Vacature: Commissie inclusiever herschrijven politiek programma

Er kan niet meer op deze vacature gereageerd worden.

Tijdens het voorjaarscongres op 20 en 21 mei is er een motie aangenomen om het politiek programma te herschrijven. Het doel is om het politiek programma van PINK! inclusiever te maken naar niet-menselijke dieren. Lees de hele motie onderaan deze pagina.

 

Taakomschrijving

Deze tijdelijke commissie zal het hele politieke programma doorlopen om het taalgebruik te verbeteren in het kader van inclusiviteit. Met name voor het inclusief refereren naar niet-menselijke dieren heeft de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) richtlijnen opgesteld. De commissie kijkt zelf naar welke onderdelen van deze richtlijn nuttig zijn voor het politiek programma. Ook staat het de commissie vrij om andere bronnen te gebruiken.

Het herschrijven van het politiek programma heeft een strakke deadline, zodat het voorstel op tijd gepubliceerd kan worden voor de leden. Dan kunnen er nog amendementen op worden ingediend. Houd rekening met een tijdsbesteding van gemiddeld 4 uur per week, inclusief meerdere bijeenkomsten in de periode tussen juni en eind augustus.

Let op: De inhoud van het politiek programma kan alleen veranderd worden door middel van amendementen op het congres. De commissie zal de bewoording van de huidige beleidspunten aanpassen. Beleidspunten blijven qua inhoud zoals ze zijn. Over het voorstel van de commissie zal op het najaarscongres 2023 gestemd worden.

Wil je deelnemen in deze tijdelijke commissie? Leuk! Meld je aan door een korte motivatie te mailen naar politiek@pinkpolitiek.nl. Aanmelden kan tot 11 juni om 23.59.

Motie Inclusief taalgebruik

Constaterende dat:

 • het huidige politieke programma niet volledig toereikend is in het met respect spreken over niet-menselijke dieren.

Overwegende dat:

 • het gebruik van inclusief taalgebruik van groot belang is in de strijd voor dieren-emancipatie;
 • inclusief taalgebruik over niet-menselijke dieren en veganisme ook mensen dichter bij elkaar brengt;

Verzoekt het bestuur:

 • een groep enthousiaste leden aan te stellen om het politiek programma te herschrijven zodat het programma minder onderdrukkend is naar niet-menselijke dieren;
 • hiervoor de handvatten ‘vegan taalgebruik‘ van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme als richtlijn te gebruiken;
 • deze groep de taak te geven om het programma inhoudelijk zo min mogelijk te wijzigen;
 • het herschreven politiek programma voor te leggen aan de ALV tijdens het najaarscongres 2023 als congresstuk, zodat het kan worden geamendeerd en goedgekeurd als nieuw politiek programma.

Bestuur

PINK! is voor een seculiere, transparante, open en toegankelijke overheid die het goede voorbeeld geeft. Door het afstoten van overheidstaken als zorg en onderwijs naar de markt is de uitvoering van het overheidsbeleid minder gespitst op het welzijn van de mensen. Tegelijkertijd heeft de bureaucratie plaats gemaakt voor meer controle en toezicht, wat het beleid ook niet efficiënter heeft gemaakt.

Het is niet goed dat publieke diensten die voor iedereen bedoeld zijn nu gepaard gaan met commerciële motieven. De verhoudingen zijn nu scheef, en de overheid moet haar zeggenschap over taken als huisvesting, zorg en onderwijs herstellen. Mededogen moet het uitgangspunt vormen voor een duurzame en solidaire samenleving.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Democratie

Er zijn in Nederland veel partijen van verschillende stromingen in het parlement. PINK! vindt dat deze allemaal tot uiting moeten kunnen komen. Wij willen de Nederlands democratie bewaken.

 • Er komt geen verhoging van de kiesdrempel of verlaging van het aantal Kamerzetels die het democratisch gehalte inperken.
 • De overheid moet de regie niet verliezen nu er steeds meer taken worden afgestoten naar provincies en gemeentes.
 • De democratie blijft zo direct mogelijk, door burgemeesters getrapt door de gemeenteraad te laten kiezen, zo ook de Commissaris van de Koningin door de Provinciale Staten.
 • De waterschappen blijven direct gekozen worden Niet door de gemeenteraad.
 • Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en vereenvoudigd.
 • Raadgevende referenda worden meer gebruikt bij belangrijke beslissingen.
 • Lobbyisten moeten zich registreren in een voor iedereen openbaar register en afspraken maken voor gesprekken met volksvertegenwoordigers.
 • Duurzaamheid wordt gewaarborgd door een Ministerie voor Duurzame ontwikkeling, Ruimte, Energie en Dierenwelzijn op te richten. Beleid van andere ministeries kan door dit ministerie worden getoetst op duurzaamheid en dierenwelzijn.
 • Individuele vrijheid van burgers is erg belangrijk en wordt pas beperkt als die inbreuk maakt op de vrijheid en het welzijn van anderen.
 • Alle burgers zijn gelijkwaardig, en uitzonderingen voor gelovigen zijn daarom onterecht. Daarom komt er een verbod op het onverdoofd ritueel slachten van dieren omdat dit een onacceptabele inbreuk maakt op het dierenwelzijn.
 • De vrijheid van meningsuiting wordt verdedigd en vervolging op basis van godslastering wordt geschrapt uit het wetboek.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Koningshuis

PINK! vindt dat Nederland een republiek moet worden. Niet alleen is het koningshuis een ondemocratisch instituut, de Koning heeft nog steeds politieke invloed (bijvoorbeeld het ondertekenen van wetten, het geven van de troonrede en het voorzitten van de Raad van State). Bovendien worden diverse vrijheden van leden van het koningshuis ingeperkt.

 • Totdat Nederland een republiek is, dient de rol van de Koning ingeperkt te worden tot slechts een ceremoniële functie.
 • De financiën van de vorst worden aan banden gelegd, en het jachtdepartement wordt opgeheven.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Demonstreren

PINK! wil dat het organiseren van demonstraties laagdrempelig blijft.

 • Voor kleine demonstraties wordt de aanmeldingsplicht afschaft.
 • De aanmeldtermijn voor demonstraties wordt verkort naar aanleiding van actuele gebeurtenissen.
 • De identificatieplicht wordt afgeschaft.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Veiligheid

Iedereen moet zoveel mogelijk vrij zijn in de samenleving, maar als dat de vrijheden van anderen inperkt moet er worden opgekomen voor de belangen van de samenleving.

 • Hoge kosten en versnelde procedures mogen voor niemand een belemmering zijn om naar de rechter te stappen.
 • Mensen met een beperkt inkomen kunnen hierbij hulp krijgen.
 • Slachtofferhulp krijgt meer prioriteit en ook klokkenluiders dienen meer bescherming te krijgen.
 • Ook zal de overheid meer moeten investeren in crisisopvang en begeleiding bij huiselijk geweld, schuldhulpverlening en voedselbanken.
 • Om veiligheid te waarborgen komen er meer agenten op straat, maar cameratoezicht mag alleen in een tijdelijk risicogebied aangewezen door de rechter.
 • Professionele vuurwerkshows gaan consumentenvuurwerk vervangen, want het laatste zorgt simpelweg voor te veel menselijke en dierlijke slachtoffers en is zeer verontreinigend.

Dierenrechten

Dieren zijn levende wezens met bewustzijn, gevoel, behoeftes en belangen. Ze hebben uit zichzelf een belangrijke waarde. Hier wordt in de omgang met dieren echter zelden rekening mee gehouden. Dieren worden ondergeschikt gemaakt aan de menselijke belangen. Uiteindelijk moeten wij van de gedachte af dat dieren zonder meer voor elk menselijk doel ingezet kunnen worden en erkennen dat zij geen gebruiksvoorwerpen zijn.

Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Dierproeven

Elk jaar worden er in Nederland meer dan een miljoen gewervelde proefdieren gebruikt. Hiervan wordt maar de helft daadwerkelijk gebruikt in experimenten, de rest is overtollig. In veel wetenschappen zijn dierproeven nog een onaantastbare norm. Het opzettelijk ziek- en doodmaken van dieren is echter uit de tijd. Proefdiervrije modellen worden ontwikkeld en zijn in de praktijk vaak zelfs beter dan het diermodel, dat afwijkt van de mens.

