Beginselmanifest
13 oktober 2012

Wij, de leden van PINK!, de jongerenvereniging van de Partij voor de Dieren, stellen dit beginselmanifest op, waarin de idealen beschreven staan die ons verbinden. Het is ons streven om altijd in alles wat we doen vast te houden aan deze vooruitstrevende beginselen en onze idealen publiekelijk te verkondigen en te verdedigen….

Het beginselmanifest is het fundament van PINK!. Het kan alleen worden aangepast door een 4/5e meerderheid van de leden op een congres, en alles in ons politiek programma wordt eraan getoetst. Zie hieronder voor ons politiek programma.

"Dierenrechten, een stem voor de stemlozen"

In de huidige samenleving zijn dieren voor mensen vaak niet veel meer dan gebruiksvoorwerpen. De morele en juridische status van een dier is niet veel anders dan die van een fiets of koelkast. Voor PINK! zijn dieren echter veel meer dan dingen. Dieren hebben een intrinsieke waarde; ze bestaan niet voor menselijk gebruik. Dieren hebben gevoel en kunnen net zoals mensen emoties zoals pijn, eenzaamheid en genot ervaren. Veel dieren vormen gezinnen en sommige soorten onderhouden complexe sociale structuren. Boven alles staat PINK! voor rechten voor dieren en strengere wetgeving op het gebied van dierenwelzijn. Het leven en welzijn van een dier is niet uit te drukken in geld. PINK! stelt zich als doel op te komen voor een rechtvaardiger behandeling van dieren door ze een stem te geven in het politieke debat.

"Duurzame ontwikkeling"

PINK! ziet een noodzaak voor een politieke prioriteitsverschuiving ten gunste van duurzame ontwikkeling. Bij het maken van beleid moet niet alleen prioriteit worden gegeven aan de belangen van de huidige generatie, maar ook aan die van toekomstige generaties mensen en andere dieren.

Als we het beleid niet veranderen, komen huidige en toekomstige generaties in gevaar. Het huidige beleid houdt onvoldoende rekening met de groei van de wereldbevolking en onze toenemende belasting op de natuur. Landen met een technologische, economische of medische achterstand die hun achterstand aan het inhalen zijn, hebben vaak geen duurzaam beleid. Het is aan de meer ontwikkelde landen om hen te ondersteunen bij het maken van beleid en de transitie naar meer schone, duurzame energie.

PINK! maakt zich onder meer sterk voor het behoud van de resterende natuur en de bescherming van individuele dieren en diersoorten. Daarnaast staat PINK! voor het tegengaan van milieuvervuiling.

"Niet links, niet rechts, wel progressief"

PINK! richt zich op de belangen van mensen en andere dieren. PINK! is tegen discriminatie op alle vlakken, of het nu gaat om huidskleur, geslacht, geloof, seksuele geaardheid of diersoort. Voor ons is iedereen gelijkwaardig. PINK! is van mening hiermee een nieuwe politieke stroming te vertegenwoordigen die traditionele indelingen zoals ‘links’ of ‘rechts’ overstijgt. We kiezen geen kant, behalve de kant van de zwaksten in de samenleving. PINK! kiest er voor vooruitstrevend te zijn in haar idealen en doelstellingen en zet zich in voor dieren, natuur en milieu, in de overtuiging dat een duurzame maatschappij waar de rechten van de zwaksten zijn gewaarborgd uiteindelijk voor iedereen beter zal zijn.

"Persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid"

Behalve voor dieren, natuur en milieu maakt PINK! zich sterk voor individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. Wij willen mensen, in het bijzonder jongeren, meer kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen en zich in te zetten voor de maatschappij. Onderwijs is hier een belangrijk onderdeel van. Onderwijs vormt de intellectuele en economische basis van Nederland en is ook nog eens van groot belang voor de democratie, omdat alleen goed onderwijs mensen in staat kan stellen met een juist inzicht beslissingen te nemen.

Internet en (nieuwe) digitale technologieën hebben kennis en informatie gedemocratiseerd en spelen een steeds groter wordende rol in de informatievoorziening van burgers, met name jongeren. Daarom vindt PINK! het van belang dat de overheid de vrije toegang tot internet van alle burgers garandeert en de privacy van internetgebruikers waarborgt, terwijl de rechten van niet-internetgebruikers gerespecteerd blijven.

Vanwege al het bovenstaande wil PINK! jongeren betrekken bij de politiek en ze een kans geven hun mening te vormen en te uiten over politieke onderwerpen, zoals dierenrechten en duurzaamheid. PINK! pleit voor maximale persoonlijke vrijheid en maximale persoonlijke verantwoordelijkheid. We zijn daarom voorstander van het ‘de vervuiler betaalt’-principe, bijvoorbeeld wanneer het gaat om milieuvervuiling. Vanuit dit principe worden mensen niet beperkt in hun keuzevrijheid. Ze dragen door dit principe wel financieel bij aan de oplossing van het probleem. Verder worden ze er hopelijk door ontmoedigd in hun milieuonvriendelijk gedrag.

Met trots sluit PINK! zich vanwege deze idealen aan bij de Partij voor de Dieren als haar onafhankelijke politieke jongerenorganisatie. Door het steunen van de Partij voor de Dieren en haar aanjaagfunctie binnen de Nederlandse politiek denken wij ons doel, een rechtvaardige wereld voor mens en dier, het beste te kunnen bereiken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.