaatdoelstellingen door de economische crisis uit beeld en neemt het gebruik van fossiele brandstoffen toe. Als dit zo blijft zijn de gevolgen enorm: een hogere zeespiegel, overstromingen, mislukte oogsten, honger en conflicten. Lees meer..

Er zijn veel dieren in Nederland. In het eerste hoofdstuk van dit programma kwamen de landbouwhuisdieren al aan bod, maar daarnaast worden in Nederland nog zo’n 28 miljoen huisdieren als honden, katten, konijnen en exoten. Maar al te vaak worden deze dieren gezien als hebbeding, speelgoed of accessoire, en daarom moet ook deze dieren bescherming worden geboden. Hun welzijn komt in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden en verzorgd. Wetten zijn er hiervoor nauwelijks of worden slecht gehandhaafd. Dierenwelzijn is ondergeschikt aan de huisdierensector die jaarlijks 2 miljard omzet draait. Lees meer..

Dieren zijn levende wezens met een intrinsieke waarde, bewustzijn, gevoel, behoeftes en belangen. Daar wordt in de omgang met dieren echter zelden rekening mee gehouden en dieren worden ondergeschikt gemaakt aan de menselijke belangen. Uiteindelijk moeten wij van de gedachte af dat dieren zonder meer voor elk menselijk doel ingezet kunnen worden en erkennen dat zij geen gebruiksvoorwerpen zijn. Lees meer..

PINK! vindt dat de Nederlandse leefwijze geen negatieve impact moet hebben op andere landen. Dit is nu wel nog het geval: Nederland legt beslag op landbouwgronden in ontwikkelingslanden, importeert schaarse grondstoffen en zijn een zeer vervuilend land. Alles bij elkaar zorgt dit ervoor dat binnenkort 70% van de wereldbevolking geen of beperkte toegang heeft tot drinkwater, honderden miljoenen mensen zullen moeten vluchten voor steeds erger wordende natuurrampen en oorlogen veroorzaakt zullen worden door schaarste. Lees meer..

PINK! is voor een seculiere, transparante, open en toegankelijke overheid die het goede voorbeeld geeft. Door het afstoten van overheidstaken als zorg en onderwijs naar de markt is de uitvoering van het overheidsbeleid minder gespitst op het welzijn van de mensen en tegelijkertijd heeft de bureaucratie plaats gemaakt voor meer controle en toezicht, wat het beleid ook niet efficiënter heeft gemaakt. Het is niet goed dat publieke diensten die voor iedereen bedoeld zijn nu gepaard gaan met commerciële motieven. De verhoudingen zijn nu scheef, en de overheid moet haar zeggenschap over taken als huisvesting, zorg en onderwijs herstellen. Mededogen moet het uitgangspunt vormen voor een duurzame en solidaire samenleving. Lees meer..

Goed onderwijs, in welke vorm dan ook, is de voorwaarde voor een gezonde en goed functionerende samenleving en cruciaal voor de zelfontplooiing van de mens. Onderwijs moet gaan over persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk bewustzijn en niet louter over een toekomstige economische bijdrage. In het onderwijs moet er daarom ruimte zijn voor reflectie op de maatschappij. Onderwijs dient ter zelfontplooiing en dient dan ook (jonge) individuen zo goed mogelijk in aanraking te laten komen en met inzicht te geven in de vele facetten van het bestaan. Verschillende wetenschappelijke disciplines (alfa, bèta en gamma) zijn daarvoor nodig en zorgen voor een verrijking van het leven. Ze zetten aan het denken en maken kritische reflectie mogelijk. Lees meer..

Economie in de breedste zin van het woord houdt dat wat wij ons kunnen veroorloven in; ook ten opzichte van het milieu, dieren, het klimaat, toekomstige generaties en mensen in andere landen. In onze samenleving echter is dat op een zijspoor beland in de zucht naar alsmaar méér geld en méér groei. De (onomkeerbare) schade die daardoor is geleden is onacceptabel. Daarom moeten wij de huidige financiële crisis zien als een middel tot herbezinning, zodat wij de komende jaren participeren in een duurzamere samenleving met meer mededogen. Lees meer..

PINK! vindt dat preventie de basis is van een goede gezondheidszorg. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om het voorkomen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten als geheel. De overheid stimuleert daarom een gezonde leefwijze en zet zich in voor een gezonde leefomgeving. Lees meer..