 • Alle dierproeven worden verboden. Zolang dit nog niet gelukt is, zullen we gelijktijdig strijden voor de volgende maatregelen:
 • Er moet meer worden geïnvesteerd in het ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven en deze moeten deze ook sneller in de praktijk worden toegepast.
 • Aanvragen voor dierproeven moeten uitgebreid worden getoetst door een onafhankelijke commissie en pas na een uitgebreide literatuurstudie ingediend worden.
 • Er komt zo snel mogelijk een einde aan het fokken en doden van ‘overtollige’ proefdieren.
 • Er heerst een geheimzinnige sfeer rondom dierproeven, die zo snel mogelijk moet worden weggenomen door alle resultaten van proefdieronderzoek bekend te maken middels een openbare databank – dit voorkomt ook dat niet geslaagde, dus niet gepubliceerde dierproeven meerdere malen worden uitgevoerd.
 • Burgers en maatschappelijke organisaties krijgen door bovenstaande maatregelen de mogelijkheid bezwaar te maken tegen geplande dierproeven.
 • De rechter kan zich uitspreken over de naleving van de Wet op Dierproeven. Biotechnologie, oftewel het genetisch veranderen van dieren en onderzoek met primaten wordt per direct verboden.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Dieren tentoongesteld

In dierentuinen en kinderboerderijen worden dieren tentoongesteld voor het menselijke vermaak. PINK! vindt dat het welzijn van de dieren hierbij voorop moet staan. Veelal echter worden dieren opgesloten in kooien en op kleine terreinen en niet in hun natuurlijke omgeving, en dat draagt natuurlijk weinig bij aan het educatieve aspect en de waardering voor dieren. Kinderen leren zo juist dat het normaal is om dieren onder deze omstandigheden te houden ter menselijk vermaak. Daarbij zorgt het voor apathisch en stereotiep gedrag bij de dieren.

 • De huidige dierentuinen in Nederland zouden omgevormd moeten worden tot (tijdelijke) opvangcentra voor dieren die zich niet in hun leefomgeving kunnen handhaven of daarin niet teruggezet kunnen worden. Uiteraard worden ook de huisvestingseisen flink aangescherpt.
 • Ook in kinderboerderijen moet het dierenwelzijn voortaan centraal staan, alleen zo kunnen kinderen leren hoe met dieren om te gaan. Hier komen strenge wettelijke eisen voor.
 • Daarbij wordt het fokbeleid voortaan aangescherpt zodat kinderboerderijdieren niet meer naar de slacht worden afgevoerd.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Sport met dieren

Bepaalde vrijetijdsbestedingen met dieren worden aangeduid als ‘sport’. De hengelsport is een typisch voorbeeld en omdat dit net als bij de jacht zo ten koste gaat van de vissen moet het worden verboden. Tot die tijd willen we het flink ontmoedigen.

 • Op basisscholen worden geen lessen meer aangeboden over hengelen. Deze kunnen worden vervangen door lessen over de onderwaternatuur, en over het zorg dragen voor een goede leefomgeving voor waterdieren.
 • Overheden zoals waterschappen bieden geen podium aan sportvissersverenigingen.

Het is vaak ook slecht gesteld met het welzijn van paarden en pony’s die voor allerhande sporten gebruikt worden; deze zeer sociale kuddedieren die bewegingsvrijheid nodig hebben, staan het grootste deel van de tijd alleen in een box. Tijdens de ‘sport’ worden zij vaak zwaar belast en verkeerd bereden. Daarnaast is paardrijden een vorm van (onnodig) diergebruik.

 • Er wordt toegewerkt naar een verbod op paardensport.
 • Tot die tijd moet er in een Paardenbesluit worden vastgelegd dat er rekening moet worden gehouden met natuurlijke behoeften zoals weidegang en contact met soortgenoten.
 • Er komen strengere regels om het welzijn bij het berijden te waarborgen.
 • Maneges worden omgevormd tot opvangcentra waar het welzijn van paarden vooraan staat.
 • Paardenmarkten en schadelijke trainingsmiddelen worden verboden.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Evenementen en circussen

Dieren worden op allerlei manieren gebruikt voor menselijk vermaak: denk aan circussen, volksspelletjes, kunstuitingen, levende kerststallen en media-optredens. Dierenwelzijn is hierbij lang niet altijd gegarandeerd, want dieren krijgen te maken met stress, vervoer en gebrekkige huisvesting.

 • Er komt een einde aan het gebruik van álle dieren in circussen en het verhuren van dieren voor evenementen, evenals aan het dolfinarium als dierentuin.
 • Tijdelijke opvang voor gestrande zeezoogdieren wordt de nieuwe functie van wat nu het dolfinarium is.
 • Dieronvriendelijke gebruiken als zwientje tikken, levende kerststallen, ganstrekken en het rapen van kievitseieren worden verboden.
 • Er komt een gedragscode voor het gebruik van dieren in kunst of media.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Dieren in kleding

De import en verkoop van honden-, katten- en zeehondenbont is al jaren verboden, evenals het fokken van chinchilla’s en vossen. Nertsen fokken wordt per 2024 verboden. Helaas is bont nog volop te zien in het Nederlandse straatbeeld, voornamelijk kragen van wasbeerhonden die in China op een vreselijke manier opgefokt en gedood worden. Veel mensen zijn zich hiervan niet bewust. Hetzelfde geldt voor de dieronterende manieren waarop soortgelijke producten worden verkregen, zoals dons, slangenleer en angorawol.

 • Zolang er nog geen verbod is komt er een labelplicht op bont, wol, leer, veren en zijde in kleding en andere producten, ook wanneer het gaat om onderdelen of kleine hoeveelheden.
 • Er komt een einde aan het fokken en doden van dieren voor hun vacht, huid of veren.
 • Er komt een import- en verkoopverbod op bont, wol, leer, veren en zijde.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Jacht

Onder het mom van ‘populatiebeheer’ worden jaarlijks twee miljoen dieren dood- en twee miljoen dieren aangeschoten enkel voor het plezier van de jagers. Jonge dieren verhongeren moederloos, partnerverbanden en groepsdynamiek worden aan flarden geschoten. De jacht werkt averechts doordat het wegvallen van grote delen van de populatie de reproductie stimuleert.

 • Er komt een verbod op de plezierjacht, ook onder de noemer populatiebeheer.
 • Als er een dringende reden is voor afschot, zoals ernstig lijden, wordt de beslissing genomen onder regie van de overheid.
 • Afschotvergunningen worden alleen door de landelijke overheid gegeven.
 • Faunabeheereenheden worden afgeschaft.
 • Verwilderde katten worden niet langer afgeschoten maar gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en teruggezet.
 • Illegale jachtpraktijken worden voortaan streng bestraft en beter gecontroleerd.
 • Het organiseren en adverteren van jachttoerisme wordt in Nederland verboden.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Dieren in de zorg

Huisdieren spelen een belangrijke rol in ons leven, ook als we zorg nodig hebben. Het is belangrijk dat ouderen in een verzorgingshuis hun huisdier bij zich kunnen houden.

 • Het welzijn van het dier wordt te allen tijde gewaarborgd.
 • Dieren worden tegenwoordig steeds vaker ingezet voor therapie. Niet alle dieren zijn geschikt, dieren moeten wel hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.
 • Dieren moeten niet gedwongen worden of overbelast worden.
 • Dieren die niet van nature solitair zijn mogen niet apart gehouden worden om uitsluitend ingezet te worden om te werken.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Huisdieren

Er worden in Nederland zo’n 28 miljoen huisdieren als honden, katten, konijnen en exoten gehouden. Maar al te vaak worden deze dieren gezien als hebbeding, speelgoed of accessoire. Hun welzijn komt in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden en verzorgd. Wetten zijn er hiervoor nauwelijks of worden slecht gehandhaafd. Dierenwelzijn is ondergeschikt aan de huisdierensector die jaarlijks 2 miljard omzet draait.

 • Deze dieren moet bescherming worden geboden.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Houden van huisdieren

Veel als huisdier gehouden dieren zijn vanwege hun aard en behoeften niet geschikt om thuis te houden.

 • Verkoop van dieren via internet, in dierenspeciaalzaken, door fokkers en in tuincentra wordt verboden. Totdat dit van kracht is, wordt een bedenktermijn verplicht en worden er criteria gesteld aan de omstandigheden waarin het dier zal worden gehouden.
 • Er wordt zo snel mogelijk een volledige positieflijst opgesteld en gehandhaafd waarop alle dieren staan die als huisdier gehouden mogen worden. Het dier staat hierbij centraal.
 • Veel dieren zijn het slachtoffer van impulsaankopen. Door de verkooppunten van dieren te beperken wordt dit voorkomen.
 • Dierenbeurzen worden verboden.
 • Er komen strikte welzijnsnormen voor dierenbenodigdheden als hokken, kooien, riemen en trainingsmateriaal. Kleine hokken, viskommen en schokbanden voor hondentraining worden verboden.
 • Veel mensen schrikken van hun dierenartsrekening, want deze is vaak erg hoog. Zorg voor dieren is geen luxegoed, en daarom moet de BTW voor dierenartsen van het hoge naar het lage tarief en komen er meer klinieken en spreekuren voor minima.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Broodfok

Broodfok en malafide handel van honden, katten, knaagdieren en andere dieren wordt hard aangepakt

 • Fokkers en handelaren krijgen een vergunningplicht zodat de overheid zicht kan houden op de sector.
 • Er komt een sluitende identificatie en registratie voor alle dieren.
 • In de rasdierfokkerij staat het welzijn in plaats van het uiterlijk voortaan voorop.
 • Extreme uiterlijke kenmerken en inteelt moeten verboden worden en een welzijnskeurmerk wordt tegenhanger van de stamboom.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Opvang

Elk jaar belanden er tienduizenden honden, katten, konijnen, knaagdieren en andere dieren in opvangen. De opvang van gevonden en afgestane dieren is een wettelijke taak van de gemeenten, maar deze laten het in de praktijk vaak afweten. Vooral vrijwilligers houden de vaak financieel behoeftige dierenasielen en opvangcentra draaiende.

