Beginselmanifest
13 oktober 2012

Wij, de leden van PINK!, de jongerenvereniging van de Partij voor de Dieren, stellen dit beginselmanifest op, waarin de idealen beschreven staan die ons verbinden. Het is ons streven om altijd in alles wat we doen vast te houden aan deze vooruitstrevende beginselen en onze idealen publiekelijk te verkondigen en te verdedigen….

Het beginselmanifest is het fundament van PINK!. Het kan alleen worden aangepast door een 4/5e meerderheid van de leden op een congres, en alles in ons politiek programma wordt eraan getoetst. Zie hieronder voor ons politiek programma.

"Dierenrechten, een stem voor de stemlozen"

In de huidige samenleving zijn dieren voor mensen vaak niet veel meer dan gebruiksvoorwerpen. De morele en juridische status van een dier is niet veel anders dan die van een fiets of koelkast. Voor PINK! zijn dieren echter veel meer dan dingen. Dieren hebben een intrinsieke waarde; ze bestaan niet voor menselijk gebruik. Dieren hebben gevoel en kunnen net zoals mensen emoties zoals pijn, eenzaamheid en genot ervaren. Veel dieren vormen gezinnen en sommige soorten onderhouden complexe sociale structuren. Boven alles staat PINK! voor rechten voor dieren en strengere wetgeving op het gebied van dierenwelzijn. Het leven en welzijn van een dier is niet uit te drukken in geld. PINK! stelt zich als doel op te komen voor een rechtvaardiger behandeling van dieren door ze een stem te geven in het politieke debat.

"Duurzame ontwikkeling"

PINK! ziet een noodzaak voor een politieke prioriteitsverschuiving ten gunste van duurzame ontwikkeling. Bij het maken van beleid moet niet alleen prioriteit worden gegeven aan de belangen van de huidige generatie, maar ook aan die van toekomstige generaties mensen en andere dieren.

Als we het beleid niet veranderen, komen huidige en toekomstige generaties in gevaar. Het huidige beleid houdt onvoldoende rekening met de groei van de wereldbevolking en onze toenemende belasting op de natuur. Landen met een technologische, economische of medische achterstand die hun achterstand aan het inhalen zijn, hebben vaak geen duurzaam beleid. Het is aan de meer ontwikkelde landen om hen te ondersteunen bij het maken van beleid en de transitie naar meer schone, duurzame energie.

PINK! maakt zich onder meer sterk voor het behoud van de resterende natuur en de bescherming van individuele dieren en diersoorten. Daarnaast staat PINK! voor het tegengaan van milieuvervuiling.

"Niet links, niet rechts, wel progressief"

PINK! richt zich op de belangen van mensen en andere dieren. PINK! is tegen discriminatie op alle vlakken, of het nu gaat om huidskleur, geslacht, geloof, seksuele geaardheid of diersoort. Voor ons is iedereen gelijkwaardig. PINK! is van mening hiermee een nieuwe politieke stroming te vertegenwoordigen die traditionele indelingen zoals ‘links’ of ‘rechts’ overstijgt. We kiezen geen kant, behalve de kant van de zwaksten in de samenleving. PINK! kiest er voor vooruitstrevend te zijn in haar idealen en doelstellingen en zet zich in voor dieren, natuur en milieu, in de overtuiging dat een duurzame maatschappij waar de rechten van de zwaksten zijn gewaarborgd uiteindelijk voor iedereen beter zal zijn.

"Persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid"

Behalve voor dieren, natuur en milieu maakt PINK! zich sterk voor individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. Wij willen mensen, in het bijzonder jongeren, meer kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen en zich in te zetten voor de maatschappij. Onderwijs is hier een belangrijk onderdeel van. Onderwijs vormt de intellectuele en economische basis van Nederland en is ook nog eens van groot belang voor de democratie, omdat alleen goed onderwijs mensen in staat kan stellen met een juist inzicht beslissingen te nemen.

Internet en (nieuwe) digitale technologieën hebben kennis en informatie gedemocratiseerd en spelen een steeds groter wordende rol in de informatievoorziening van burgers, met name jongeren. Daarom vindt PINK! het van belang dat de overheid de vrije toegang tot internet van alle burgers garandeert en de privacy van internetgebruikers waarborgt, terwijl de rechten van niet-internetgebruikers gerespecteerd blijven.

Vanwege al het bovenstaande wil PINK! jongeren betrekken bij de politiek en ze een kans geven hun mening te vormen en te uiten over politieke onderwerpen, zoals dierenrechten en duurzaamheid. PINK! pleit voor maximale persoonlijke vrijheid en maximale persoonlijke verantwoordelijkheid. We zijn daarom voorstander van het ‘de vervuiler betaalt’-principe, bijvoorbeeld wanneer het gaat om milieuvervuiling. Vanuit dit principe worden mensen niet beperkt in hun keuzevrijheid. Ze dragen door dit principe wel financieel bij aan de oplossing van het probleem. Verder worden ze er hopelijk door ontmoedigd in hun milieuonvriendelijk gedrag.

Met trots sluit PINK! zich vanwege deze idealen aan bij de Partij voor de Dieren als haar onafhankelijke politieke jongerenorganisatie. Door het steunen van de Partij voor de Dieren en haar aanjaagfunctie binnen de Nederlandse politiek denken wij ons doel, een rechtvaardige wereld voor mens en dier, het beste te kunnen bereiken.