 • Dierenasielen en –ambulances worden ondersteund bij professionalisering.
 • Het netwerk van opvangcentra en dierenambulances wordt landelijk dekkend, waarbij de overheid zorg draagt voor voldoende financiering.
 • Gemeentes gaan aan dierenopvangen de wettelijk verplichte bijdrage betalen voor het opvangen van zwerfdieren en gedumpte dieren die in de betreffende gemeente zijn gevonden.
 • De huisdierensector gaat meebetalen aan de opvang en verzorging van gevonden en afgestane dieren middels een opvangfonds waar per verkocht dier een bijdrage wordt gestort.
 • Het BTW-tarief voor de herplaatsing van dieren gaat van het hoge naar het lage tarief.
 • Gedwongen afstand van dieren van mensen die zorg nodig hebben wordt voorkomen door versoepeling van het huisdierenbeleid voor zorginstellingen.
 • Als mensen thuis zorg nodig hebben wordt ook voorzien in hulp bij de zorg voor de aanwezige dieren.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Noodhulp

 • Dieren krijgen een vaste plaats in de draaiboeken van hulpdiensten en in rampenplannen.
 • Dierenambulances krijgen net als andere hulpdiensten vergunningen om snel ter plaatse te kunnen zijn en noodhulp te verlenen aan dieren.
Laatst gewijzigd op 03-02-2020

Dierenmishandeling

Mishandeling en verwaarlozing van dieren is onacceptabel. Het bestrijden van dierenmishandeling krijgt op dit moment weinig prioriteit in Nederland: de pakkans is erg klein; de straffen zijn laag en de wet biedt weinig houvast tot vervolging van dierenbeulen.

 • De dierenpolitie blijft, met voldoende bevoegdheden voor opsporing en aanhouding van dierenbeulen.
 • De wet wordt aangepast zodat verwaarloosde en mishandelde dieren veel sneller in beslag genomen kunnen worden en de eigenaar een levenslang houdverbod krijgt.
 • Bij het Functioneel Parket wordt een officier van justitie Dierenmishandeling aangesteld.
 • Dieren die in beslag genomen zijn wegens mishandeling of verwaarlozing gaan niet meer terug naar de eigenaar, maar worden na een herstelperiode herplaatst bij particulieren.
 • Doorverkoop van in beslag genomen dieren aan de handel of de slacht wordt verboden.
 • Dierenmishandeling wordt altijd vastgesteld door een onafhankelijk dierenarts en/of gedragsdeskundige.
 • Bij melding van dierenmishandeling komt de dierenpolitie ter plaatse om de situatie te bekijken, en indien mogelijk het probleem te verhelpen. Hier is landelijk beleid voor dat in het hele land nageleefd wordt.

Duurzaamheid

Het is belangrijk dat we over 50 jaar ook nog kunnen voorzien in voedsel, grondstoffen, schoon water en schone lucht. Voor ons, maar ook voor de toekomstige generaties. Het huidige consumptiegedrag moet aangepast worden om dit te bereiken, net als het milieubeleid dat een stuk strenger moet willen we binnen de draagkracht van de Aarde blijven.

Op dit moment raken de gestelde klimaatdoelstellingen door de economische crisis uit beeld en neemt het gebruik van fossiele brandstoffen toe. Als dit zo blijft zijn de gevolgen enorm: een hogere zeespiegel, overstromingen, mislukte oogsten, honger en conflicten. Als we willen voorkomen dat het leven al in de tweede helft van deze eeuw heel onaangenaam wordt, moeten er nú maatregelen genomen worden.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Klimaatvluchtelingen

Klimaatverandering is een van de oorzaken van het hoge aantal vluchtelingen waarmee de wereld te maken heeft. Het aantal klimaatvluchtelingen zal de komende decennia alleen maar stijgen. PINK! wil dat de Nederlandse regering zich hard maakt voor een mondiale oplossing voor dit probleem. Ook zal de overheid de zichtbaarheid van deze groep moeten vergroten.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Klimaat en milieu

Er is een aanzienlijke rol weggelegd voor de overheid bij het inperken van de milieuvervuiling en klimaatproblemen.

 • Nederland moet met de Europese Unie een voortrekkersrol op zich nemen om de opwarming van de Aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius.
 • Er moet een klimaatwet komen waarin jaarlijks oplopende en bindende verplichtingen tot het reduceren van broeikasgassen worden vastgelegd.
 • Dit leidt ertoe dat in 2050 de netto-uitstoot van broeikasgassen tot 0 wordt gereduceerd.
 • Daarvoor zijn technische innovaties een vereiste, net als het afremmen van de huidige overconsumptie.
 • Dit laatste kan bespoedigd worden door de verborgen kosten van producten en diensten door te berekenen in de prijs in plaats van af te wentelen op de samenleving in combinatie met het geven van informatie over de milieu-impact van producten en diensten.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Earth Overshoot Day

De dag waarop wij het herstelvermogen van de Aarde overschrijden, ‘Earth Overshoot Day’, wordt jaarlijks steeds sneller bereikt. In nog geen drie decennia is deze dag met vier maanden verschoven, namelijk van december naar augustus. PINK! bepleit dat deze dag als dag van nationale rouw wordt ingesteld.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Voorbeeld overheid

De overheid moet zelf het goede voorbeeld geven.

 • De overheid koopt 100% duurzaam in.
 • De overheid serveert volledig plantaardig, biologisch en regionaal of fairtrade voedsel in bedrijfsrestaurants.
 • De overheid gebruikt groene stroom en kraanwater in plaats van flessenwater te schenken.
 • Kleine bedrijven moeten meer in aanmerking komen voor opdrachten. Op deze manier kan de overheid door duurzame innovaties in te kopen nieuwe economische bedrijvigheid stimuleren waardoor duurzame innovaties kunnen doorbreken op de markt.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Grondstoffen

Grondstoffen zijn beperkt in deze wereld, en daarom moeten we er zorgvuldig mee omgaan.

 • Aan ontwerpen van producten worden strengere eisen opgesteld wat betreft hergebruik en gebruiksduur.
 • Fabrikanten worden gestimuleerd een grondstoffenboekhouding bij te houden.
 • Leaseconstructies waarbij de bedrijven eigenaar blijven van een product en de klant alleen een dienst afneemt, worden gestimuleerd omdat de producent zo meer grondstoffen kan recyclen.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Afval

PINK! is voorstander van het zo veel mogelijk gescheiden inzamelen van glas, plastic, blik en kleding, vanwege het milieuvoordeel waarbij hergebruik altijd de eerste voorkeur heeft.

 • Het storten en verbranden van afval wordt extra belast.
 • De statiegeldregeling wordt uitgebreid naar blikjes en kleine flesjes.
 • Het oplaten van ballonnen wordt verboden.
 • Het wordt in alle gemeenten mogelijk gemaakt om afval te scheiden.
 • Om huis-aan-huisdrukwerk te ontvangen moet je jezelf kunnen aanmelden in plaats van afmelden.
 • Bedrijven die grootschalig vervuilen kunnen moeilijk worden aangepakt. Daarom moeten er alleen nog maar tijdelijke milieuvergunningen afgegeven worden die alleen worden verlengd als het bedrijf kan aantonen dat het aan de voorwaarden heeft voldaan.
 • Bij risicovolle fabrieken wordt controle en handhaving geïntensiveerd.

In het bijzonder wordt het probleem van plastic soep aangepakt, waarbij onafbreekbare plastics steeds kleiner worden en een nog onoplosbare en blijvende bedreiging vormen voor dierenwelzijn, gezondheid en gehele ecosystemen.

 • Er komt een actieplan om plastic zwerfaval op land en in zeeën en oceanen (plastic soep) te voorkomen en te bestrijden.
 • Het gebruik van plastics wordt gereduceerd en belast.
 • Het gebruik van plastic wegwerpbekertjes bij bedrijven wordt verboden. Bij het gebruik van papieren wegwerpbekertjes wordt hergebruik of overgaan op duurzamere alternatieven actief gestimuleerd.
 • Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en distributie van biologisch afbreekbare plastics.
 • Wanneer deze beschikbaar zijn, worden organisaties verplicht hierop over te stappen.
 • Hergebruik, recycling en correcte verwerking, in tegenstelling tot lozing, worden beloond en de tegendelen bestraft.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Duurzaam onderwijs

Voor het instandhouden van een leefbare planeet, ook voor toekomstige generaties, is het noodzakelijk dat het aandeel van duurzame ontwikkeling in het Nederlandse onderwijs wordt vergroot.

 • De onderwerpen dieren, natuur, milieu en duurzaamheid worden integraal in het lesaanbod van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs opgenomen. De vorming van leerlingen op deze aspecten is een wezenlijk onderdeel van de maatschappelijke vorming. Deze legt tevens de basis voor een duurzame samenleving en een leefbare planeet.
 • De overheid steunt de volledige overgang naar schoolkantinevoedsel dat plantaardig is, en biologisch en regionaal is geproduceerd.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Leegstand

Leegstand is een toenemend probleem en toch wordt er steeds meer bijgebouwd.

 • Nieuwbouw van kantoren wordt een halt toegeroepen. In plaats daarvan worden leegstaande panden in gebruik genomen, eventueel na renovatie.
 • Leegstand wordt niet langer beloond via verlaagde OZB-belastingen, maar afgeremd door een leegstandsheffing. Ook wordt het makkelijker oude kantoorpanden een andere functie zoals bewoning te geven.
 • Voorts wordt er alleen binnenstedelijk gebouwd.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Ongebruikt terrein

Veel bouwprojecten zijn stopgezet door de crisis en daardoor liggen voormalig bouwterreinen braak. Verschillende belangen maken aanspraak op dezelfde schaarse gebieden.

 • Braakliggende terreinen worden actief ter beschikking gesteld aan bewoners voor bijvoorbeeld stadslandbouw, natuurontwikkeling, collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. Omwonenden worden hierbij actief betrokken.

Ruimtelijke ordeningsplannen waarbij de burger betrokken wordt moeten ervoor zorgen dat deze belangen zorgvuldig worden ingepast. Een groene, schone leefomgeving voor mens en dier staat hierbij voorop.

 • De ruimtelijke regie van provincies wordt versterkt.
 • De crisis- en herstelwet wordt afgeschaft en wordt alleen vervangen voor een andere omgevingswet als daarin de bescherming van natuur en milieu centraal staan en de rechten van burgers worden verbeterd.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Mobiliteit

Woon-werkverkeer moet worden teruggedrongen en milieuvriendelijk vervoer gestimuleerd.

 • Er worden geen nieuwe snelwegen aangelegd en bestaande plannen daarvoor gaan niet door.
 • De verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur wordt ongedaan gemaakt en op ringwegen rond steden wordt de maximumsnelheid 80 kilometer per uur.
 • Als minder mensen alléén per auto zouden reizen, en hun auto zouden delen, zou de impact op het milieu vele malen kleiner zijn. Concepten zoals carpoolen, en modulaire auto’s waarin je met behoud van privacy samen kunt reizen, moeten de norm worden.
 • Openbaar vervoer wordt betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.
 • De overheid stimuleert flex- en thuiswerken en investeert in veilige fietspaden en treinverbindingen naar het buitenland en de noordelijke provincies en niet in de uitbreiding van luchthavens.
 • Nederland moet zich maximaal inspannen om samen met andere EU lidstaten internationaal treinverkeer aantrekkelijker te maken dan vliegverkeer tussen de grote steden.
 • De BTW op vervoer per train wordt afgeschaft.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Kleding

Het verduurzamen van de kledingindustrie kan en moet sneller gezien de grote hoeveelheid zoet water en chemicaliën die worden gebruikt. De huidige wegwerpcultuur waarbij kleding in rap tempo geproduceerd, weggegooid en vervangen wordt, is een groot onderdeel van dit probleem. De kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld en verandering is noodzakelijk.

 • In 2021 is alle kleding die in Nederland verkocht wordt op een duurzame wijze geproduceerd, zonder kinderarbeid.
 • Om het bovenstaande te realiseren maakt de overheid afspraken met en stelt eisen aan de sector.
 • De overheid zorgt d.m.v. accijns en extra importbelasting op ongewenste producten dat leveranciers van duurzame producten een zeer gunstige concurrentiepositie hebben.

Economie

Economie in de breedste zin van het woord houdt dat wat wij ons kunnen veroorloven in; ook ten opzichte van het milieu, dieren, het klimaat, toekomstige generaties en mensen in andere landen. In onze samenleving echter is dat op een zijspoor beland in de zucht naar alsmaar méér geld en méér groei. De (onomkeerbare) schade die daardoor is geleden is onacceptabel. PINK! wil herbezinning en participeren in een duurzame samenleving met meer mededogen.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Transitie

Om toekomstige generaties niet in de problemen te brengen is een transitie naar een duurzame economie nu nodig. De wereld bouwt elk jaar een tekort van 30% op aan natuurlijk kapitaal, want alle hulpstoffen die de Aarde weer kan aanvullen zijn ruim voor het einde van het jaar al op. Net als de overheidsfinanciën moet ook deze ecologische begroting gesloten worden.

 • Hulpbronnen moeten eerlijk over de wereld worden verdeeld en er moet voldoende overgelaten worden voor toekomstige generaties.
 • Het BBP moet niet meer gelden als maatstaf voor ons welzijn, er is immers veel meer dan de fixatie op geld, inkomensgroei en consumptie. Menselijk en natuurlijk kapitaal vormen voortaan de basis voor nieuwe indicatoren voor ons welzijn.
 • De Nederlandse economie wordt geregionaliseerd in plaats van de focus op export te leggen. Hoe dan ook worden bepaalde grondstoffen schaars, en het is belangrijk dat wij ons hierop voorbereiden.
 • Dit kan door meer belasting te heffen op grondstoffen die een bedreiging vormen voor natuurlijke hulpbronnen of die grote milieueffecten met zich meebrengen. Op consumentenniveau kan deze belasting als BOW – “Bruto Onttrokken Waarde”– op lange termijn de BTW vervangen.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Fiscaal

Het belastingstelsel kan een stuk groener. Als milieubelastende activiteiten en producten en het gebruik van schaarse grondstoffen meer belast worden, kan de belasting op arbeid fors omlaag: zo zet het belastingsysteem mensen aan tot een duurzame leef- en productiewijze. Een lagere belasting op arbeid is gunstiger voor het arbeidsklimaat. Door in Nederland en Europa milieuschadelijke subsidies en kortingen af te schaffen kunnen we vijf tot tien miljard euro besparen en worden ook eerlijker kansen gecreëerd voor duurzame ondernemingen.

 • De verpakkingsbelasting wordt opnieuw ingevoerd.
 • Er komt een heffing voor bouwen op onbebouwde grond.
 • Groene stroom wordt minder belast dan kolenstroom, diesel is niet meer vrijgesteld van accijns, er komt een CO2 belasting en sierteelt valt onder het hoge BTW-tarief.
 • Hogere grondstofkosten worden gecompenseerd door lagere arbeidskosten. Het principe “de vervuiler betaalt” willen wij graag in de praktijk brengen!
 • Groenten en fruit worden op Europees niveau vrijgesteld van BTW.
 • Vervoer is ook vervuilend. Net als het openbaar vervoer moet het gebruik van de fiets gestimuleerd worden.
 • Er komt een gerichte kilometerheffing die rekening houdt met het tijdstip en de plaats van het autovervoer, waarbij de privacy gegarandeerd blijft. Alleen taxi’s en bestelauto’s met een lage uitstoot krijgen belastingvrijstelling.
 • Vrachtverkeer krijgt een kilometerheffing van 15 cent, wat ook effecten zal hebben op langeafstandstransporten van levende dieren.
 • Er komen accijns op vliegtickets om de milieueffecten in rekening te brengen.
 • Boetes worden inkomensafhankelijk.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Financiële markten

Banken zouden in dienst moeten staan van de samenleving, zo is de kans op crisis veel kleiner.

 • Er komt een groene investeringsbank, in handen van de overheid en in samenwerking met private groene banken.
 • Banken worden gesplitst in nuts- en zakenbanken. De investeringen van nutsbanken worden zichtbaar, zij delen geen bonussen meer uit en nemen geen risico’s.
 • De problemen rond de euro moeten niet opgelost worden door meer macht af te staan aan de Europese Unie.
 • Nederland gaat niet bijdragen aan het Europees Noodfonds ESM.
 • Bij andere belangrijke beslissingen rondom de euro en Europa wordt voortaan een raadgevend referendum georganiseerd.
 • Landen die wat betreft hun financieel beleid niet in de Eurozone passen, worden uit de EMU begeleid, maar lidstaten die dreigen te bezwijken aan hoge schulden kunnen geholpen worden met de wederopbouw van hun economie.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Wonen

Het is moeilijk voor jongeren om een betaalbare woning te vinden. Onzekerheden rondom de hypotheekrenteaftrek en strenge voorwaarden belemmeren de koopwoningmarkt, en de wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen zijn eindeloos.

 • De hypotheekrenteaftrek wordt over een periode van 30 jaar geleidelijk afgeschaft, en de overdrachtsbelasting per direct.
 • Boetevrij aflossen van de hypotheekschuld wordt beter mogelijk.
 • Om de huurwoningenmarkt weer socialer te maken wordt de privatisering van wooncorporaties teruggedraaid. Wie met een goed inkomen een sociale huurwoning bezet houdt, moet meer huur betalen. Tegen malafide verhuur van huizen moet streng opgetreden worden
 • Meergeneratiewoningen stimuleren samenhang en bestrijden eenzaamheid en hoge zorgkosten. Het beleid ten aanzien van het bouwen van aanleunwoningen voor jongeren of ouderen op eigen erf moet daarom versoepeld worden. Woningcorporaties komen met gepaste woningen.
 • Studenten moeten vaak veel moeite doen voor een betaalbare kamer, terwijl er veel leegstand is. Daarom moet het vergemakkelijkt worden om nieuwe woonruimte te creëren in bijvoorbeeld voormalig kantoorpanden.
 • Huurders van kamers krijgen recht op huurtoeslag als de huur voldoet aan het puntensysteem.
 • Het kraakverbod wordt teruggedraaid en er komt een onderhoudsplicht voor antikraak.
 • Leegstand moet verplicht worden gemeld.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Wonen en duurzaamheid

Het is van groot belang dat woningen meer energie opwekken dan ze verbruiken.

 • Worden corporaties verplicht jaarlijks een deel van hun woningen te isoleren.
 • Gemeentes gaan wijken verduurzamen, bestaande overheidsgebouwen worden energieneutraal en nieuwbouwwoningen worden voortaan minstens energieneutraal.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Werk en inkomen

Werkloosheid blijft een probleem. Het toenemende werktempo legt bovendien veel druk op de werkenden.

 • Het verlagen van de belasting op arbeid zorgt ervoor dat arbeid aantrekkelijker wordt voor werkgevers.
 • Kortere werkweken zorgen voor een betere verdeling van het werk en zorgt ervoor dat vrijwilligerswerk beter mogelijk wordt.
 • De ontslagbescherming blijft en bij- en herscholing moet aangemoedigd worden.
 • De duur van de werkloosheidsuitkering wordt ingekort maar de uitkering wordt wel verhoogd in de eerste maanden.
 • ZZP’ers en flexibelen moeten toegang krijgen tot (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzerkeringen.
 • De overheid gaat voorzien in postbusadressen voor daklozen.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Pensioen

Jong en oud moeten eerlijk worden behandeld en pensioenfondsen moeten transparanter en democratischer.

 • Wie nu zestig is, mag op zijn 65e met pensioen. Voor de rest wordt de pensioenleeftijd geleidelijk verhoogd naar 67 in 2030. Maar na 45 jaar werken heeft iedereen recht op pensioen.
 • Deelnemers in een pensioen krijgen de keuzevrijheid om niet deel te nemen aan investeringen in wapens, fossiele brandstoffen en/of bio-industrie.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Uitkeringen en salarissen

Bijstandsuitkeringen worden per individu gebaseerd op het basisbehoeftencriterium in plaats van op de samenstelling van het huishouden, de burgerlijke staat of leeftijd. Man, vrouw, getrouwd, samenwonend, alleenstaand, allochtoon of autochtoon; voor gelijk werk behoort iedereen een gelijke beloning te krijgen. We willen meer gelijkheid tussen man en vrouw op de arbeidsmarkt en meer ruimte geven aan ouders om voor hun pasgeboren kind te zorgen.

 • Iedereen ontvangt dezelfde bijstandsuitkering waarvan de basisbehoeften bekostigd kunnen worden.
 • De Wajong en WSW blijven een vangnet voor mensen met een beperking.
 • Kinderbijslag wordt toegevoegd aan het kindgebonden budget. Deze wordt daardoor inkomensafhankelijk. Ter compensatie wordt zowel het uitkeringsbedrag als maximale inkomensgrens verhoogd van het kindgebonden budget zodat dit eerlijker is verdeeld. De bijdrage voor de kinderopvang blijft.
 • Betaald zwangerschapsverlof van 6 weken tijdens de zwangerschap moet gehandhaafd blijven.
 • Tijdens de bevalling heeft elke ouder recht op betaald verlof. Betaald bevallingsverlof van minstens 10 weken na de bevalling moet gehandhaafd blijven. Voor de andere ouder(s) komt er een betaald partnerverlof van 8 weken, dat gebruikt kan worden tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof van de moeder (dit vervangt de huidige kraam- en partnerverlof).
 • Elke ouder krijgt recht op 3 maanden onbetaald verlof dat overgedragen kan worden naar de andere ouder.
 • De ‘Balkenende-norm’ wordt uitgebreid naar de semi-publieke sector.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Basisinkomen

De discussie over het invoeren van een basisinkomen, een onvoorwaardelijke inkomen voor alle burgers om van te leven, is al heel oud maar actueler dan ooit en verdient serieuze aandacht. We leven in een wereld waarin we met steeds minder menskracht in onze behoeften kunnen voorzien, vanwege onder andere de robotisering. De aanname dat iedereen betaald werk moet verrichten om in zijn of haar levensonderhoud te kunnen voorzien is achterhaald.

 • Er komt een basisinkomen in Nederland. De rijksoverheid doet na onderzoek een concreet voorstel voor de invoering hiervan.

Emancipatie

PINK! staat voor persoonlijke vrijheid. Om ieders persoonlijke vrijheid te realiseren, is het noodzakelijk dat de emancipatie van achtergestelde groepen wordt bevorderd, en discriminatie en uitsluiting krachtig worden bestreden. Wij dromen van een samenleving waarin iedereen tot bloei kan komen en zijn/haar/hun identiteit naar eigen wens kan uitdrukken en beleven. Emancipatiebeleid moet het realiseren van deze droom tot doel hebben.

De vrijheden van etnische en religieuze minderheden staan de laatste jaren onder steeds grotere druk. PINK! streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt en gelijke mogelijkheden heeft.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Geaardheid

Geaardheid PINK! ambieert een volledige, wereldwijde acceptatie van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele en genderoriëntaties (LHBTIQA+).

 • In Artikel 1 van de grondwet komt nadrukkelijk ook te staan dat discriminatie wegens gender en geaardheid niet zijn toegestaan.
 • Discriminatie op grond van geaardheid blijft verboden
 • In Nederland wordt tijdens het basis- en middelbaar onderwijs voorlichting gegeven over seksuele diversiteit, die op stabiele financiële en didactische steun van de overheid kan rekenen. In het curriculum komt dit onderwerp bijvoorbeeld terug bij Biologie (seksuele voorlichting) en Maatschappijleer (sociale acceptatie).
 • Scholen moeten voor LHBTIQA+-ers een veilige plek zijn; pesten wordt hard aangepakt. Het terugdringen van zelfmoord onder deze groepen heeft hoge prioriteit.
 • Internationaal bevordert de Nederlandse overheid actief de acceptatie van LHBTIQA+-ers, door, onder meer, in samenwerking met andere hieromtrent progressieve landen op diplomatieke, economische of andere wijze druk uit te oefenen op overheden die de rechten en het welzijn van seksuele minderheden schaden.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Mensen met een beperking

Om Nederland toegankelijker te maken voor mensen met een beperking gaat de overheid toezien op strikte naleving van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Toegankelijkheid van het openbaar vervoer verdient daarbij bijzondere aandacht. Het weigeren van hulphonden in openbare ruimtes wordt enkel toegestaan als daarvoor een zwaarwegend belang is.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Seksueel geweld

De laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor seksuele intimidatie en geweld. Nog steeds gaan er echter dingen mis, zoals aangiftes die veel te lang blijven liggen zelfs wanneer de dader bekend is, en het niet voldoende serieus nemen van een slachtoffer. De overheid heeft de taak om slachtoffers die zoiets ingrijpends als seksueel geweld hebben meegemaakt te helpen.

 • Aan aangiftes van seksueel geweld wordt met hoge prioriteit opvolging gegeven. Wanneer de dader al bekend is, wordt deze zo snel mogelijk verhoord, om te voorkomen dat deze in de tussentijd andere slachtoffers maakt. Dit geldt ook voor wanneer er bijvoorbeeld op een school melding wordt gedaan van seksuele intimidatie of geweld.
 • Op dit moment wordt in het wetboek van strafrecht alleen seksuele aanranding waarbij sprake is van penetratie van het slachtoffer gezien als verkrachting en als een zwaarder misdrijf behandeld dan andere vormen van aanranding. Dit zal aangepast worden om ook slachtoffers te omvatten die gedwongen worden een ander te penetreren met hun geslachtsdeel.
 • In de praktijk komen zowel situaties voor waarin slachtoffers niet geloofd worden, als situaties waarin valse aangiftes niet herkend worden. Beide scenario’s kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Politie en justitie worden geschoold op onder anderen correct verhoor en vooroordelen
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Bestrijding van racisme

PINK! pleit voor een meer inclusieve samenleving zonder racisme.

 • Anoniem solliciteren wordt de standaard bij vacatures in het onderwijs en bij overheidsinstellingen (zoals ministeries, gemeenten en de politie).
 • Om etnisch profileren tegen te gaan, wordt de politie verplicht om de reden waarom ze iemand staande hebben gehouden, te noteren op zogeheten “stopformulieren”.

Energie

PINK! staat voor een duurzame wereld waarin de klimaatdoelen worden behaald. De oplossing ligt in het overstappen van fossiele brandstof en kernenergie naar duurzame energie en energiebesparing.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Fossiele brandstof

PINK! wil per 2050 stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zijn eindig en brengen enorme schade toe aan mensen en de natuur.

 • Er moeten geen nieuwe kolencentrales bij komen en de bestaande moeten zo snel mogelijk worden gesloten.
 • CO2-opslag onder de Nederlandse (zee)bodem wordt niet toegestaan, en geïmporteerd aardgas wordt niet opgeslagen in lege gasvelden.
 • Er worden geen vergunningen gegeven voor het winnen van schaliegas.
 • Teerzandolie wordt niet langer geïmporteerd.
 • Elektriciteit en gas die zijn opgewekt door de verbranding of vergassing van restafval, mest en dierlijke resten zijn niet duurzaam en worden daarom niet ondersteund of als ‘groen’ op de markt gezet.
 • Andere biobrandstoffen uit bijvoorbeeld maïs en palmolie worden in verband met ontbossing aan strenge duurzaamheidscriteria onderworpen. Als hieraan niet wordt voldaan worden deze niet geïmporteerd.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Kernenergie

Kernenergie is geen alternatief voor fossiele brandstoffen, want het is ook een eindige energiebron en brengt gevaarlijk afval met zich mee dat onnodige risico’s en levensgevaar veroorzaakt. Bovendien houdt het gebruik van kernenergie de transitie naar duurzame energie tegen.

 • Er moeten geen nieuwe kerncentrales bij komen en de bestaande moeten zo snel mogelijk worden gesloten.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Energiebesparing

PINK! wil naar en decentrale energievoorziening toe waarin mensen en bedrijven zoveel mogelijk hun eigen energie opwekken. Niet alleen energietransitie is nodig. Energiebesparing is een veel logischer eerste stap naar een duurzamer Nederland.

 • Er moeten betere wettelijke regelingen komen om bedrijven te verplichten hun energieverbruik te minderen door bijvoorbeeld onnodige verlichting aan banden te leggen. Er moet een quotum voor energieverbruik per huishouden komen. Overschrijding van dit quotum leidt tot hogere energiekosten, vergelijkbaar met buiten je bundel bellen.
 • Kantoren krijgen voortaan een energielabel en bestaande woningen worden energiezuinig gemaakt.
 • Ook op wijkniveau kan veel worden bereikt door bijvoorbeeld systemen voor hergebruik van restwarmte. Er worden strengere energie-eisen gesteld aan producten.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Duurzame energie

Om ons te voorzien van ons resterende energiebehoefte moet energie uit duurzame bronnen worden gehaald zoals zon, wind en water.

 • Energieleveranciers worden verplicht een jaarlijks oplopend percentage aan duurzaam opgewekte stroom te leveren. Zelf opgeleverde energie kan worden teruggeleverd aan het net tegen saldering van de afgenomen stroom.
 • Energiebedrijven betalen voor teruggeleverde energie een kostendekkende vergoeding.
 • Bewonerscollectieven mogen hun zelf opgewekte energie onderling uitwisselen zonder daarvoor belasting te betalen.
 • Zonnepanelen op gebouwen, langs snelwegen en rondom vliegvelden worden de norm.
 • Windenergie kan ook veel opleveren, en wordt mogelijk gemaakt op plekken waar dieren en natuur hier geen hinder van ondervinden; op zee mogen windmolenparken geen nadelige effecten hebben op het zeeleven, om te beginnen wordt er daarom niet geheid bij het aanleggen.

Internationale samenwerking

PINK! vindt dat de Nederlandse leefwijze geen negatieve impact moet hebben op andere landen. Dit is nu wel nog het geval: Nederland legt beslag op landbouwgronden in ontwikkelingslanden, importeert schaarse grondstoffen en zijn een zeer vervuilend land. Alles bij elkaar zorgt dit ervoor dat binnenkort 70% van de wereldbevolking geen of beperkte toegang heeft tot drinkwater, honderden miljoenen mensen zullen moeten vluchten voor steeds erger wordende natuurrampen en oorlogen veroorzaakt zullen worden door schaarste.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Europa

Internationale en Europese samenwerking is belangrijk voor vrede en de aanpak van klimaat- en milieuproblemen. Bij de Europese Unie schort het alleen nog aan een solide democratische basis. Dit moet eerst op orde komen voordat de politieke samenwerking wordt uitgebreid.

 • Om te beginnen krijgt het Europees Parlement meer bevoegdheden. Als dit niet gebeurt, steunt Nederland geen verdere EU-integratie en treden er geen nieuwe lidstaten toe.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Internationaal milieubeleid

Internationale milieuverdragen worden amper nageleefd. De tijd dringt.

 • Landen die zich niet aan de verdragen houden worden voortaan tot orde geroepen door een nieuw op te richten Internationaal Milieugerechtshof in Den Haag.
 • In nieuwe verdragen worden concrete tussendoelen opgenomen. Nederland gaat voortaan coalities vormen met andere landen om voorop te lopen op dit gebied, ook al doen andere landen dit niet.
 • Nederland moet zich ook in gaan zetten voor een internationaal quoteringssysteem van natuurlijke hulpbronnen en stelt harde duurzaamheidseisen voor import en winning van al onze grondstoffen.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Ontwikkelingslanden

Westerse landen vervuilen het meest, en arme gebieden lijden daar het meest onder. Nederland en Europa moeten actie ondernemen.

 • Effectieve oplossingen voor duurzaamheid, onderwijs, gezondheid, kinderrechten en gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
 • Ook moet al het Nederlands en Europees beleid getoetst worden op effecten op mensen in andere landen.
 • Europese landbouw- en visserijsubsidies en visserijakkoorden worden afgebouwd en Nederland moet stoppen met de import van producten die ten koste gaan van de leefomgeving elders of gepaard gaan met mensenrechtenschending.
 • Voortaan zal dan 1% van het BNP naar ontwikkelingshulp gaan, en primair gericht zijn op mensen in plaats van Nederlandse bedrijven.
 • Giftige stoffen en afvalproducten worden niet meer naar ontwikkelingslanden geëxporteerd voor verwerking.
 • Ook worden systemen voor intensieve landbouw niet langer geëxporteerd en gestimuleerd, maar wordt er voortaan geïnvesteerd in regionale duurzame landbouw.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Vluchtelingen

Wereldwijd bedreigen geweld en structureel onrecht een miljard burgers en deze conflicten zorgen voor toenemende vluchtelingenstromen. De oorzaak van deze conflicten is vaak niet alleen religieus en politiek van aard, maar wordt veroorzaakt door klimaatverandering, water- en voedseltekorten. Wij dragen hieraan bij door meer te consumeren dan de Aarde aankan, onze landbouwproducten in ontwikkelingslanden te dumpen en een grote hoeveelheid CO2 uit te stoten. We moeten de vluchtelingenstromen verminderen.

 • De onderliggende oorzaken worden aangepakt.
 • We dienen, zolang de oorzaken van de vluchtelingenstromen niet zijn opgelost, mensen in nood op te vangen. Het overgrote deel gebeurt in de regio. Door in menswaardige opvang in de regio te investeren, wordt voorkomen dat vluchtelingen zich genoodzaakt voelen om naar Europa te trekken.
 • Voor vluchtelingen die wel hier komen, zorgen we voor goede opvang en laten ze deelnemen aan onze samenleving.
 • Vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen moeten binnen twee jaar uitsluitsel krijgen over hun verblijfsrecht en kinderen die hier opgegroeid zijn of al langere tijd wonen krijgen sowieso een verblijfsvergunning.
 • Een aanvullende afweging wordt gemaakt voor minderjarige vluchtelingen zonder familie.
 • Mensen die gevaar lopen in eigen land omwille van geaardheid, religie, etniciteit of politieke alliantie worden niet teruggestuurd en mensen die buiten hun schuld om Nederland niet kunnen verlaten krijgen opvang en zorg.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Wereldhandel

Handel speelt een zeer grote rol in internationale relaties, en economische belangen gaan vaak boven andere belangen. PINK! is het niet met die hiërarchie eens, en wil dat handelsverdragen en de voorwaarden die de WTO stelt gewijzigd worden zodat maatschappelijke waarden bepalend worden in de wereldhandel.

 • Ontwikkelingslanden krijgen de mogelijkheid om hun markten af te schermen van het wereldtoneel om hun eigen markt en producten te ontwikkelen en bewerken voor export.
 • Het is belangrijk dat landen kunnen kiezen om producten te weigeren als belangen als mensenrechten, dierenrechten en duurzaamheid in het geding zijn. Landen moeten daarom ook zelfimportbeperkingen kunnen opstellen voor producten die ten koste van deze belangen gaan.
 • Vrijhandel is zo geen doel op zich, maar een middel voor welzijn.
 • Daarom zou Nederland zich moeten verzetten tegen vrijhandelsverdragen, zoals TTIP, die ervoor zorgen dat mens, natuur en milieu onder druk komen te staan.
 • Kinderarbeid en uitbuiting van werknemers worden actief bestreden.
 • Ontwikkelingslanden krijgen ook invloed op het beleid van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank.
 • Ook in onze handelspolitiek moeten we niet handel voor alles laten gaan. Onze handelspolitiek draagt nu namelijk bij aan het in stand houden van regimes die de plaatselijke bevolking onderdrukken.
 • Nederland zal niet meer vanwege handelsbelangen de ogen dichtknijpen voor onderdrukte volken zoals in Papoea, Tibet en de Westelijke Sahara.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Defensie

De primaire taak van de Nederlandse krijgsmacht is de bescherming van het Nederlands grondgebied.

Sinds het einde van de Koude Oorlog kent West-Europa geen existentiële bedreiging. Democratiseringsgolven hebben geleid tot de afname van de kans op oorlog in Europa. Democratieën voeren immers geen oorlog tegen elkaar. Naast de continentale vrede is er sprake van een algehele daling van het aantal oorlogen in de wereld. Defensie-uitgaven als tijdens de Koude Oorlog zijn hiermee onverdedigbaar geworden.

De focus op expeditionair optreden en de krimpende budgetten hebben er samen toe geleid dat Europese legers hun capaciteit voor zelfverdediging hebben verwaarloosd. Voor de Krijgsmacht ligt er hierom de taak om deze capaciteit te herstellen met de beschikbare financiële middelen.

PINK! roept daarom op om de krijgsmacht drastisch te hervormen, de operationele landstrijdkrachten moeten worden teruggebracht naar een omvang die beheersbaar is voor vredestijd. Tegelijkertijd moet er worden gestuurd op vergrote mobilisabele eenheden voor reserves en gevallen van nood

Voor PINK! houdt de taak van de krijgsmacht niet op bij de eigen veiligheid. Wij bestaan er voor de zwakkeren. Militairen die ver van huis hun leven riskeren om anderen te helpen verdienen daarom onze steun.

 • Vredesoperaties van de Verenigde Naties worden alleen gesteund als deze legitiem, proportioneel en effectief zijn en gericht op een eerlijke verdeling van de natuurlijke rijkdommen van de Aarde.
 • Nederland moet de volledige zeggenschap over haar eigen krijgsmacht houden.
 • De leeftijd waarop militairen uitgezonden mogen worden op missie wordt verhoogd naar 21 jaar.
 • Wapens vormen een groot probleem. Nederland moet zich dan ook actief inzetten om wapenproblematiek aan banden te leggen, door zich in te zetten voor wereldwijde regulering van wapenhandel, het ruimen van landmijnen en clustermunitieresten en hulp aan slachtoffers hiervan, regulering van het gebruik van drones en te werken aan een universeel verbod op het gebruik van uranium in wapens.
 • Aanwezige kernwapens worden uit Nederland verwijderd en er worden geen JSF-straaljagers aangeschaft.
 • Er komt eerherstel en compensatie voor de militairen van Dutchbat III en nabestaanden van de Val van Srebrenica.
 • Nederland treedt uit de NAVO.

Landbouw en voedselvoorziening

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Duurzame voedselvoorziening

PINK! hecht veel waarde aan een duurzame voedselvoorziening, zodat toekomstige generaties niet in de problemen zullen geraken door onze consumptiewijze. Hierbij is een andere denkwijze belangrijk: dieren zullen niet langer gezien moeten worden als machines en landbouw niet als een industrie.

 • Er komt een verbod op de en intensieve veehouderij en meer respect voor dieren wordt de norm. Er wordt een regionale en gifvrije landbouw gecreëerd met een eerlijk inkomen voor de boer.
 • Er komt een eiwittransitie naar een meer plantaardig voedingspatroon. Mindering van dierlijke eiwitten is zeer belangrijk om te zorgen voor een duurzame voedselvoorziening voor iedereen. De overheid zal een belangrijke rol spelen in deze overgang.
 • Er wordt een vleestax ingevoerd, of ontwikkelingen naar plantaardige vlees-, zuivel- en visvervangers worden ondersteund, en een plantaardig voedingspatroon wordt gepromoot.

Aan de productie van plantaardige voeding kan wat betreft duurzaamheid veel worden verbeterd en dit moet dan ook zeker gebeuren.

 • De landbouw wordt minder afhankelijk van fossiele grondstoffen (kunstmest) en chemische bestrijdingsmiddelen
 • De monoculturen maken plaats voor een agro-ecologische landbouw met wisselteelt.
 • Glastuinbouw gaat over op een gesloten kassysteem voor meer energiebesparing en wordt duurzamer door hergebruik van nutriënten en water.
 • De omslag naar duurzame gifvrije landbouw kan alleen gemaakt worden als boeren hierbij hulp krijgen. PINK! is voor afschaffing van de landbouwsubsidies op termijn, maar daar staat tegenover dat boeren actief geholpen zullen worden om te schakelen.
 • Biologische plantaardige producten worden gepromoot zodat boeren ook zonder subsidie een eerlijke prijs krijgen voor hun product.
 • Mensen gaan zonder omwegen via subsidies een reëlere prijs voor hun producten betalen, die niet alleen bij tussenhandelaren blijft hangen.
 • Mensen leren waar hun voedsel vandaan komt, ook om voedselverspilling tegen te gaan.
 • Regionale landbouw wordt bevorderd maar stadslandbouw kan hierin ook een belangrijke rol spelen. Houdbaarheidsdata moeten niet langer verspilling in de hand werken, een andere regelgeving kan dit aanpakken.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Consumptie van dieren

Bij iedere vorm van omgang van mensen met dieren moet een zorgvuldige afweging plaatsvinden tussen de zwaarte van de belangen van mensen en de zwaarte van de belangen van dieren. Naarmate het menselijk belang minder noodzakelijk is en de gevolgen voor de dierlijke belangen schadelijker zijn, vermindert de morele rechtvaardiging om de belangen van dieren aan te tasten.

Wanneer het gaat om de fok van, de huisvesting van, het transport van en het doden van dieren voor consumptiedoeleinden, wegen de belangen van dieren veel zwaarder dan de belangen van mensen. Het menselijk belang is op z’n hoogst triviaal. Mensen hebben geen dierlijke producten nodig voor een gezonde levensstijl. Het gaat mensen om de smaak of de textuur. Het dierlijke belang is daarentegen fundamenteel. Al hun belangen en vrijheden zijn ervan afhankelijk dat wij hen niet fokken, huisvesten, transporteren en doden voor consumptiedoeleinden.

De fok van, de huisvesting van, het transport van en het doden van dieren voor consumptiedoeleinden is dan ook immoreel.

 • PINK! zet zich in voor een einde aan de fok van, de huisvesting van, het transport van en het doden van dieren voor consumptiedoeleinden.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Genetische manipulatie en klonen

Om dieren, planten en andere levensvormen te krijgen met de eigenschappen die we willen, gebruiken we veredelingstechnieken zoals klassieke veredeling, genetische modificatie en klonen. Om dieren, natuur en milieu tegen de risico’s hiervan te beschermen, moeten deze technieken aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Veredelingstechnieken worden niet toegepast op dieren als dieren daar last van hebben.
 • Veredelingstechnieken mogen niet leiden tot meer gebruik van bestrijdingsmiddelen. Planten mogen dan ook niet resistent worden gemaakt tegen bestrijdingsmiddelen.
 • Op veredelde planten is het kwekersrecht van toepassing. Octrooien op levensvormen zijn niet toegestaan.
 • Verplichte etiketten wijzen consumenten op producten waarin genetisch gemodificeerde planten verwerkt zijn.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Veehouderij

De vee-industrie is wereldwijd verantwoordelijk voor 18% van de uitstoot van broeikasgassen, gebruikt 80% van het wereldwijde landbouwareaal en is verantwoordelijk voor de kap van tropisch regenwoud voor goedkoop veevoer. De veehouderij is ook allerminst bevorderlijk voor de biodiversiteit, schoon drinkwater en het oplossen van de bijensterfte. Zolang het nog niet haalbaar is een einde te brengen aan de veehouderij, zou Nederland als meest veedichte land ter wereld ten minste een voorbeeldfunctie moeten vervullen in duurzaamheid en diervriendelijkheid door het inkrimpen van de veestapel en mensen stimuleren minder dierlijke eiwitten zoals vlees, eieren, melk en meer plantaardige eiwitten consumeren.

 • Kringlopen worden gesloten, wat onder andere inhoudt dat veevoer niet meer uit Zuid-Amerika komt maar regionaal verbouwd wordt. De mestproductie wordt afgestemd op wat er gebruikt kan worden.
 • De BTW op dierlijke eiwitten wordt verhoogd van 6 naar 21 procent. Vanuit het principe de vervuiler betaalt, is het niet meer dan redelijk om de maatschappelijke kosten daarvan in rekening te brengen bij wie dierlijke eiwitten wil eten of producten met deze eiwitten produceert.
 • De veehouderij zal moeten inkrimpen met 70% om de problemen aan te pakken. De dieren die gehouden worden, moeten worden gehuisvest in overeenstemming met hun aard en gedrag: alle dieren krijgen vrije uitloop naar buiten met schuilmogelijkheden, pijnlijke ingrepen worden afgeschaft, koeien worden gehouden in familiekuddes en nieuwe en oude vormen van huisvesting worden streng getoetst.
 • Dieren houden zonder ruimte voor natuurlijk gedrag, zoals eenden zonder zwemwater, wordt daarbij per direct verboden.
 • Voor de laatste maar zeer kritieke momenten in het leven van de dieren worden ook de transportsector en slachthuizen aangepakt.
 • Diertransporten worden beperkt tot maximaal twee uur en de maximumtemperatuur waarop transport is toegestaan wordt 25 graden.
 • De wet dat dieren onnodige pijn, stress en angst bespaard moet worden voorafgaand aan de slacht wordt nageleefd.
 • Het aantal dieren dat wordt geslacht moet fors verlaagd worden. Uitzonderingen op de verplichte bedwelming worden niet langer toegestaan.
 • De overheid controleert alle schakels van de veehouderij in plaats van dit over te laten aan de sector zelf, ook via permanent cameratoezicht.
 • Doorgefokte diersoorten als dikbilkoeien en plofkippen worden verboden alsook het ten onrechte gedoogde houden van vleeskonijnen, waterbuffels, struisvogels en dromedarissen wordt verboden.
 • Voor het vergassen en levend versnipperen van eendagshaantjes is geen plek meer.
 • Regionalisering, verkleining van bedrijfsgrootte en het afschaffen van langeafstandstransporten verkleinen de kans op dierziekte-uitbraken.
 • Antibioticagebruik in de veehouderij wordt strikt gereguleerd.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Visserij

Ook de visserij veroorzaakt grote problemen. Daarom wordt erop ingezet deze af te schaffen. Grote industriële schepen verwoesten de ecosystemen in de zee, waaronder koraal. En dat terwijl maar liefst 25% van alle mariene soorten daar afhankelijk van zijn. Ook wordt wereldwijd 88% van de vissoorten overbevist. Vervolgens sterven deze vissen na een langdurige, pijnlijke doodstrijd. Vissen zijn dieren met bewustzijn en gevoel, en zouden ook zo behandeld moeten worden. Zolang het nog niet haalbaar is een einde te brengen aan de visserij, stellen we daarom deze punten voor.

 • Er komt een einde aan dieronvriendelijke vangst- en dodingsmethoden. Viskwekerijen zijn geen oplossing, zij vormen een nieuwe bio-industrie en zijn allerminst duurzaam en diervriendelijk.
 • De grootste vistrawlers zijn in Nederlandse handen. In 2048 zullen de zeeën leeg zijn als wij op deze schaal doorgaan. De gevolgen van een visloze zee zullen catastrofaal zijn voor ecosystemen in het water en op het land, daarom moet er zo snel mogelijk een moratorium op de visvangst komen zodat ecosystemen en visbestanden de kans krijgen zich te herstellen.
 • Alle vangsten worden aangeland en worden verrekend met de vangstquota, waardoor ‘bijvangsten’ tot het verleden gaan behoren.
 • De overcapaciteit van de vloot wordt zo snel mogelijk afgebouwd en destructieve visserijtechnieken worden verboden, evenals nationale en Europese visserijsubsidies.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Voedselverspilling

PINK! is tegen het verspillen van voedsel.

 • Plekken waar men met voedsel werkt, zoals supermarkten, restaurants en ziekenhuizen, moeten er alles aan doen om geen voedsel te verspillen. Doel hiervan is dat eten niet langer vuilnis wordt maar genuttigd wordt. Om dit voor bedrijven haalbaar te maken wordt gezocht naar een aantrekkelijke oplossing voor dit probleem.
 • Supermarkten en restaurants staan al het voedsel dat hiervoor in aanmerking komt af aan voedselbanken.
 • Ziekenhuizen luisteren naar de wensen van patiënten en stemmen hun maaltijden hierop af zodat ook hier voedselverspilling wordt gestopt.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Privacy

De overheid speelt een belangrijke rol in het waarborgen van de gelijke rechten van burgers. Nu worden deze vaak ingeperkt onder het mom van veiligheid. Noodzaak, proportionaliteit en effectiviteit van inbreuken op grondrechten moeten vooraf aangetoond worden. Vrije en toegankelijke informatie moeten centraal zijn in onze maatschappij. Informatie van overheidsdiensten en bedrijven die met publiek geld wordt gefinancierd wordt publiek toegankelijk.

 • Internet wordt niet onderworpen aan censuur. Privacy wordt gewaarborgd en datalekken moeten worden gemeld door overheid en bedrijven.
 • Systemen die privacy niet kunnen waarborgen worden afgeschaft.
 • Legale informatie moet voor iedereen toegankelijk zijn en niet worden beperkt door internetproviders.
 • PINK! is tegen het downloadverbod omdat de naleving hiervan de privacy van burgers kan schaden. Wel moet er gezocht worden naar alternatieve betaalmodellen voor films en muziek.
 • Er komt geen Europese internetcensuur, providers worden geen verlengde van opsporingsdiensten en de bewaarplicht van gegevens van burgers wordt afgeschaft.
 • Het opnemen van vingerafdrukken in paspoorten en de centrale database worden ongedaan gemaakt.
 • Privé-gegevens van vliegtuigpassagiers en informatie van bankafschriften mogen niet gedeeld worden met andere landen.
 • Er komen strengere normen voor het aftappen van telefoongesprekken.
 • Gemeenten mogen geen persoonsgegevens verstrekken aan kerken en andere religieuze genootschappen. Hierdoor geven gemeenten een voorkeursbehandeling aan deze genootschappen. Het is niet aan de gemeente om religieuze instanties te ondersteunen in het bijhouden van hun ledenbestand. Ook druist dit in tegen het beschermen van de privacy van burgers.
Laatst gewijzigd 03-02-2020

Cultuur & media

PINK! vindt cultuur zeer belangrijk voor de maatschappelijke saamhorigheid. Iedereen moet de kans krijgen zich cultureel te ontplooien. Kunst en cultuur moeten daarom toegankelijk worden door onder het lage BTW-tarief te vallen. Musea geven minstens één dag in de week gratis toegang. Met monumenten en cultuurlandschappen dient zorgvuldig te worden omgegaan en sloop daarvan dient te worden voorkomen. Onderzoeksjournalistiek dient vrij en onafhankelijk te zijn, en sociale media spelen daarbij een niet te verwaarlozen rol. Ook nieuwe media moeten daarom aanspraak kunnen maken op het Stimuleringsfonds voor media. Toekenning van subsidie voor kunstraden worden transparant. Levensbeschouwelijke programmering is geen taak van de overheid, zendtijd voor kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag wordt afgeschaft.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Drugsbeleid

Het gebruik en de productie van softdrugs moet worden gelegaliseerd, maar mensen moeten wel weten wat de gezondheidsrisico’s zijn door goede voorlichting vanuit de overheid. Door legalisering kunnen er accijnzen worden geheven. Mensen die daar behoefte aan hebben krijgen ongehinderd toegang tot medicinale cannabis. Er komt geen wietpas en ook binnen Europa gaat Nederland pleiten voor een soepeler softdrugsbeleid.

Laatst gewijzigd 03-02-2020

Registratie van geslacht en burgerlijke stand

Niet iedereen voelt zich prettig bij het label man of vrouw. PINK! is er geen voorstander van om mensen in hokjes te dwingen waarin ze zich niet thuis voelen. Bij de geslachtsregistratie in officiële documenten, zoals paspoorten en rijbewijzen moet het daarom mogelijk zijn om te kiezen voor een anders/niet-binaire optie als de betreffende persoon dat wil. Daarnaast worden organisaties die geslacht registreren, aangemoedigd om hetzelfde te doen.

Waar dit geen directe relevantie heeft, zoals in een Curriculum Vitae, wordt burgerlijke staat niet opgevraagd. Waar wel om burgerlijke stand gevraagd wordt, mag men zelf kiezen tussen de termen ‘gescheiden’ en ‘ongehuwd’, tenzij het in een context is waar deze informatie cruciaal is, zoals met betrekking tot alimentatie.